Антропология


Антропология

Антрополо́гия (др.-греч. ἄνθρωπος — человек; λόγος — «наука») — совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной (естественной) и культурной (искусственной) средах[1][2][3]. В Советском Союзе антропология понималась как наука о происхождении и эволюции человека и его рас, то есть, как физическая антропология[4].

Содержание

История термина

Возникновение термина «антропология» восходит к античной философии. Древнегреческий философ Аристотель (384—322 гг. до н. э.) первым употребил его для обозначения области знания, изучающей преимущественно духовную сторону человеческой природы. Несмотря на то, что термин в этом значении употреблялся многими классическими и неклассическими мыслителями (Кант, Фейербах и др.), специальная философская дисциплина и школа как таковые оформляются лишь в начале XX века под названием «философская антропология». В оригинальном значении термин «антропология» употребляется также во многих гуманитарных науках (искусствоведение, психология и др.) и в богословии (теологии), религиозной философии до сих пор. Так, в педагогике существует антропологический подход к воспитанию. Позднее антропологическое знание дифференцировалось и усложнилось.

В России под антропологией до недавнего времени понимали преимущественно физическую антропологию, но, начиная с 1990-х годов, в вузах России начали появляться кафедры социальной, культурной, политической и философской антропологии.

Направления

Традиционно выделяют несколько в разной степени обособленных друг от друга и взаимосвязанных дисциплин.

См. также

Примечания

 1. Якимов В. АНТРОПОЛОГИЯ//Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970.
 2. АНТРОПОЛОГИЯ// Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009
 3.  Воронцова Л. П., Белик А. А. АНТРОПОЛОГИЯ//«Культурология. XX век. Энциклопедия», Университетская книга, Санкт-Петербург, 1998
 4. Рогинский Я. Я. Антропология//Большая советская энциклопедия
 5. Центр визуальной антропологии. visant.etnos.ru

Литература

Философская антропология

Физическая антропология

 • Петри Э. Ю. Антропология. Основы антропологии. Т. 1. — С.-Пб.: Картогр. заведение А. Ильина, 1890.
 • Петри Э. Ю. Антропология. Соматическая антропология. Т. 2. — С.-Пб.: Картогр. заведение А. Ильина, 1895.
 • Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Основы антропологии. М.: Изд-во Московского университета, 1955. 502 с.
 • Дерягина М. А. Эволюционная антропология: Биологические и культурные аспекты. Учебное пособие. 2-е издание, исправленное. М.: Изд-во УРАО, 2003. 208 с.
 • Ископаемые гоминиды и происхождение человека. Труды ин-та Этнографии им. Н. И. Миклухо-Маклая. Нов. сер. Т. 82. М.: «Наука». 1966. 555 с.
 • Джохансон Д., Иди М. Люси: Истоки рода человеческого. М., 1984.

Социальная и культурная антропология

Учебники
 • Токарев С. А. История зарубежной этнографии: Учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1978. 352 с.
 • Итс Р. Ф. Введение в этнографию: Учебное пособие. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991.
Классики антропологии
 • Клакхон К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. СПб., 1998.
 • Леви-Стросс К. Структурная антропология // Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. — М., 2001. — 512 с.
 • Лич Э. Культура и Коммуникация: Логика взаимосвязи символов
 • Максимов А. Н. Теория родового быта // Максимов А. Н. Избранные труды. М., 1997.
 • Малиновский Б. К. Научная теория культуры. М., 1999.
 • Мёрдок Дж. П. Социальная структура. М.: О. Г. И., 2003. 606 с.
 • Мосс М. Общество. Обмен. Личность. М., 1994.
 • Ольдерогге Д. А. Малайская система родства, 1951
 • Плосс Г. Женщина в естествоведении и народоведении. Антропологические исследования. Сыктывкар-Киров, «Вятка». 1995.
 • Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функция в примитивном обществе. М., 2001.
 • Тэйлор Э. Б. Антропология: Введение к изучению человека и цивилизации
 • Ли, Ричард Боршей
Критические и обзорные работы

ISBN 978-966-2905-79-3

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Синонимы:

Смотреть что такое "Антропология" в других словарях:

 • АНТРОПОЛОГИЯ —         область научного познания, в рамках к рой изучаются фундаментальные проблемы существования человека в природной и искусств, среде.         В совр. науке встречаются разл. варианты систематизации антропол. дисциплин. Так, к А. относят:… …   Энциклопедия культурологии

 • АНТРОПОЛОГИЯ — (от греч. anthropos человек, и logos – понятие, учение) наука о происхождении и эволюции человека. Философский энциклопедический словарь. 2010. АНТ …   Философская энциклопедия

 • АНТРОПОЛОГИЯ — (от греч. anthropos человек, и logos слово). Наука о человеке со стороны физической и духовной. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АНТРОПОЛОГИЯ наука о человеке вообще, как по отношению к телу, так и… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • АНТРОПОЛОГИЯ — (anthropology) В буквальном смысле означает науку о человеке; в широком значении это слово использовалось в английском языке в течение нескольких веков. В XVIII и большей части XIX в. к антропологии в первую очередь относили исследования… …   Политология. Словарь.

 • антропология — и, ж. anthropologie f. Учение о происхождении человека и его рас (религ. мифологич. и естественно научное), о физических и духовных особенностях человека. Сл. 18. Антропология наука о естестве человеческом вообще. Корифей 1 22. И, не будучи… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • Антропология — (гр. antropos – адам және logos – ілім) – кең мағынада адамның шығуы мен дамуы туралы, оның табиғаты мен мәні туралы ілім. Ол негізінен әлеуметтік, медициналық, мәдени, теологиялық т.б. және философиялық антропология болып жіктеледі. Қазіргі… …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • АНТРОПОЛОГИЯ — англ. anthropology; нем. Anthropologie. 1. Наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас и о нормальных вариациях физического строения человека, обозначаемая так же, как физическая антропология. 2. Наука, изучающая… …   Энциклопедия социологии

 • АНТРОПОЛОГИЯ — (от греч. anthropos человек и logos слово, учение), наука о человеке. С нач. 19 в. в определении А., её содержания и места среди др. наук наметились две осн. тенденции. Первая, уходящая своими корнями в систему взглядов франц. просветителей 18 в …   Демографический энциклопедический словарь

 • антропология — Биологическая наука о происхождении и эволюции физической организации человека и человеческих рас. Иногда термин понимается расширительно как совокупность наук о человеке. Словарь практического психолога. М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998.… …   Большая психологическая энциклопедия

 • Антропология —  Антропология  ♦ Anthropologie    Этимологически – познание (logos) человека (anthropos). Но термин выглядит достаточно туманным, как, впрочем, и само понятие. Имеется ли в виду философское познание? Или научное познание? Тогда в области какой… …   Философский словарь Спонвиля

 • Антропология — * антрапалогія * аnthropology изучение развития человеческой расы, человеческого рода (род Люди). Термин используется в отшении всех людей во все времена и на всех уровнях проявления человеческих факторов. А. традиционно дистанцируется от других… …   Генетика. Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.