vladati

 • 61savladati — savládati (svládati) svrš. <prez. sàvlādām, pril. pr. āvši, prid. trp. sàvlādān> DEFINICIJA 1. (koga) nadjačati, pobijediti u borbi [savladati protivnika] 2. (što) a. obuzdati, pobijediti [savladati bijes] b. uspješno proći [savladati… …

  Hrvatski jezični portal

 • 62nadvladati — nadvládati (koga, što, Ø) svrš. <prez. nàdvlādām, pril. pr. āvši, prid. trp. nàdvlādān> DEFINICIJA zadobiti prevlast (nad kim ili čim) ETIMOLOGIJA nad + v. vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 63milenarist — milenàrist m <N mn i> DEFINICIJA kršć. pristaša sljedbe unutar kršćanstva, vjeruje u iznenadan Kristov povratak koji bi vjernike izbavio iz nevolja ovoga svijeta i uspostavio tisućljetno Kraljevstvo Božje u kojem će vladati pravednost i… …

  Hrvatski jezični portal

 • 64međuvladin — međuvládin prid. DEFINICIJA publ. koji se ugovara, uspostavlja ili dogovara između dviju ili više vlada, koji čini dvije ili više vlada [međuvladina delegacija; međuvladin dogovor] ETIMOLOGIJA među + v. vladati, vlada …

  Hrvatski jezični portal

 • 65međuvlašće — međùvlāšće sr DEFINICIJA vrijeme nepostojanja vlasti između dva razdoblja u kojima vlast postoji; interregnum ETIMOLOGIJA među + v. vladati, vlast …

  Hrvatski jezični portal

 • 66nevladin — nevládin prid. DEFINICIJA koji ne pripada ili nije ovisan o vladi (vlastima) [nevladina organizacija]; građanski, opr. vladin ETIMOLOGIJA ne + v. vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 67navlastito — nàvlastito pril. DEFINICIJA retor. knjiš. posebno, osobito, naročito ETIMOLOGIJA na + v. vladati, vlastit …

  Hrvatski jezični portal

 • 68ovladati — ovládati (čime) svrš. <prez. òvlādām, pril. pr. āvši, prid. trp. òvlādān> DEFINICIJA 1. staviti pod punu kontrolu područje, grad i sl.; zauzeti [ovladati vrhovima Velebita] 2. steći potpuna znanja o nekom procesu, poslu, tehnici [ovladati… …

  Hrvatski jezični portal

 • 69ophoditi — ophòditi se (s kim) nesvrš. <prez. òphodīm se, pril. sad. òphodēći se, gl. im. òphođēnje> DEFINICIJA ponašati se, vladati se, postupati, odnositi se prema kome ETIMOLOGIJA vidi ophod …

  Hrvatski jezični portal

 • 70nositi — nòsiti (koga, što, se) nesvrš. <prez. nȍsīm (se), pril. sad. nȍsēći (se), prid. rad. nòsio (se), prid. trp. nȍšen, gl. im. nòšēnje> DEFINICIJA 1. a. tijelom (u pokretu) ili čim drugim držati što odozdo u svoj težini b. mijenjati mjesto,… …

  Hrvatski jezični portal

 • 71oblast — ȍblāst ž <G asti, I asti/ ašću> DEFINICIJA 1. a. veliko područje ili zona koja ima prepoznatljiv reljef, klimu, biljni i životinjski svijet, srodnost jezika, naroda itd.; područje b. područje istraživanja, područje djelatnosti itd.,… …

  Hrvatski jezični portal

 • 72pamet — pȁmēt ž <I ēti/ ēću> DEFINICIJA 1. sposobnost čovjeka da misli, shvaća i prosuđuje, spoznajna sposobnost, sposobnost za otkrivanje odnosa (uzročnosti, istovjetnosti itd.) među činjenicama i stvarima; inteligencija, razum, um 2. prirodna… …

  Hrvatski jezični portal

 • 73Kim Il Jung — (izg. kȉm il jȕng) (1942) DEFINICIJA sin Kim Il Sunga kojeg je naslijedio na čelu sjevernokorejske države i nastavio vladati istim stilom, naziva se »Dragim vođom« …

  Hrvatski jezični portal

 • 74kućevlasnik — kućèvlāsnīk (kućevlȃsnīk) m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA onaj koji je vlasnik kuće; kućegazda ETIMOLOGIJA kuće + v. vladati, vlasnik …

  Hrvatski jezični portal

 • 75-krat — krat, kracija, kratski DEFINICIJA kao drugi dio riječi znači vladavinu neke snage u društvu ili nekog društvenog sloja [fiziokrat; monokracija] ETIMOLOGIJA grč. kratos; krátos: snaga, moć; krateín <prez. kratéo>: vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 76kraljevati — kraljèvati (Ø) nesvrš. <prez. kràljujēm, pril. sad. kràljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. vladati u svojstvu kralja, biti kralj 2. pren. baniti se, carevati (3), pašovati ETIMOLOGIJA vidi kralj …

  Hrvatski jezični portal

 • 77arhi- — DEFINICIJA kao prvi dio riječi znači 1. [i] (+ potenc.)[/i] term. glavni, vrhovni, najstariji [arhiđakon; arhitrav] 2. [i] (+ potenc.)[/i] ekspr. s imenicom i rjeđe s pridjevom: više nego, u najvećoj mjeri [arhilopov] ETIMOLOGIJA grč. árkhi ≃… …

  Hrvatski jezični portal

 • 78Ladislav — Làdislav DEFINICIJA 1. v. 2. I, Sv. (1040 1095), ugarski kralj, poslije smrti kralja Zvonimira pozvan na hrv. prijestolje, osnovao biskupiju u Zagrebu (1094) 3. ime četvorice hrv. ugarskih kraljeva (II, III, IV i V) od 12. do 15. st. 4. Napuljski …

  Hrvatski jezični portal

 • 79ladanje — làdānje sr DEFINICIJA 1. posjed na selu, seosko imanje onoga tko ne živi stalno na selu 2. meton. odmor na takvom imanju 3. zast. provincija, unutrašnjost ETIMOLOGIJA od starijega vladanje (prijevod lat. dominium), v. vladati …

  Hrvatski jezični portal

 • 80plutokracija — plutokràcija ž DEFINICIJA pol. sociol. sustav društvenih odnosa u kojemu prevladavajući utjecaj u vlasti i na vlast imaju bogataši ETIMOLOGIJA grč. ploutokratía ≃ ploûtos: bogatstvo + krateȋn: vladati …

  Hrvatski jezični portal