paprašyti

 • 41paskatinti — paskãtinti tr. FT 1. Š, Ser, DŽ paprašyti, kad ką greičiau darytų, paraginti: Visi dar paskãtina, ka reik greičiau [važiuoti] Tl. Tik tu paskatinki kitus greičiau ateit Vd. Paskatinkite spaustuvę, kad greičiaus dirbtų J.Jabl. | refl.: Čia ji su …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 42pasodinti — pasodìnti tr. Rtr, Š, KŽ; L 1. SD278, H, R, MŽ, Sut, K, LL312, NdŽ, DŽ paprašyti ar liepti atsisėsti: Ir nuputojusio alaus pastatė, ir svečią kampan už skobnių pasodino V.Krėv. Pasodìno in šaltos žemės vaiką, i apsirgo Klt. Pasodintì vietoj… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 43patraukti — Rtr, NdŽ, KŽ; SD1133, Lex100, R87, MŽ115, M, L, LL149,151 1. tr. SD1127 traukiant pakišti, pabrukti po kuo: [Arklys] jam an kupros kaip šoko, jį po apačia patraukė, tą žmogų būt sumynęs Snt. | Ėjo pagal gelžkelį, vėjas po traukiniu i patraukė Mžš …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 44pavaryti — 1 pavaryti Rtr, DŽ1, KŽ; SD275, R366,373,395, MŽ491,501,531, Q550, Sut, N, M, L 1. tr. NdŽ varant, genant priversti kiek paeiti ar pabėgėti, kiek paginti: Pavarau tolyn R146, MŽ193. Pastums, pavarìs, i eis telyčia Klt. Aš dabar tus arklius noru… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 45pazirzti — pazir̃zti, ia, pàzirzė intr. 1. NdŽ kiek zirzti, pazvimbti. 2. NdŽ paverkšlenti: Pazyzia, pazir̃zia vaikas, moma ir pakiša ko Sug. 3. NdŽ, Kv pabambėti, paniurnėti: Kap senas žmogus, pazir̃s, nieko nepadarysi Prn. 4. zirziant paprašyti: Da mamos …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 46pazyzti — pazỹzti, ia, pàzyzė intr. NdŽ 1. įkyriai paprašyti, pakaulyti: Pàzyza, i gauna ko nora Krš. 2. pabambėti, paniurnėti: Pazỹzk dar, bene šienas pats pareis į stoginę Kal. 3. nevykusiai padainuoti: Pàzyzė pats iš paskos Pln. zyzti; atzyzti;… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 47pažvengti — intr. 1. Sut, NdŽ kurį laiką žvengti: Pažįsta kumelikė, pažvenga pamačiusi [buvusį šeimininką] Rdn. 2. NdŽ prk. smarkiai pasijuokti: Visaip yra: žmogus i pažvengi, i parėki Krš. Jai kad tik su bernais pažvengus Krč. Pasistumdysma už klėties, jei… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 48perprašyti — 1. tr. SD1144, H, Q158, K labai prašant įtikinti, paveikti: Skubinkis, berneli, nešk aukso žiedelį, maž ir perprašysi jos meilų tėvelį (d.) Sdk. Mes vartelius užversma, matušę parprašysma JD1503. Tėvelį perprašysiu, motulę perkalbėsiu, priims… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 49plerpynė — plerpỹnė sf. (2), pler̃pynė (1), plerpynė (1) menk. 1. KlvrŽ plerpiantis prietaisas (ratelis, motociklas ar kt.): Lauktuvių tokią plerpỹnę nupirko Vlkv. Tėveli, tai didi plunksna, galėsi iš jos pler̃pynę pataisyti Sg. Važiuo[ja] su toms… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 50praprašyti — tr.; N pareikalauti. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; paprašyti; papaprašyti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 51prašyti — prašyti, prãšo, prãšė 1. tr. SD1140, VlnE71, H, R, K kreiptis į ką norint gauti, pageidaujant, kad ką darytų: Nedrąsu prašyt, ale ką darysi – kur gausi pašelpą Bgt. Žmona nueis, prãšo, prãšo arklio – neduoda Nmč. Nusibodo man belendant į akis …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 52priprašyti — 1. tr., intr. prikalbinti, įprašyti ką padaryti: Ne ką dirbu, tik ji da priprãšo šiaudų atnešt Slm. Priprašaũ, būd[av]o, Antano, tai prikapoja malkos Lp. Visų priprãšo, talką padaro Mrc. Priprašyti iš anksto BŽ163. Įdavė pinigų ir priprašė… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 53prišaukti — prišaũkti, ia (prìšaukia), prìšaukė 1. tr. Q165, K, M, J, Š, Rtr, KŽ balsu kreipiantis, šaukiant atkviesti, paraginti ateiti, prisiartinti, grįžti, atsiliepti: Negaliu vaikų numo prišaũkti Vkš. Uogavo an kalno – prỹšaukėm Vn. Dalikės nebgal… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 54sueiti — sueĩti 1. tr., intr. susitikti: Ar jį kada sueini? J.Jabl. Aš su juo dažniau sueinù Vv. Jegu sueisi dėdę, tai užprašyk, kad atvažiuotų svečiuos Ut. Dabar man jo nebepapuola sueĩt Pš. Jūs bijot į akis sueĩti Vkš. Šiandie suėjaũ tavo pusbrolį… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 55sumesti — sumèsti, sùmeta, sùmetė 1. tr. visus įmesti, įsviesti į ką, į kieno vidų: Žmogaus medžius in ežerą sùmetė Vv. Tie žmogžudžiai visus turtus nuog jų atėmė, o juos visus sumetė in vandenį BsPIVI92. Sumečiau (paslėpiau) į stalčių nuo katės tuos… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 56suprašyti — tr. K 1. H sukviesti: Tu visą sodžių gali talkon suprašyt Lp. Vakare parvažiuoja vyras, svečius suprãšęs Škn. Eita prašytojai svečius suprašyti Jdr. Suprãšo brolius, pamergius Dg. Veseliodavo ben keturias dienas, daug žmonių suprašydavo Antz.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 57surėkti — 1 surė̃kti, ia (sùrėkia), sùrėkė 1. intr. DŽ1, Kp, Alk trumpai rėkti, surikti: Anas kap sùrėkė, tie manė, kad velnias Dglš. Da anas susprovijo surė̃kt iš visos gerklės Rš. Kad surė̃kia kaip gilnytė Ob. ^ Du kartu gimsta, kai surė̃kia, velnias… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 58susodinti — susodìnti tr. K, Rtr, Š, KŽ; M, L, Ser 1. visus paprašyti ar visiems liepti susėsti: Vaikus susodìnti už stalo DŽ. Svečiai buvo susodinti vaišių P.Cvir. Padėk, močiutė, vynelio, susodìnk mano svetelius JD423. Liepė tada jiems, kad juos visus… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 59tempti — tem̃pti, ia, ė KBII154, K, Rtr, NdŽ; Sut, N, M 1. tr. R, R98, MŽ, MŽ129, Sut, Rtr, KŽ traukiant, tęsiant daryti ilgesnį, platesnį, didesnį, tęsti: Siaura oda, reikia tem̃pti DŽ. Su ranka tūra, su koja tem̃pa aną (avikailį) Žlb. Tem̃pia kiek gali… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 60užpirkti — užpir̃kti, ùžperka (užpirka), o tr. K; N 1. SD431, Sut, Vv perkant suderėti, sušnekėti, iš anksto įmokėti: Šito karvė jau ažpirktà Ktk. Ažupirku ką SD224. Ažpir̃ko arklį Dbk. Ir užpir̃ko tęnai linų ir sėmenų Ds. Raulys tą dieną buvo išvažiavęs… …

  Dictionary of the Lithuanian Language