paprašyti

 • 1paprašyti — paprašýti vksm. Àš paprašiaũ tėvą, tėvo pinigų̃, bet nèdavė …

  Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • 2paprašyti — 1. tr., intr. H, R, K kreiptis su pageidavimu: Mūsų svečiai paprašė sau vakarienės Blv. Kad dar bepaprašys vandens, tai jau įnešti, pasėmus iš jūros BM375. Valgyt nepaprašysiu, o rūkyt paprašysiu Nmč. Tu gali suskalbėtie, tai tu paprãšai… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 3užprašyti — 1. tr. N, M iš anksto pakviesti: Užprašyt reikia, tai tada ateis [svečiai] Grv. Užprašė užeiti pas mumis pažiūrėt Krm. Ją gi dėdė ažuprãšė kieman Ob. Stirna visų pirma užprašyta buvo (d.) Ps. A zuikys į kūmus užprãšė, ka taip lakstai?! LTR(Vdk) …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 4nuprašyti — 1. tr. nuvadinti, nuvesti: Raštininkas, neilgai galvojęs, sugalvojo būdą, kap vaikus nuo lango toliau nuprašyti LTR(Plv). Kol dar turi bent truputį maisto, nenuprašysi nuo apgraužto medžio niekaip Blv. Ta Birutėlė kad įknimba į knygas, tai… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 5pamelsti — pamel̃sti, pamel̃džia, pàmeldė 1. tr., intr. paprašyti: Paraginusi svečius, pameldusi kąsti, atgal bėga į kamarą Žem. Aš iš tavęs pameldžiù duonos KI243. Jis tai darė, kelis kartus pàmelstas KII52. Pamelsk, idant tavo prietelius parspėtų už… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 6papaprašyti — ×papaprašyti (hibr.) intr. keliems paprašyti: Mergos papaprãšo kokio žmogaus, kad jaučius išvarytų Dv. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 7įkviesti — įkviẽsti, įkviẽčia (į̃kviečia), į̃kvietė tr. 1. K paprašyti, įprašyti, kad įeitų: Į̃kvietė ing vidų J.Jabl. Eik, įkviẽsk svečią vidun, kogi ten kieme tokiam šalty kalbasi?! Š. Neį̃kviečiau į ratus sėsti Ėr. | refl. tr. K: Kad nori su vaikais… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 8autografas — autogrãfas dkt. Ar galiù paprašýti Jūsų autogrãfo? …

  Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • 9apiprašyti — 1. tr. priet. užleisti nemalonumais tą, kuris ko nedavė prašančiam (pvz., nėščiai moteriai): Tavę kas ar neapiprãšė? Trgn. 2. refl. tr. apeiti prašant: Apsiprašiau kaimynus, ko reiks talkai, o rytą susinešiosu Šts. prašyti; apiprašyti;… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 10ateiti — ateĩti intr. 1. H einant priartėti: Ateĩna pas mane Lp. Ateit svečias B. Ateisiù katarą dieną Str. Kai aš atėjaũ, jis jau buvo išėjęs BŽ203. Jau ji tenai atė̃jo ne su gerumu Skr. Kiek buvo atė̃ję žmonių į talką? Sml. Ana vakar būt atejus Lz.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 11atkliūti — 1. intr. Š atsikabinti, atsiskirti (sukliuvusiems). 2. intr. atvykti, atkeliauti: Kad buvau kitur, todėlios ir nebeatkliuvau Grž. Kaip tu čia atkliuvaĩ? Aš nemislijau, kad tu atklysi Ps. Ar ans pas jumis liūb neatkliūs? KlvrŽ. Vienkart tave ir… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 12atprašyti — 1. tr. Q4, B stengtis atgauti, išreikalauti grąžinti: Atieškau, atprašau skolą R114. Šią dieną dovanoja, rytoje atprašo BBSir20,16. Kurs tavo ką ima, to n’atprašyk CII966. Kam daug duota, nuo to ir daug atprãšoma KII348. Tas velnias nėkaip… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 13daprašyti — ×daprašyti (hibr.) tr. priprašyti: Ir vėl mane daprãšė in arklius (prižiūrėti arklių) Imb. | refl.: Dasprãšė su manim važiuot Rš. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 14diena — 1 dienà sf. (4) 1. SD50, R metas nuo ryto ligi vakaro: Diena buvo labai graži Žem. Vakar visą dieną išbuvau namie J.Jabl. Lyja visa dienà Pc. Tokiõ[je] karštõ[je] dienõ[je] šienas kaipmat išdžius Pš. Dienõs jau ilga Krsn. Vasarą dienõs… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 15ganėti — ganėti, ėja (gãna), ėjo intr. būti gana, užtekti, pakakti: Sveikam žmogui ir prastesnio valgio ganėja rš. Dabar viso ko ganėjo – ir pinigų, ir šiaipjau visokių gėrybių BsPII114. Davėm jam ir davėm – niekad jam neganėjo Jnšk. Kunigams dovanų… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 16iškviesti — iškviẽsti, iškviẽčia (ìškviečia), ìškvietė tr. 1. paprašyti ateiti, atvykti: Jis mus pats iškvietė – laišką atsiuntė A.Vien. | refl. tr.: Vakar Žilaičiai įgėrę grįžo iš turgaus ir išsikvietė Ginkų taikytis P.Cvir. Jį išsikvietęs pagalbininku… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 17išprašyti — 1. tr., intr. Q53, R, K labai prašant paveikti, kad duotų, sutiktų ką padaryti: Tol prašė, kol išprãšė paskutinį paršiuką Srv. Pavasarį nė šimtas davatkų lytaus neišprãšo, o ka reik šienauti, i viena davatka gerai Lk. Led išprãšė, kad… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 18išvadinti — išvadìnti tr. 1. Q55, SD1204, K, M, Š, Rtr, NdŽ, DŽ1 pakviesti, pašaukti, kad ateitų ar nueitų, paraginti, paprašyti kartu išeiti; išvilioti: Išvadinu ant rankos (kautis) SD423, N. Led išvadinaũ vyrą iš karčemos J. Kur nueisi, jo neišvadysi,… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 19iššaukti — iššaũkti, ia (ìššaukia), ìššaukė; SD22, H, M 1. intr. NdŽ, KŽ pajėgti šaukti, išrėkti: Prarado balsą, nebeiššaũkia DŽ1. Išsižiojau šaukti – neìššaukiu [iš baimės] Nmk. iššaũkiamai adv., ìššaukiamai: Rėk kaip ìššaukamai Varn. 2. intr.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 20litvomanija — ×litvomãnija sf. (1) psn. visko, kas lietuviška, gerbimas: Aš jau buvau tiek pakąstas Biliūno litvomanijos šalnos, kad išdrįsau ir Jonavos bufete lietuviškai paprašyti arbatos A.Vien …

  Dictionary of the Lithuanian Language