načelni osnovni poslužnički postupak

 • 1pòstupak — m 〈G pka, N mn pci〉 1. {{001f}}radni proces i način na koji se što obavlja [∼ destilacije] 2. {{001f}}oblik ponašanja (prema kome, čemu) 3. {{001f}}vođenje službenih poslova po utvrđenom redu [pravni ∼] …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 2osnovni — òsnōvnī prid. DEFINICIJA temeljni, početni, elementarni [osnovna škola] SINTAGMA osnovna riječ lingv. riječ od koje se polazi u tvorbi (»mali« prema tvorenici »malenkast«); osnovni lik lingv. 1. oblik riječi izabran prema leksikografskom dogovoru …

  Hrvatski jezični portal

 • 3postupak — pòstupak m <G pka, N mn pci> DEFINICIJA 1. radni proces i način na koji se što obavlja [postupak destilacije] 2. oblik ponašanja (prema kome, čemu) 3. vođenje službenih poslova po utvrđenom redu [pravni postupak] ETIMOLOGIJA vidi postupati …

  Hrvatski jezični portal

 • 4òsnōvnī — òsnōvn|ī prid. koji je odnosi na osnovu, koji se nalazi u osnovi [∼a škola]; temeljni, početni, elementarni ∆ {{001f}}∼a riječ lingv. riječ od koje se polazi u tvorbi (»mali« prema tvorenici »malenkast«); ∼i lik lingv. 1. {{001f}}oblik riječi… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 5blokáda — blokád|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}vojn. potpuno zatvaranje tuđega položaja, grada itd., prekid komunikacija [došlo je do ∼e; probiti ∼u] b. {{001f}}ekon. pol. zatvaranje mogućnosti jednoj zemlji za razmjenu dobara i trgovinu, blokade bankovnih… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 6pȍtēz — (pótez) m 1. {{001f}}a. {{001f}}crta povučena na kakvoj površini b. {{001f}}linija kao osnovni element crteža 2. {{001f}}crta, linija (stvarna ili zamišljena) koja određuje granicu između čega, koja spaja što i sl. 3. {{001f}}oblik koji se… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 7sintéza — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}postupak kojim se razdvojene pojedinosti udružuju u jedinstvenu cjelinu b. {{001f}}misaona operacija kojom se udružuju pojmovi užeg opsega u logički šire pojmove ili sudove, opr. analiza (1) 2. {{001f}}a.… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 8sinteza — sintéza ž DEFINICIJA 1. a. postupak kojim se razdvojene pojedinosti udružuju u jedinstvenu cjelinu b. misaona operacija kojom se udružuju pojmovi užeg opsega u logički šire pojmove ili sudove, opr. analiza (1) 2. a. kompleksna cjelina sastavljena …

  Hrvatski jezični portal

 • 9blokada — blokáda ž DEFINICIJA 1. a. vojn. potpuno zatvaranje tuđega položaja, grada itd., prekid komunikacija [došlo je do blokade; probiti blokadu] b. ekon. pol. zatvaranje mogućnosti jednoj zemlji za razmjenu dobara i trgovinu te takav postupak na planu …

  Hrvatski jezični portal

 • 10lematizacija — lematizácija ž DEFINICIJA lingv. postupak svođenja riječi na osnovni oblik ETIMOLOGIJA vidi lema …

  Hrvatski jezični portal

 • 11potez — pȍtēz (pótez) m DEFINICIJA 1. a. crta povučena na kakvoj površini b. linija kao osnovni element crteža 2. crta, linija (stvarna ili zamišljena) koja određuje granicu između čega, koja spaja što i sl. 3. oblik koji se određuje ili prepoznaje kao… …

  Hrvatski jezični portal

 • 12egzistencijalan — ȅgzistencijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA fil. koji se odnosi na egzistenciju, koji je u vezi s egzistiranjem [egzistencijalni problem] SINTAGMA egzistencijalna etika teol. kršć. etičnost nekog čovjeka kao ostvarenje sebe samoga, a ne… …

  Hrvatski jezični portal

 • 13Биогеография — (от Био... и География)         наука о закономерностях распространения и распределения по земному шару различных Биоценозов, а также животных, растений и микроорганизмов (видов, родов или других таксономических категорий). Б. пограничная наука,… …

  Большая советская энциклопедия

 • 14List of cities in Serbia — …

  Wikipedia

 • 15List of cities in Slovenia — Ljubljana Maribor …

  Wikipedia

 • 16Protected areas of Croatia — The main protected areas of Croatia are national parks, nature parks and strict reserves. There are 444 protected areas of Croatia, encompassing 9% of the country. Those include 8 national parks in Croatia, 2 strict reserves and 10 nature parks.… …

  Wikipedia

 • 17NK Maribor — Full name Nogometni Klub Maribor Nickname(s) Vijoličasti (The Purples) Vijolice (The Violets) Štajerski ponos (The pride of Styria) …

  Wikipedia

 • 18Elections in Croatia — Croatia This article is part of the series: Politics and government of Croatia …

  Wikipedia

 • 19Trebnje —   City   …

  Wikipedia

 • 20Rudo — Infobox Settlement settlement type = subdivision type = Country subdivision name =Bosnia and Herzegovinasubdivision type1 = subdivision name1 = subdivision type2 = subdivision name2 = timezone=CET utc offset=+1 timezone DST = CEST utc offset DST …

  Wikipedia