lielais gūžas muskulis

 • 161raiguža — raĩguža scom. (1) menk. 1. nerimto elgesio suaugęs žmogus, pajodžarga: Atėjo toks raĩguža ir išgąsdino vaikus Grš. Tokios dvi raĩgužos, o neina slūžyt Gs. Ką ji nerūkys – tokia raiguža! Plk. Ta jo boba tokia raĩguža: kur nueina, ten raruoja… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 162raigužas — raĩgužas scom. (1) žr. raiguža 1: Ta jų merga tokia raĩgužas – ir prie arklių tiktų! Gs. Jis tai čystas raigužas, vis juda, kruta Grnk. Och tu, raĩguže, ką tu padarei! Krk …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 163rambas — rambas, a adj. Q527 žr. rambus 1: ^ Baugšto arklio ant nugaros guzas, o rambo po pilvu ST91(B). Be botago rambu arkliu negreit pavažiuosi KrvP(Dbg) …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 164riešutys — riešutỹs sm. (3a) K, Eiš; CII156, riešutis (1) LTII438, gen. sing. ies R269, MŽ360, nom. pl. ai Sn; MŽ360, sf. CII156, riešutìs (3a) nom. pl. riešutes JII67(Ds) žr. riešutas: 1. Lex65, Q245,370, R, K, RtŽ, LD220, Dv …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 165sarvalai — sarvalaĩ sm. pl. (3b) K.Būg(Krtv), LVIII807, FrnW, NdŽ 1. nešvarus koks skystis, gėralas: Žiūrėk, čia ne vanduo, ale kaži kokie sarvalaĩ bėga Škn. Sar̃valus paleido į Ventą iš pieninės, smarvė [pakilo] Pp. Kokių čia sarvalų̃ pripylė – negerk… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 166siuvinėti — siuvinėti, ėja, ėjo 1. R, K, I, Rtr, DŽ, Krš iter. dem. siūti 1: Vyras buvo taip pat kraučius, ans siuvinėjo numie Trš. Eidavau pakraščiais siuvinėdama ir išmokinau vaikus Šmn. Čebatus visiem siuvinė[ja]u Aps. Kaune spaustuvėj knygutes lanksto ir …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 167slėpsnis — sm. ppr. pl. (1); N, M, Rtr, sf. (1) Lnkv, Ln, KŽ žr. slėpsna: 1. Po slėpsniu kažkoks guzas, mačiau, iškilęs Kair. Ilgos slėpsnys, nuleistais šonais, tas yra silpnas [arklys] Škn. 2. Iš slėpsnių naginės nestiprios Kair …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 168sniegas — sniẽgas sm. (4) Š, DŽ, NdŽ, (2) Dk, NdŽ, sniegaĩ pl. (4) 1. sing. SD345, H, R, MŽ, Sut, N, K, M, L, Rtr, NdŽ, KŽ baltų dribsnelių pavidalo atmosferos krituliai ar jų sluoksnis žemėje: Sniẽgas apklojo žemę DŽ. Girgžda ir čirpia po kojomis… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 169spausti — spausti, spaudžia, spaudė Š 1. tr., intr. SD185, SD31,289, H167, R, MŽ, K, I, KŽ svoriu, jėga slėgti, sloginti: An tų virbų ritini akminis, kad spaustų [merkiamus linus] Vž. Kailiniai dideliai sunki, pečius mun spauda Vkš. Patalai svyrna ant… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 170staipyti — 1 staipyti, staĩpo, staĩpė iter. stiepti. 1. tr. Rtr, NdŽ, FrnW, KŽ kraipyti, judinti: Ko staipai pečius? Šts. Piemeneliai, ginkiat numo, jau karvės uodegas staĩpo Brs. Škač, staipyk tą uodigą aple viedrą su pienu! LKT87(Žr). Kaip garnys ant… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 171starkas — 1 star̃kas (vok. dial. stork, plg. la. stārks) sm. (4) Pn, Klov, Žml, Kvr, Srv, (2) DŽ1, NdŽ, Sml, starkas (1) KŽ; Sut, N, I, RtŽ, L, Rtr, Vlž gandras, gužas: Starkas pasiplustenęs pakyla į aukštą lėkti J. Star̃kas jau parlėkė – ankstyvas bus… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 172stinksėti — stinksėti, stìnksi, ėjo intr. NdŽ, Ėr, Skp plačiais žingsniais vaikščioti: Starkas palieknėj stìnksi Pkr. Gužas labai rimtai stinksėjo, ieškodamas varlių J.Balč. Ko tu stinksi po gryčią? Ps …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 173stovėti — stovėti, stovi (stovia Dv, stovna BzBkXXVII183, stauna K, BzBkXXVII183, BIII163; N, ėja), ėjo K, Rtr, Š; L 1. intr. SD353, H, MŽ, Sut, N, K, LL238, Rtr būti stačiam, laikantis ant kojų, nejudėti, neiti iš vietos: Sėskis, ko stovi! NdŽ. Stoviu,… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 174striubkis — 2 striùbkis, ė smob., adj. (2) NdŽ 1. kas striubas, trumpas: Tokią striùbkę šlebę apsivilkusi – tiktai ligi kelių Vdk. 2. Rs žr. striubis 2: Jų visa giminė tokie striùbkiai Trg. Koks šit y[ra] striùbkis [paršelis] End. ^ Striubkis ponaičiukas …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 175sunešti — sunèšti, sùneša, sùnešė, sanèšti, sàneša, sànešė Prn 1. tr. SD456, R419, K paėmus, užsidėjus sugabenti į vieną vietą: Sunèšk in vidų drabužius J. Kada jūs suneštat rugius teip nešiodami?! Ds. Gerai, kad sùnešėm bulbojus Gg. Sanešiau… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 176surakti — 1 suràkti, sùraka, sùrakė 1. tr. suvaryti ką smailų: Peilį sùrakė liesnykui kriūtinėn Ml. 2. intr. suduoti, sušerti: Vaikui sùrakė galvon šaukštu, net guzas iššoko Švnč. 3. tr. sukasti: Sùrakiau visą ežią, sodinsiu braškes Tvr. Savo arklio… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 177susigiminiuoti — sueiti į giminę, pradėti giminiuotis, suartėti: Kūnu ir krauju susigiminiavo V.Kudir. Vienąsyk susigiminiãvo žmogus su meška BsPIV281. Susigiminiavo kaip gužas su gerve Jnš. Troškimas susigiminiuoti su tokiais įžymiais žmonėmis A.Vien. Dabar jau …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 178sutraukti — Rtr, Š, NdŽ, KŽ; Lex113, Q661, N, L, LL321, ŠT60, Ser 1. tr. traukiant sustumti, suvilkti, subraukti, suvaryti į vieną vietą: Viską dirba teknika: sukrauna į žagus, sutrauka, surėdo Ms. Miežius sutraukiau visus iš pašalių į vidurį Trk. Nupjautą… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 179tabaluoti — tabaluoti, uoja, ãvo Š, DŽ, NdŽ, tàbaluoti, uoja, avo Rtr, NdŽ, Jdr, Kv, Tv, tãbaluoti Š, Rtr 1. intr. J, Tv, Dbč kabančiam judėti, kabaliuoti, maskatuoti: Ale kad vikras tas vaikas. Didžiausiam kubile įkišęs galvą ir tabaluoja Slm. Tabalai… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 180trandis — trandìs sf. (4) K, Plk, Skr, trandỹs sm. (4) KŽ, trañdis sm. (2) Grš; CII1021 1. K, LsB236, Š, JII126, ArchXVI416, LVIV250, Rtr, BŽ211, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, Aln zool. kinivarpa (Ipidae): Trandìs sienon DrskŽ. Siena trandžių̃ suėsta Vlk. Man… …

  Dictionary of the Lithuanian Language