lielais gūžas muskulis

 • 101atrasti — 1 atràsti tr. K; Q72, H, R, M 1. DŽ ieškant aptikti, suieškoti ką pamestą, paslėptą, paliktą: Atradaũ piningus prapuolusius J. Atradaũ išgaišentą laikrodį Imb. Liuob vokyčiai atràs bute grūdus, išpils, išveš Jdr. Atràsk keselį, sudėk paršus… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 102atsloginti — 1 atslogìnti tr. padaryti, kad atslūgtų: Iškilo guzas didžiausias, tai su tuo ledu biškį atslogìno Rs. sloginti; apsloginti; atsloginti; nusloginti; pasloginti; prisloginti; susloginti; užsloginti …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 103baugštas — baũgštas, à adj. (4) žr. baugštus: Tėvai, neįnartinkit vaikų jūsų, idant baugštais nepastotų Vln43. | Baugštos rankos (kurios bijosi darbo) B. ^ Baugšto arklio ant nugaros guzas (nuo balno), o rambo – po pilvu (nuo pentinų, mušimo) B. Baugštam… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 104biguzas — ×bìguzas (brus. бiгyc) sm. (3b) 1. Ds, Rk, Zr valgis iš duonos, vandens ir cukraus, mutinys, duonienė: Pavalgysiu nors bìguzo, o ką gi padarysi Kp. Kad prisrėbiau bìguzo, net šaltis krečia Šmn. 2. tiršta sriuba: Aš prašiau skystos bulbynės, o… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 105bumbtelėti — bùmbtelėti, ėja, ėjo 1. intr. subildėti: Bumbtelėjo ant suolo lazda J. Bumbtelėjo šūvis rš. ║ garsiai suduoti: Bùmbtelėjau su galva į sieną, ir iššoko guzas Vvr. 2. tr. staiga numesti: Maišą bùmbtelėjo nuo aũkšto tiesiai man ant sprando, net… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 106dičius — dìčius sm. (2) Švnč toks guzas (atheroma): Dìčius kãktoje Š. ◊ prie dìčiui nieko nepaisydamas, nieko negalvodamas: Anas prie dìčiui: nuė[jo] – išgėrė Lkm …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 107dūlė — 2 dū̃lė (brus. дyля, l. dula) sf. (2), dūlė (1) Skr, Plv, Erž, dūlė̃ (4) Grž 1. bot. paprastoji kriaušė (Pirus communis); jos vaisius: Ar nenori dū̃lių? Alk. Tris dūlès suvalgiau Vv. Per dūlès geresnių kriaušių nerasi Kair. Piemuo ėjo vogti… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 108gandras — gañdras sm. (2) DŽ, (4 nj.) DŽ4 zool. gužas, gužutis, garnys, starkus, busilas, didutis (Ciconia): Baltasis gandras (C. ciconia), juodasis gandras (C. nigra) rš. Parskridęs gandras vienas baloj braido T.Tilv. Lapė, ant laukų medžiodama, gañdrą… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 109ganyti — ganyti, gãno, gãnė tr., intr. 1. varinėti ir saugoti gyvulius ganykloje: Ganau pekų SD242. Ganybo[je] piemuo gãno gyvolius J. Gãno, kur gyvuliai ėda Dkš. Kada jaunas buvau, šile ožius ganiau (d.) J.Jabl. Aš tų ožkų nebganysiu, po karklynus… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 110garnys — garnỹs sm. (4, 3) 1. SD34, J zool. į gandrą panašus, bet smulkesnis paukštis smailia galva, ilgu snapu ir kaklu, ilgomis kojomis (Ardea): Pilkasis garnys, arba gęšė (A. cinerea) rš. Purpurinis garnys (A. purpurea) žymiai mažesnis už pilkąjį… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 111gegužas — gẽgužas, à adj. (3b) raibas: Tas gaidukas teip gražiai gẽgužas kaip gegutė Snt. Gẽgužos vištos Grk …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 112gembė — sf. (1) 1. medinis kablys sienoje, kuolas, vagis kam nors (ppr. drabužiams) kabinti, virvėms vyti, gyvuliams rišti: Gembę į sieną įkalti KI579. Iškrito gembė, nebėr nė kur drabužių pasikabinti Akm. Drabužiams kabinti gembė iš medžio J. Užkabink… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 113geršis — sm. Kos38 gužas, gandras …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 114grigužas — grigùžas, ė smob. (2), grìgužas (3b) NdŽ trumpakojis, latukas: Žąsinas grìgužas, žąsis grigužė Mc. Žąsinas grigùžas, o antys, žąsys grigùžės J …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 115gručolas — ×gručõlas (l. gruczoł) sm. (2) gumbas, guzas: Gručolai pasmakrė[je] susimetė, ko neužsmaugė Krkl. Išpjovė gručolùs Plš …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 116guba — gubà sf. (4) 1. sustatytų javų pėdų krūva, šlitis, kupeta: Moterys rišo pėdus, statė gubas, skubėjo rinkti nukritusias palaidas varpas J.Balt. Vieni pjauna rugelius, kiti riša pėdelius, supjausma, surišma ir gubelėn sukrausma d. Viename ir… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 117gumbas — gum̃bas sm. (4) 1. medžio (augalo) antauga, sustorėjimas kurioj vietoj, surietėjimas; koks pasipūtimas: Ant beržo buvo išaugęs didelis gum̃bas Lnkv. Ant tos šakos didelis gum̃bas Lž. Aure ant ąžuolo kad išaugę gumbaĩ! Pn. Ąžuolinas gumbas SD57.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 118gumsa — gumsà sf. (4) išsikišimas, guzas: Kas čia tau per gumsà atsirado ant žando? Brt …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 119gumsoti — gumsoti, gum̃so, ojo žr. gumbsoti: Iškilo ant veido guzas ir dabar gum̃so Brt. Nakties tamsumoje iš vienos ir kitos pusės gumsojo aukšti juodi krantai rš …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 120gurvoliokas — gurvoliõkas sm. (2) nedidelis gurvolis, guzas: Galva pilna gurvoliõkų Ktk …

  Dictionary of the Lithuanian Language