gužas

 • 1guzas — gùzas dkt. Ant kaktõs gùzas iššóko …

  Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • 2gužas — gùžas dkt …

  Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • 3guzas — gùzas (brus. гyз) sm. (4) 1. R, Š iškilimas ant kūno ar medžio, gumbas: Gùzas ant kūno, ant medžio J. Susitrenkiau kaktą, ir iššoko gùzas Vvr. Kur tu gavai tą guzą? M. Guzas išvarvėjo, bet kojos vis dar priminti negaliu Pt. Guzaĩs iškels Ds.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 4gužas — 1 gùžas sm. (4) Žg, Sd, Bsg, Sk, Grz; M, G85 gandras (Ciconia): Gùžas su gužučiais išlėkė iš savo gūžtos J. Gùžas ilgakinkis Rd. Pusdienio neduosiu, dar gùžas neparlėkė Šl. Gužaĩ mušasi Rd. Ant svočiukės galvos gùžas gūžtą krovė JV738.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 5gužas — 2 gùžas sm. (4) [K] 1. iškilimas, gumbas, guzas, skaudulys: Ganyklinės žąsys, sako, buvusios su gužais po papilve Šts. Virinti kopūstai minkština pažastinius gužus, karštus putmenis ir kitus suputimus rš. 2. paukščio gurklys: Pilnas gùžas… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 6biguzas — ×bìguzas (brus. бiгyc) sm. (3b) 1. Ds, Rk, Zr valgis iš duonos, vandens ir cukraus, mutinys, duonienė: Pavalgysiu nors bìguzo, o ką gi padarysi Kp. Kad prisrėbiau bìguzo, net šaltis krečia Šmn. 2. tiršta sriuba: Aš prašiau skystos bulbynės, o… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 7gegužas — gẽgužas, à adj. (3b) raibas: Tas gaidukas teip gražiai gẽgužas kaip gegutė Snt. Gẽgužos vištos Grk …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 8grigužas — grigùžas, ė smob. (2), grìgužas (3b) NdŽ trumpakojis, latukas: Žąsinas grìgužas, žąsis grigužė Mc. Žąsinas grigùžas, o antys, žąsys grigùžės J …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 9gužutis — gužùtis sm. (2) 1. žr. 1 gužas: Gužùtis kalena dantis Srd. Gužùtis braido po balą Srd. Pažiūrėk, ant gubrio gužùtis! Rm. Nusibodo jiem gyventi po vieną, ir užsimanė gužutis ženyties BsPII125. 2. gužų jauniklis, gužiukas: Gužas su gužùčiais… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 10išversti — išver̃sti, išver̃čia (ìšverčia), ìšvertė 1. tr. D.Pošk, L, Rtr, DŽ parblokšti, paguldyti ant šono: Tik ėdalą gadina tas paršas – užkabinęs snukiu lovį išver̃čia Krs. Ir ėjo Jėzus bažnyčion Dievo, ir išvarė visus perkančius ir parduodančius… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 11pakarti — 1 pakarti, pàkaria, pakorė tr. 1. pakabinti; padžiauti: Penki dalgiai pakarti po pastoge J.Avyž. Duokit, pakarsiu palitą Žln. Pakoriau dūdelę in aukšto žardo LTR. Kabyklas rūbam pakart Vrn. Ant krukų pakarta dures Arm. Ir pakorė klėtelėj vygelę… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 12raigužas — raĩgužas scom. (1) žr. raiguža 1: Ta jų merga tokia raĩgužas – ir prie arklių tiktų! Gs. Jis tai čystas raigužas, vis juda, kruta Grnk. Och tu, raĩguže, ką tu padarei! Krk …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 13Крятингальское староство — лит. Kretingalės seniūnija Страна …

  Википедия

 • 14antis — 1 antis sf. (1) J, K; SD79, R naminis ar laukinis vandens paukštis (Anas): Naminė antis Pn. Antis miškinė I. Antis medinoji J.Jabl. Antis šaukštasnapė (A. clypeata) K. Juodoji antis (Oidemia nigra) Lietuvon labai retai užklysta T.Ivan. Antis… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 15aptraukti — tr. Rtr, Š, NdŽ; R, MŽ, Sut 1. apkloti, uždengti, apdengti: [Gurguolės] aptrauktos drobinėmis palapinėmis, apkarstytos visokiais ūkiškais rykais, su dviračiais būtinai kiekvienos gale M.Katil. Jis atvažiavo į vieną karaliją, kur viskas buvo… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 16ateiti — ateĩti intr. 1. H einant priartėti: Ateĩna pas mane Lp. Ateit svečias B. Ateisiù katarą dieną Str. Kai aš atėjaũ, jis jau buvo išėjęs BŽ203. Jau ji tenai atė̃jo ne su gerumu Skr. Kiek buvo atė̃ję žmonių į talką? Sml. Ana vakar būt atejus Lz.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 17atrasti — 1 atràsti tr. K; Q72, H, R, M 1. DŽ ieškant aptikti, suieškoti ką pamestą, paslėptą, paliktą: Atradaũ piningus prapuolusius J. Atradaũ išgaišentą laikrodį Imb. Liuob vokyčiai atràs bute grūdus, išpils, išveš Jdr. Atràsk keselį, sudėk paršus… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 18atsloginti — 1 atslogìnti tr. padaryti, kad atslūgtų: Iškilo guzas didžiausias, tai su tuo ledu biškį atslogìno Rs. sloginti; apsloginti; atsloginti; nusloginti; pasloginti; prisloginti; susloginti; užsloginti …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 19baugštas — baũgštas, à adj. (4) žr. baugštus: Tėvai, neįnartinkit vaikų jūsų, idant baugštais nepastotų Vln43. | Baugštos rankos (kurios bijosi darbo) B. ^ Baugšto arklio ant nugaros guzas (nuo balno), o rambo – po pilvu (nuo pentinų, mušimo) B. Baugštam… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 20bumbtelėti — bùmbtelėti, ėja, ėjo 1. intr. subildėti: Bumbtelėjo ant suolo lazda J. Bumbtelėjo šūvis rš. ║ garsiai suduoti: Bùmbtelėjau su galva į sieną, ir iššoko guzas Vvr. 2. tr. staiga numesti: Maišą bùmbtelėjo nuo aũkšto tiesiai man ant sprando, net… …

  Dictionary of the Lithuanian Language