cognomen aliquid c

 • 1 NICEPHORIUS — Graece Νικηφόριος, cognomen Iovis, ab urbe Nicephorio, circa Edessam; ubi fanum habuit, e quo responsu accepit Hadrianus, apud Spartian. in Vita illius c. 2. Habuit autem praesumptionem Imperii mox futuri ex fano quoque Nicephorii Iovis manante… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 2 CAMERARIUS — in Regno Angliae, idem cum Cambellano seu Cubivulario est, apud Fletam, l. 2. c. 6. §. 2. Vide supra. In Regno Scotiae, idem est, qui Iustitiarius itinerans dicitur in Anglia: Is enim certis anni tempporibus totam Scotiam peragrat et in delicta… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 3 MIMUS — sermonis est cuiuslibet seu facti, cum lascivia, imitatio, finitore Diomede: unde Pantomimi, omnium rerum imitatores; et Archimimi, mimorum principes dicti sunt. Vide Scalig. Poet. l. 1. c. 10. Nomen Pantomimi primus usurpavit Pylades, ex Asia… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 4 PERJURIUM — quanto in horrore fuerit Atheniensibus, vel hinc videre est, quod, sicut virum bonum indigitare volentes, eum vocârunt ἔυορκον, i. e. iuratae fidei tenacem, Hesiod. in ἔργ. v. 188. Οὐδέ τις ἐυόρκου χάρις ἔςςεται οὔτε δικαίου. Et Aristophanes… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 5 SAPONARIA — I. SAPONARIA locus prope Tullum, seu suburbium eius in Lotharingia, ubi Concil. A. C. 859. Vulgo Savonieres. Item Lucaniae castellum, ubi olim Grumentium. II. SAPONARIA melius SAPONARIAE, villa olim Regia, a sapone, qui ibi conficiebatur,… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 6 attribuer — Attribuer, Attribuere, Ascribere. Attribuer, bailler, Adiudicare. S attribuer, Assumere sibi, Asciscere sibi. S attribuer quelque chose, et en faire son propre, Vindicare sibi aliquid. Usurper, s attribuer et prendre par authorité contre droit et …

  Thresor de la langue françoyse

 • 7 ACINACIS — nomen gladii, apud Latin. Occasione veteris laminae, quae fascium strui imposita, Martis simulacrum fuit, apud Herodot. l. 4. cui Scythae populi quotannis hostias, cum aliorum pecorum, tum equorum offerebant. Hinc ab Acinace, cognomen Petri… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 8 AGATHODAEMONES — apud Lamprid. in Heliogabalo, c. 28. Aeyptios dracunculos Romae habuit, quos illi (dicere volebat Phoenices) Agathodaemones vocant: cognomen nempe Graecum hoc draconum fuit. Philon Bybliensis apud Eusebium de Praepar. Euangel. l. 1. c. 7.… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 9 ARGIVA — Iuno ab Argis ita cognominata, quô locô sacra eius celebrabantur. Virg. Aen. l. 3. v. 547. Iunoni Argivae sacros adolemus honores. Signum eius hôc modô describit Pausan. l. 2. Deae signum (inquit) in solio sedet, eximiâ magnitudine, aurô et ebore …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 10 BRENNUS — I. BRENNUS Gallorum Senonum Dux, qui cum 300. armatorum milibus in Italiam irrumpens, Clusium, hodie Chiusi, in Tuscia, obsedit, inde a Romanis, quorum opem obsessi imploraverant, depulsus: in hos proin armis conversis, illos apud Alliam fluv.… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 11 DACI — pop. erant Transrhenani, Danubio fluv. et Anartibus, silvaeque Hercyniae finitimi, quos olim Hungariae partem habitasse plerique tradunt, et post in maritima loca Norvegiae proxime cessisse. Lucan. l. 2. v. 53. Hinc Dacus, premat inde Getes. Stat …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 12 DOMNA: seu DOMINA — Augustarum appellatio, de qua vide in voce Dommus. Hinc et apud Gregor. Turonens. legas, Dommae Brunechildis: cuius vocis reliquiae apud Italos supersunt in nomine Donna. Fuit vero et nomen proprium, uxoris Severi Imp. cuius meminit Oppian. praef …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 13 GALEA — I. GALEA an Lacedaemoniorum, ut vult Plin. l. 7. c. 56. an Aegyptiorum, ut Herod l. 4. an Curetum, ut Diod. l. 5. c. 15. inventum: a galero, quo multi antiquorum usi, dicta est, Varroni: aliis ex Graeco γαλέη quod ex felina pelle fiebant, vide… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 14 HUNGARIA — vulgo ONGARIA, Ital. provincia Europae, Pannoniam cis Danubium, et Iazyges trans Danubium complectens, regnum amplum, inter Austriam Stiriam, et Moraviam ad Occas. Serviam ad Ort. Illyricum ad Mer. Poloniamque ad Sept contentum: cuius maxima pars …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 15 MUTIUS Cordus — nobilis Romanus, qui acceptâ potestante â. Senatu, in castra Porsenae regis, tum temporis Romanso obsidentis, solus intravit, eô animô, ut regem occideret; sed cum regem non cognosceret, unum ex purpuratis pro rege occidit. Propter quod… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 16 NAZARENUS — a Gap desc: Hebrew per Tzade, cognomen DOMININOSTRI, ob educationem in oppido Nazaret ei inditum, Matthaei c. 2. v. ult. Καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν ἐις πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ ὅπως πληρωθῇ τὸ ῤηθὲν διὰ τῶ Προφητῶν, ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται, Et veniens… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 17 OVICULA — I. OVICULA cognomen Fabii M. a clementia morum, apud Plut. et Aur. Victorem, quorum hic: Quinctus Fabius Maximus, Cunctator inquit, Verrucosus a verruca in labris sita, Ovicula a clementia morum dictus. Sicut scorpiones contra vocabantur, moribus …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 18 PASSER — I. PASSER Graece ςτρουθὸς, de gallina quoque nonnumquam usurpatur; uti Hebraei nomine tsippor, tum in specie passerem, tum in genere avem, notant. Nicander in Alexipharmacis, v. 16. Η᾿έτι μυελόεντα χαλικρότερον ποτὸν ἴσχοις Ο῎ρνιθος ςτρουθοῖο… …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 19 PICTOR — I. PICTOR cognomentum C. Fabii filii; qui an. Urb. Cond. 550. ut ait Plin. l. 35. c. 4. aedem Salutis pinxit, indeque cognomen hoc familiae primus intulit. Pater fuit C. Fabii, qui anno 585. nempe 35. annis, post pictam a Patre aedem Salutis, cum …

  Hofmann J. Lexicon universale

 • 20 PRAENOMEN — Isidoro hinc vocitatum est, quod nomini praeponatur, ut Livius, Quintus, i. e. nominigentis; quam ob causam Nomini proprio apud nos respondet. Cum enim varia Romani nomina haberent, Praenomen eiusdem familiae distinguebat Fratres: Nomen signabat… …

  Hofmann J. Lexicon universale


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.