autokatalitička nukleacija

  • 1 nukleacija — nukleácija ž DEFINICIJA meteor. proces kojim specifične čestice u atmosferi, tzv. jezgre, dovode do toga da vodena para prelazi u tekuće ili kruto stanje, ili iz tekućeg u kruto stanje SINTAGMA homogena nukleacija spontana nukleacija koja se… …

    Hrvatski jezični portal