agnosticizam

 • 1 agnosticìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}fil. pravac koji uči da se bit stvari i objektivna realnost ne mogu spoznati, koji općenito odriče mogućnost spoznaje 2. {{001f}}teol. učenje koje dopušta opstojnost neke više sile, ali odriče da je ljudski um može spoznati 3 …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 2 agnosticizam — agnosticìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. fil. pravac koji uči da se bit stvari i objektivna realnost ne mogu spoznati, koji općenito odriče mogućnost spoznaje 2. teol. učenje koje dopušta opstojnost neke više sile, ali odriče da je ljudski um… …

  Hrvatski jezični portal

 • 3 agnostički — agnòstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na agnostike i agnosticizam ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …

  Hrvatski jezični portal

 • 4 agnòstičkī — prid. koji se odnosi na agnostike i agnosticizam …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 5 nihilìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}način mišljenja u kojem se negiraju svi ustaljeni nazori, načela i vjerovanja 2. {{001f}}fil. a. {{001f}}filozofsko učenje da ništa zbiljski ne postoji ili da se ništa ne može pouzdano spoznati, {{c=1}}usp.… …

  Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • 6 Protagora — Protàgora, iz Abdere (o.486 410. pr. Kr.) DEFINICIJA filozof, glavni predstavnik sofista u polemikama sa Sokratom (opisan u Platonovu dijalogu Protagora), svoj sofistički relativizam i agnosticizam izrazio poznatim diktumom: »Čovjek je mjera… …

  Hrvatski jezični portal

 • 7 nihilizam — nihilìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. način mišljenja u kojem se negiraju svi ustaljeni nazori, načela i vjerovanja 2. fil. a. filozofsko učenje da ništa zbiljski ne postoji ili da se ništa ne može pouzdano spoznati, usp. agnosticizam b. teza… …

  Hrvatski jezični portal

 • 8 agnostičarka — agnòstičārka ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA v. agnostičar ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …

  Hrvatski jezični portal

 • 9 agnostik — agnòstik m <N mn ici> DEFINICIJA pristaša, sljedbenik agnosticizma; agnostičar ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …

  Hrvatski jezični portal

 • 10 agnostičar — agnòstičār m DEFINICIJA v. agnostik ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …

  Hrvatski jezični portal