ынэ хьашъо кiэбзагъ

  • 1хьашъо — I (хьашъор, хьашъохэр) резина Хьэшъо калош Хьэшъо бот ◊ Ынэ хьашъо кIэбзагъ бесстыдный, ая, ое II (хьашъор, хьашъохэр) ремень Машинэм хьашъор тезыгъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ