ыгучiэ изын

  • 1илъэтын — (илъэтыгъэ) гл. имасд. 1. выпасть Лъатэзэ изын Хьашъо Iэгуаор машинэм илъэтын, фэсакъ 2. выскочить КIалэр унэм илъэтынэу ежьагъэу къагъэуцугъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 2къэушхъонтIыгъ — (къэушхъонтIы) лъым. 1. зазеленел, а, о ШхъуантIэ къэхъугъ ЧIылъэр къэушхъонтIыгъ Мэзыр гъатхэрэ къэушхъонтIы 2. испугался, лась, лось; позеленел, а, о ЫгучIэ изи къэушхъонтIыгъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ