шъэбэ тамыгъ

 • 1Адыгейский язык — Самоназвание: Адыгабзэ[1] Страны …

  Википедия

 • 2Адыгейская письменность — Адыгейская письменность  письменность адыгейского языка. В XIX веке было создано несколько проектов алфавитов для адыгейского языка. Некоторые из них базировались на арабском алфавите, а некоторые  на кириллица. 1840 год адыгский… …

  Википедия

 • 3бэджакIэ — I (бэджакIэр, бэджакIэхэр) лисий хвост Баджэм ыкI БэджакIэм цы шъэбэ утысэ тет БэджакIэр утысэ дах II (бэджакIэр, бэджакIэхэр) папуша (связка, пучок табачных листьев, бумаг и т. п.) Тутын тхьапэ заулэу гъэплIагъэу зэтелъхьагъэхэр ары Тутын… …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 4есэный — (есэныер) порода адыгских лошадей Есэные тамыгъ Есэные шы лъэпкъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 5каучук — (каучукыр, каучукхэр) каучук Хьашъор зыхашIыкIырэ пкъыгъо шъэбэ уфэупцIэу шэплъышъоу, къэкIырэмэ ащыщхэм къакIафырэр ары Каучукым хэшIыкIыгъ Каучук кIэлъэу цуакъэ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 6кресл — (креслэр, креслэхэр) кресло ПхъэнтIэкIу шъэбэ гупсэф Креслэм исэу столым кIэлъырыс Креслэ дэгъухэр тучаным щащэх …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 7къурбэкъэй — (къурбэкъэир, къурбэкъэйхэр) гортань ЦIыфым, хьайуаным ычый къупшъхьэ шъэбэ хъурэе зэрэIыгъыр ары Чэмым икъурбэкъэй …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 8нэшэпIаст — (нэшэпIастэр, нэшэпIастэхэр) разновидность дыни Нэшэ шъэбэ лъэпкъ НэшэпIастэ хэтэпэсым къытфибзыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 9орден — (орденыр, орденхэр) орден ЛIыблэнагъэу, IофшIэгъэшхоу иIэм пае къэралыгъом наградэу ытрэ нэшан тамыгъ Быракъ Плъыжьым иорден Заом къикIыгъэ кIалэм ыбгъэ орденыбэ хэлъыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 10остыгъай — (остыгъаер, остыгъаехэр) пихта Пхъэ шъэбэ лъэпък Остыгъаем мыстхъу бэу хэлъ Пасэм адыгэмэ остыгъаер остыгъэ папкIэу агъаблэщтыгъэ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 11пIырыпI — (пIырыпIыр, пIырыпIхэр) физалис Гъэужым хашъомэ къащыкIырэ уцэу, шъомпIэ шъэбэ плъыжьышъо зиIэу, зыкIоцI мэркIо гъожьышъо цIыкIу къызэрыкIэрэр ары ПIырыпIым фэдэу шъабэ хъугъэ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 12скобк — (скобкэр, скобкэхэр) скобка Тхэхэ хъумэ хагъэуцорэ тамыгъ ГущыIэр скобкэм адэтэу ытхыгъ Скобкэ къэгъэщыгъ Скобкэ занкI …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 13тамыгъэ — (тамыгъэр, тамыгъэхэр) 1. тавро Шым ыко лъэныкъо хагъэжъыкIэу тырадзэрэр ары Адыгэ лIакъомэ шъхьадж ежь итамыгъэ яIагъ Шым тамыгъэ тедзагъ 2. жгало ГъучIым хэшIыкIыгъэ тамыгъэ сурэтэу, агъэплъымэ тамыгъэр зэрытырадзэрэр ары ГъукIэм тамыгъэ… …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 14точк — (точкэр, точкэхэр) точка Тхэхэ хъумэ агъэфедэрэ тамыгъ Точкэр гущыIэухыгъэм ыуж агъэуцу …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 15тош-мыш — (тош мышыр) мягкая удобная постель ПIэ шъэбэ шыгъ Тош мышым хэсэу гуащэр щысыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 16цууц — (цууцыр) название травы Уц шъэбэ лъэпкъ Цууцыр Iужъоу къэкIыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 17цызэ — (цызэр, цызэхэр) куница Чэтжъыехэр зышхырэ псэушъхьэ цIыкIоу шъо шъэбэ дахэ зытелъэр ары Цызэм чэтжъыер ышхыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 18шэбый — (шэбыир) название травы Уц шъэбэ лъэпкъ Шэбыир кIымафэрэ Iэшъо цуакъэм ыкIоцI ралъхьэ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ