фізичний стан злочинця

 • 1брати — беру/, бере/ш, недок. 1) перех. Схоплювати, охоплювати руками або яким небудь знаряддям. •• У рот не бра/ти чого не їсти або не пити чого небудь. 2) перех. Набирати певну кількість чого небудь. 3) перех. Черпати, набирати (воду або іншу рідину).… …

  Український тлумачний словник

 • 2діятися — ді/ється, недок. 1) Відбуватися, здійснюватися, робитися. || Про здійснення чого небудь страшного, незвичайного; коїтися. || Про важкий, ненормальний морально фізичний стан людини. 2) рідко. Пас. до діяти 4) …

  Український тлумачний словник

 • 3долати — а/ю, а/єш, недок., перех., книжн. 1) Перемагати, знищувати когось, щось у боротьбі. || Перемагати, переборювати різні перешкоди. 2) Справлятися з чим небудь таким, що вимагає фізичних зусиль. || Переборювати труднощі у вивченні, освоєнні чого… …

  Український тлумачний словник

 • 4здолати — а/ю, а/єш і рідко здолі/ти, і/ю, і/єш, док. 1) перех. Перемогти в боротьбі, підкорити силою зброї. || Перебороти, подолати що небудь. || Пересилити, приборкати в собі яке небудь почуття. 2) перех. Упоратися з чимось, що вимагає фізичних зусиль,… …

  Український тлумачний словник

 • 5змагати — I а/ю, а/єш, недок., змогти/, змо/жу, змо/жеш; мин. ч. зміг, змогла/, змогло/; док. 1) перех., розм. Брати гору, здобувати перемогу над ким , чим небудь; перемагати. || Переборювати, долати що небудь (почуття, фізичний стан і т. ін.). || тільки 3 …

  Український тлумачний словник

 • 6лікарський — I л ікарський а, е. 1) Прикм. до лікар. || Належний лікареві, лікарям. •• Лі/карська відповіда/льність відповідальність лікаря за правопорушення в професійній або професійно посадовій діяльності. 2) Стос. до лікування; пов язаний з лікуванням;… …

  Український тлумачний словник

 • 7напруга — и, ж. 1) Дія і стан за знач. напружувати, напружити і напружуватися, напружитися. 2) Те саме, що напруження 2). 3) спец. Те саме, що …

  Український тлумачний словник

 • 8невагомість — мості, ж. 1) Абстр. ім. до невагомий. 2) Фізичний стан тіла, що є складовою частиною рухомої системи, якого воно набуває, коли прискорення системи дорівнює прискоренню сили тяжіння …

  Український тлумачний словник

 • 9негаразд — присл. 1) Погано, не дуже добре, не так, як треба. || у знач. присудк. сл. 2) у знач. присудк. сл. Не все в порядку, не все йде щасливо, успішно. 3) у знач. присудк. сл. Погано (про фізичний стан). 4) Незручно, ніяково. || у знач. присудк. сл …

  Український тлумачний словник

 • 10охоплювати — юю, юєш, недок., охопи/ти, охоплю/, охо/пиш; мн. охо/плять; док., перех. 1) Хапаючи, тісно обводити навколо кого , чого небудь руками, ногами; обхоплювати, обіймати. || Хапаючи, туго стискувати, тримати. 2) Обступати, оточувати з боків. || перен …

  Український тлумачний словник

 • 11повивати — а/ю, а/єш, недок., пови/ти, в ю/, в є/ш, док., перех. 1) Обплітати, обвивати чим небудь щось або що небудь навколо чогось. || Укривати що небудь собою. || Огортати, вкривати (тканиною, одягом і т. ін.). || Огортати, облягати (про тканину, одяг).… …

  Український тлумачний словник

 • 12подужувати — ую, уєш, недок., поду/жати, аю, аєш, док. 1) перех. Перемагати кого , що небудь у боротьбі, змаганні. || Охоплювати кого небудь, оволодівати кимсь (про фізичний стан, почуття і т. ін.). 2) перех., з інфін. і без додатка. Справлятися з чим небудь …

  Український тлумачний словник

 • 13проймати — а/ю, а/єш, недок., пройня/ти, пройму/, про/ймеш, док., перех. і без додатка. 1) Робити в чомусь отвір, наскрізну рану (перев. гострим предметом, кулею і т. ін.). || перен. Проникати, проходити крізь що небудь (про проміння світла). || перен.… …

  Український тлумачний словник

 • 14симулювати — ю/ю, ю/єш, недок. і док. 1) неперех. Удавати з себе (перев. хворого). 2) перех. Удаючи, обманюючи, створювати хибне уявлення про свій фізичний стан, свої почуття тощо …

  Український тлумачний словник

 • 15слабо — присл. 1) Присл. до слабий 5). 2) рідко. Неміцно. 3) Погано, мало. || у знач. присудк. сл. Недобре кому небудь (про фізичний стан) …

  Український тлумачний словник

 • 16чуття — я/, с. 1) Здатність відчувати, сприймати зовнішні подразнення. || Інстинкт живих істот. || Фізичний стан, за якого людина здатна свідомо відчувати те, що її оточує; свідомість. || Те саме, що відчуття 3). •• О/ргани чуття/ чутливі органи людини й …

  Український тлумачний словник

 • 17охоплювати — I = охопити (кого що про думки, почуття, настрій, стан повністю підкоряти чию н. свідомість, поглинати всю істоту), опановувати, опанувати (кого що, ким чим), обхоплювати, обхопити (кого що), обіймати, обійняти (кого що), обнімати, обняти (кого… …

  Словник синонімів української мови

 • 18СТАН — 1) в Русском государстве XIV XVI вв. административно территориальная единица; 2) в России со второй четверти XIX в. административно полицейский округ из нескольких волостей во главе со становым приставом. В уездах было по два три С …

  Юридический словарь

 • 19ВОЛОЧИЛЬНЫЙ СТАН — машина для обработки металлов волочением. Состоит из волоки и тянущего устройства. Различают станы с прямолинейным движением металла и с намоткой металла (барабанные) …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 20ПРОКАТНЫЙ СТАН — в металлургии машина или система машин для осуществления прокатки. Классифицируются по назначению (заготовочные, листовые, полосовые, сортовые, в т. ч. балочные и проволочные, трубопрокатные и деталепрокатные); по технологическому процессу… …

  Большой Энциклопедический словарь