ужыр шiокiодын

  • 1ужы — I (ужыр, ужхэр) след Лъэуж, кууж Гъогу сапэм уж фишIзэ, зэпырыкIыгъ ШакIом тхьакIумкIыхьэм ыуж къыгъотыгъ II вслед, следом (за) КIалэр ятэ ыуж итэу губгъэм кIуагъэ Ар Iофым ыуж итэу дэкIыгъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ