уахътэм къыщинэн

 • 1ащыгъум — нареч. тогда, в то время А уахътэм Ащыгъум ар кIэлагъэ Ащыгъум илъэс пшIыкIухым сикIыгъагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 2гузэжъуагъэ — (мэгузажъо) лъым. 1. беспокоился, лась, лось ГумэкIыгъэ Машинэм къыщинэн шIошIи гузэжъуагъэ 2. торопился, лась, лось ШIуабэ машIэ Ащ Iоф иI, мэгузажъо …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 3гумэкIыгъэ — (мэгумэкIы) лъым. 1. беспокоился, лась, лось, волновался, лась, лось, тревожился, лась, лось Гузэжъуагъэ, рэхьатыгъэп Машинэм къыщинэн шIошIи гумэкIыгъэ 2. хлопотал, а, о, суетился, лась, лось Улэугъэ ХьакIэхэр иIэти гумэкIыгъэ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 4гумэкIыгъэр — (гумэкIрэр) зэм. прич. 1. беспокоившийся, аяся, ееся Машинэм къыщинэн шIошIи гумэкIыгъэр лIыжъыр ары 2. хлопотавший, ая, ее, суетившийся, аяся, ееся Бысымэу гумэкIыгъэм хьакIэм тхьэуегъэпсэу къыриIожьыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 5джащыгъум — нареч. тогда Джащ игъом Джа уахътэм Джащыгъум ар еджакIо щыIагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 6зигъэзэфагъ — (зегъэзафэ) езгъ. оправдывался, лась, лось БлэкIыгъэ уахътэм итэу бэрэ агъэфедэрэп Зафэ фэдэу зыкъаригъэлъэгъугъ ДжыркIэ зегъэзафэ, ау тIэкIу тешIэмэ зэрэхъужьыщтыр сшIэрэп нахь …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 7кадр — (кадрэр, кадрэхэр) кадры 1. Мамыр уахътэм игъом дзэм хэт къулыкъушIэхэр ары Ар кадрэм хэт 2. Зы производствэ горэм фэгъэсэгъэ IофышIэхэр Техникэм икадрэхэр, механизацием икадрэхэр Кадрэхэр щымыIэмэ техникэр лIагъэм фэд …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 8кIэлагъэ — зыпI. гл. был молод КIалэу щытыгъ А уахътэм ар кIэлагъэ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 9мары — мест. 1. вот БлэкIырэр е ыпашъхьэ итэу ылъэгъурэр къырагъэлъагъоу къаIо Мары машинэр къежьагъ Мары ащ иунэ Мары тишкол 2. вот уже Уахътэм ехьылIагъэу къаIоу мэхъу Мары гъэмафэр къэсы тет …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 10сыдигъу — (сыдигъуа) мест. когда Уахътэм зэрэкIэупчIэхэрэ гущыI Сыдигъуа ар зыхъугъэр? Сыдигъуа укъызыкIуагъэр? …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 11щтыгъэ — I (мэщты) лъым. замерз, ла, ло Мылы хъугъэ Псыр щтыгъэ Псыхъор щтыгъэ II гл. суффикс, показывающий, что действие не закончено БлэкIыгъэ уахътэм Iофыр зэрэмыухыгъэр къызэрыкIырэ суффикс КIощтыгъэ, еджэщтыгъэ Ащ зыIокIэм ар къалэм кIощтыгъэ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ