татымды сөз

 • 1тұшымдылық — (Өзб., Ташк.) жағымды, татымды. Сөзінде бір т ұ ш ы м д ы л ы қ болсайшы, тыңдасаң қарның ашады (Өзб., Ташк.). Содан кейін онда қандай сапа, т ұш ы м д ы л ы қ қаларын бір құдайдың өзі білсін (“Жұлдыз”, 1988, №4, 124) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 2шүймәнді — (Сем., Абай) іске татымды, жарамды. Мынауың бір ш ү й м ә н д і жұмыс болған екен (Сем., Абай) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 3зерделеткіз — зерделет етістігінен жасалған өзгелік етіс. Дегенмен «Таңғы жаңғырық» өмірге тағы бір татымды театр туындысы келгенін з е р д е л е т к і з е д і (Лен. жас, 18. 11. 1977, 3) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 4оқиғалы — сын. Оқиғаға құралған, оқиғаға бай. Эпикаға, о қ и ғ а л ы өлеңге оңтайлылық бұл ақынның ерте танылған тартымды да татымды қыры (М.Әлімбаев, Көңіл күнд., 236) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 5толайымен — үст. Біржолата, бүтіндей, толық. Сақым жеңешемнің осындағы тәтті татымды қазынасына сәтін салса, қазірден бастап, менің иелігіме ертеңгі күн шыққанша т о л а й ы м е н көшпек (К.Сегізбаев, Жап жасыл., 452). Аңысқой, аңғарымпаз қаламгердің осы… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі