скица

 • 1скица — (итал. schizzo) 1. цртеж, нацрт, провизорен план 2. раскасче, цртица …

  Macedonian dictionary

 • 2скица — същ. схема, чертеж, проект, план, нахвърляно, общи линии, канава, скелет, идея, етюд, образец същ. есе, музикално упражнение същ. контур, очертание, профил същ. очертаване, скициране, обрисуване, изобразяване същ. график, диаграма същ …

  Български синонимен речник

 • 3кодна шема — скица на определен земјиштен простор во која се внесени поважните месни објекти (населени места, реки, мостови, комуникации, ридишта и сл.) чии вистински називи се заменети со лажни …

  Macedonian dictionary

 • 4КРОКИ — 1. набросок чертежа машины или детали 2. план участка местности, выполненный при упрощённой топографической съёмке (Болгарский язык; Български) 1. окомерна скица 2. кроки (Чешский язык; Čeština) náčrt (Немецкий язык; Deutsch) Feldriß; Kroki… …

  Строительный словарь

 • 5Metropolitan Amfilohije — Amfilohije Radovic Amfilohije Radović (Serbian: Амфилохије Радовић, pronounced [amfilɔ̌xijɛ râːdɔv̞itɕ]) (born January 7, 1938) is the current Metropolitan of the Metropolitanate of Montenegro and the Littoral, Archbishop of Cetinje. His… …

  Wikipedia

 • 6абоцо — (итал abozzo) yw прв нацрт, скица на слика …

  Macedonian dictionary

 • 7адумбрација — (лат adumbratio) работа во главните потези, нацрт, скица …

  Macedonian dictionary

 • 8делинеација — (лат. delineatio) цртање, нацрт, скица …

  Macedonian dictionary

 • 9дизајн — (анг. design) 1. цртеж, скица, проект или идеја изразени на графички начин 2. гранка од применетата уметност што се занимава со ликовната страна при обликувањето на предметите во индустриското производство …

  Macedonian dictionary

 • 10диспозиција — (лат. dispositio) 1. план, распоред, разместување 2. вој. писмена наредба на војска за битка или за извршување на марш под воени околности 3. план за изведување на работи на некој објект 4. скица, нацрт (на расправа. предавање и др.) 5. прав.… …

  Macedonian dictionary

 • 11контура — (фр. contour) нацрт, скица, линија што оди по работ, што оцртува некој лик, некоја фигура …

  Macedonian dictionary

 • 12концепт — (лат. conceptum) 1. нацрт на писмен состав или говор план, скица 2. поим, замисла, мислење 3. способност за сфаќање, моќ за поимање …

  Macedonian dictionary

 • 13концептира — (лат. conceptum) изработи/изработува, прави план, нацрт, скица (на дело, акт и сл.) …

  Macedonian dictionary

 • 14конципира — (лат. concipere) 1. направи, напише концепт, нацрт на нешто 2. смисли/смислува, замисли/замислува (план, скица, нацрт) 3. сфати/сфаќа некоја мисла 4. биол. зачне/зачнува дете, забремени/забременува …

  Macedonian dictionary

 • 15крејон — (фр. crayon) 1. вид молив, креда за сликарска работа 2. слика изработена со молив или со креда 3. скица, нацрт 4. вид боја за шминкање …

  Macedonian dictionary

 • 16кроки — (фр. croquis) скица, нацрт на слика или на предел изработен со едноставни средства (молив, шестар, со мерење од око и сл.) …

  Macedonian dictionary

 • 17минијатура — (итал. miniatura) 1. нацртан и обоен украс во стари ракописни книги (особено на големите почетни букви) 2. сликичка изработена на слонова коска, на метал и др. 3. мала скица или расказ 4. смален лик или облик на нешто 5. во шахот: партија добиена …

  Macedonian dictionary

 • 18проект — (лат. proiectus) 1. разработен план (на градежен објект, машина и сл.) 2. претходен, конципиран текст на некој акт, документ и сл. 3. план, замисла, основа, нацрт, скица 4. фиг. предлог, намера, намисла …

  Macedonian dictionary

 • 19проспект — (лат. prospectus) 1. нацрт, план, скица (на пр., на некоја градба, на изгледот на улици, плоштади, градови и др.) 2. печатена реклама во вид на леток или брошура 3. широка улица, авенија, булевар (значење вообичаено во рускиот јазик) 4. теат.… …

  Macedonian dictionary

 • 20пунктација — (лат. punctatio) 1. скица, нацрт на договор, точки, услови на спогодба, основни одредби на нешто 2. точки, знаци во вид на точки, длабнатинки во вид на точки (на животни и растенија) …

  Macedonian dictionary