палътэу щыгъ

 • 1палътэу — (палътэур, палътэухэр) пальто Щыгъын кIыIутелъ Хъулъфыгъэ палътэу Палътэу дэгъу щыгъ Ипалътэу зыщихыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 2бобрик — (бобрикыр) бобрик Цыпэ шъабэхэр зытет шэкI лъэпкъ Бобрик палътэу щыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 3драб — (драбыр, драбхэр) драп Щыухьэ шэкI Драб палътэу щыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 4быхъу — (быхъур, быхъухэр) 1. широкий, ая, ое, къып. зэжъу Гъончэджыр быхъу хъугъэ Джанэм ыпшъапIэ быхъу Палътэу быхъушхо щыгъ 2. толстый, ая, ое Пщэрышху, ныбэшъушху ЛIы быхъу кIэкI Шъуз быхъу лъэкур …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 5гъошъу — I (гъошъур, гъошъухэр) солончак Лэжьыгъи, уц шIагъуи къызэрымыкIэрэ чIыгу, щыгъу зыхэлъ Гъошъу уц Гъошъум ебз хэтэкъогъэн фае II (гъошъур, гъошъухэр) цвет пыли, пыльный, ая, ое ЕтIашъор ары Палътэу гъошъу щыгъ Цые гъошъу аригъэшIыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 6къэтабэ — (къэтабэр, къэтабэхэр) бархат ШэкI лъэпкъ Къэтэбэ джанэ щыгъ Къэтэбэ палътэу пшъашъэм аригъэшIыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 7кIэпсы — (кIэпсыр, кIэпсхэр) совершенно новый, ая, ое КIэ дэд Джэнэ кIэпс къыритыгъ Машинэ кIэпсым ис Палътэу кIэпс щыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 8модн — (моднэр, моднэхэр) модный, ая, ое Модэу щыIэм тетэу шIыгъэр ары Палътэу моднэ щыгъ Икостюм моднэу шIыгъэ Моднэу фэпагъэ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 9огу — I (огур, огухэр) серый, ая, ое Чэт огу Палътэу огу щыгъ II (огур) небо Ошъогу Самолетыр огум щэбыбы Шарыр дэкIуаезэ огум хэхьагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 10тIурыс — (тIурысэр, тIурысэхэр) 1. пожилой, ая, ое ЛIы тIурыс Шъуз тIурыс 2. поношенный, ая, ое (об одежде) Щыгъын тIурыс Палътэу тIурысэ щыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ