нэгур зэхэхьан

  • 1колхоз — (колхозыр, колхозхэр) колхоз Социалистическэ шIыкIэу мэкъумэщ хозяйствэр коллективнэу зэрахьэнэу, мэкъумэщышIэ лэжьакIо зэхэхьан Колхозым лэжьыгъэ бэгъуагъэ къыхьыжьыгъ Колхозыр баи хъугъэ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 2нэгу — (нэгур, нэгухэр) лицо Нап, нэIу, нэкIу Ынэгу зэхэхьагъ ЦIыфым ыгу илъыр ынэгу къещы …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ