нахьыкiэм фэгъэкiотэн

  • 1къелъэшэкIыгъ — (къелъэшэкIы) лъым. 1. осилил, а, о КъытекIуагъ Ар ащ къелъэшэкIыгъ 2. побранил КъепхъэшэкIыгъ гущыIэкIэ Нысэ нахьыжъыр нысэ нахьыкIэм къелъэшэкIыгъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 2нахьыкI — (нахьыкIэр, нахьыкIэхэр) 1. моложе Нахь кIал НахьыкIэм елъытэ УинахьыкIэ ышIырэр шхи, уинахьыжъ ыIорэм едэIу гущ. 2. худший Нахьый НахьыкIэ хъугъэ НахьыкIэ уIумыкIэу, нахьышIур пшIэ щтэп …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ