музыкальнэ еджапiэ

 • 1еджапIэ — (еджапIэ, еджапIэхэр) место, где учатся Зыщеджэхэрэ ун ЕджэпIэшхо (институт, университет) Ар зыщеджэрэ еджапIэр боу еджэпIэшхо …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 2граммофон — (граммофоныр, граммофонхэр) граммофон Пластинкэм тетхэгъэ орэдхэр къызэрырагъэIожьырэ музыкальнэ аппарат Граммофон къыщэфыгъ Граммофон къытфеуагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 3концерт — (концертыр, концертхэр) концерт Музыкальнэ ыкIи нэмыкI произведениехэр цIыфмэ къафэпIоныр, къафэпшIыныр ары Концерт дэгъу театрэм щыIагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 4мо — мест. тот, та, то КъэзыIорэм пэчыжьэ хьазыр горэ къырегъэлъагъо Мо унэу къэлъагъорэр ары университетыр Мо лIэу къакIорэр кIэлэегъадж Мо унэшхоу чылэ гъунэм Iутыр еджапIэ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 5пианин — (пианинэр, пианинэхэр) пианино Музыкальнэ инструмент Пианинэ къыщэфыгъ Пшъашъэм пианинэм дэгъоу къыригъэIуагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 6школ — (школыр, школхэр) школа ЕджапIэ Гурыт школ Школым кIалэхэр щеджэх …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ