зэпыугъо тамыгъэхэр

  • 1зэпыугъу — (зэпыугъор) перерыв Зэпыугъо имыIэу Iоф ешIэ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 2тамыгъэ — (тамыгъэр, тамыгъэхэр) 1. тавро Шым ыко лъэныкъо хагъэжъыкIэу тырадзэрэр ары Адыгэ лIакъомэ шъхьадж ежь итамыгъэ яIагъ Шым тамыгъэ тедзагъ 2. жгало ГъучIым хэшIыкIыгъэ тамыгъэ сурэтэу, агъэплъымэ тамыгъэр зэрытырадзэрэр ары ГъукIэм тамыгъэ… …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ