зы пчъагъ

 • 1пчъагъ — (пчъагъэр, пчъагъэхэр) 1. число Зэрылъытэхэрэр, лъытакIэр ары Пчъагъэу тетхагъэм къеджагъ Илъэс пчъагъэу ыгъэшIагъэр 2. множество Бэдэд Иблагъэ былым пчъагъэ ритыгъ ◊ Пчъагъэ иIэп бесчисленный Дзэу къекIолIагъэм пчъагъэ иIэп, гъунэрэ нэзрэ иIэп …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 2номер — (номерыр, номерхэр) номер 1. Зэфэдэ пкъыгъомэ якъызэкIэлъыкIуакIэ къэзгъэлъэгъорэ пчъагъ Автомобилым иномер 2. Пчъэгъэ гъэнэфагъэкIэ хэгъэунэфыкIыгъэ пкъыгъу Журналым иаужыпкъэрэ номерым ит Газетым иапэрэ номер къызыдэкIыгъэр мыщ фэдэ илъэсыр ары …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 3процент — (процентыр, процентхэр) процент 1. Пчъагъэм изышъан (ар мыщ фэдэ тамыгъэкIэ «%» атхы) Соми 100 м изы процентыр зы сом Сомэ 50 м изы процентыр чап 2. Занэу аштагъэ горэм иIахьэ пчъагъ Заводым иплан процентишъэм нэсэу 100% ригъэкъугъ 3. доход Чар… …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 4щы — (щыр) пчъ. три ТIум къыкIэлъыкIорэ пчъагъ Щыр щым хаплъхьэмэ хы мэхъу Илъэсищ тешIагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ