зы зышiын

  • 1зылъэкIыгъэр — (зылъэкIырэр) зыф. прич. 1. чистивший, ая, ее Къабзэ зышIыгъэр Щазмэр зылъэкIыгъэм дэгъоу ылъэкIыгъ 2. умевший, ая, ее что нибудь сделать Ар зышIын зылъэкIыгъэр Iазэ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ