знамяр аратыгъ

  • 1аванс — (авансыр, авансхэр) аванс ЛэжьапкIэм щыщэу лэжьакIом къылэжьыгъэм е къылэжьыщтэу къыратыжьыщтым хагъэкIыжьынэу ратырэ ахъщэр е лэжьыгъэр ары Рабочэм аванс ратыгъ МэкъумэщышIэмэ аванс аратыгъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 2быракъ — (быракъыр, быракъхэр) флаг, знамя ПхъэкIым шIолъ шэкI Iабгъу (шэкIым шъоу иIэр ежь быракъыр зэхьылIагъэм елъытыгъэу щэты) Адыгэ Республикэм ибыракъ Быракъыр шыумэ аратыгъ ◊ Быракъ плъыжь красное знамя Быракъ плъыжьыр революцием ибыракъ ◊ Быракъ… …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 3унаеу — нареч. полностью, целиком ЗэкIэ зэрэпсэоу Мы Iофым къин къыхэкIыщтми, псынкIагъо къыхэкIыщтми, унаеу сэ сипшъэрылъ (Чэчаныкъо Чэчан) МэкъумэщышIэхэм чIыгур унаеу аратыгъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ