гущыiэзэгъусэ зэхэлъ

 • 1бгъуш — (бгъушыр) солома, мякина, полученная при молотьбе проса Гъэжъо орзэ фыркъо зэхэлъ Бгъушыр былым Iус дэгъу Бгъушыр псыцумэ дэгъоу ашхы …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 2гущыIэ — (гущыIэр, гущыIэхэр) 1. слово Псалъэр гущыIэхэу зэхэлъ ГущыIэр зы пычыгъоуи, пычыгъуитIоуи, нахьыбэуи мэхъу ГущыIэр ытхыгъ 2. речь Псалъ ГущыIэр ратыгъ ГущыIэ дахэм блэр гъуанэм къырещы гущ. ГущыIэ пыт твердое слово, твердое обещание ГущыIэ пытэ… …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 3комбайн — (комбайнэр, комбайнэхэр) комбайн Механизмэ заулэмэ яIофшIэн зэдэзгъэцэкIэрэ машинэ зэхэлъ Лэжьыгъэ Iухыжь комбайн Мыжъо шIомыкI комбайн …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 4лIэужыгъу — (лIэужыгъор, лIэужыгъохэр) (употребляется с мест. что) что такое, что представляет, из чего сделан? Зыщыщыр Ар зилIэужыгъор цIыф ышIэрэп Сыд лIэужыгъуа ар? Ар зэфэшъхьаф лIэужыгъуабэу зэхэлъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 5осыцэ — (осыцэр, осыцэхэр) снежинка Осыцэр хьарзэзэ къефэхы Осыр осыцэ осыцэу зэхэлъ Осыцэ зырызхэр къыхедзых …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 6пкъы — (пкъыр, пкъыхэр) 1. часть тела ЦIыфым, псэушъхьэм ипкъышъол щыщ зы пкъыгъу ЦIыфыр пкъырыпкъэу зэхэлъ Чэтыр пкъырыпкъэу зэIихыгъ 2. фигура Пкъы дахэ иI Пкъы иIэп, шъо иIэп цIыкIу, теплъэ иIэп 3. остов Унэм ыпкъ ышIыгъах 4. ехьщ. плотность ШэкI дах …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 7цэрыцэу — нареч. 1. зернистый, ая, ое Цэ зырызэу Цэрыцэу зэхэлъ 2. по зернышку Цэрыцэу джэнчыр зэхэшыпыкIыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 8чыбл — (чыблыр, чыблхэр) хворост Чыпэ гъугъэ зэхэлъ Чыблыр псынкIэу мэсты Чыбл машIу …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 9шъхьэ — (шъхьэр, шъхьэхэр) 1. голова ЦIыфым, псэушъхьэм ыпкъышъол щыщэу, пшъэм шIот къупшъхьэ зэхэлъ хъураеу шъхьакуцIыр зэрылъыр ары Ышъхьэ шъхьац тIыргъо шIагъо тет Шъхьэр псэумэ, паIо щыкIэрэп гущ. Шъхьэм акъыл имылъмэ, лъэр мэулэу гущ. 2. сам Ышъхьэ… …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 10Iуитэкъуагъ — (Iуетакъо) лъыI. насыпал, а, о (у) Щыритэкъугъ Натрыфыр пчъэIупэм Iуитэкъуагъ Пшэхъо мыжъокIэ зэхэлъ къыщи пчъэIупэм Iуитэкъуагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 11Iэм-лъэм — изакъоу къаIорэп Iэм лъэмэу зэхэлъ ширококостый, ая, ое КIэлэ Iэм лъэм …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 12Iэпкъ-лъэпкъ — (Iэпкъ лъэпкъыхэр) конечности ЦIыфым ыпкъыхэр Iэпкъ лъэпкъышхоу зэхэлъ ЫIэпкъ лъэпкъыхэр мэузых …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ