геометрие

  • 1геометрие — (геометриер) геометрия Математикэм щыщ къутамэу, чIыпIэ формэхэмрэ ахэмэ яшын ихабзэхэмрэ зыщызэрагъашIэрэр ары Ащ геометриер дэгъоу ешIэ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ