бэ зылъэгъугъ

  • 1бэ — (бэр, бэхэр) много, къып. макIэ ЗэIукIэм цIыфэу къекIолIагъэр бэ Бэ зыгъэшIагъэ нахьи, бэ зылъэгъугъ гущ. ◊ БэшIагъэ много времени прошло БэмышIэу сыкIощт Бэ шIэн, макIэ шIэн, ар зэ къэнэфэщт ◊ БэкIи макIэкIи никак БэкIи макIэкIи езэгъыгъэп …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ