былымхэр бжыхьасэм техьагъэх

 • 1былым — (былымыр, былымхэр) 1. скот Щагу былымхэр: чэмы, цу, псыцу, мэлы зыфэпIонхэр ары Фермэм былымыбэ иI Былымым зыер иаджал гущ. Зибылым кIодырэм псэкIодишъэ егъахъэ гущ. 2. имущество Мылъку Былым иI мылъку иI Былымыр осэпс, цIыфыпсэр май гущ. 3.… …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 2былымылI — (былымылIэр) чума (по отношению к животным) Былымхэр зэу зыгъалIэрэ уз БылымылIэм ебэнын фае …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 3гъатхэ — (гъатхэр) весна, весенний, яя, ее Илъэсым илъэхъанэмэ ащыщ КIымафэр зикIкIэ гъатхэр къехьэ Гъатхэр къихьагъ, былымхэр гъэтхэ уцым техьэжьыгъэх …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 4дырифыхыгъ — (дырефыхы) лъыI., дэшI. согнал, а, о вместе с ним РифыхынымкIэ дэIэпыIагъ КIалэм былымхэр Iахъом бгым дырифыхыгъэх …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 5зэхигъэзыхьагъ — (зэхегъэзыхьэ) лъыI. согнал, а, о 1. Зы кортыр адрэ кортым хигъэзыхьагъ Iахъом былымхэр зэхигъэзыхьагъэх 2. Зы Iофы горэмкIэ ригъэзыгъэхэу зэIуигъэкIагъэх Тхьаматэм чылэр зэхигъэзыхьагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 6кощын — (кощыныр кощыгъэ) гл. имасд. 1. кочевать КIымафэр къэблагъэти былымхэр кощын фае хъугъэх 2. переехать на другое место Унагъор кощын фае хъугъэ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 7къакъыр — (къакъырыр, къакъырыхэр) сарай Былымхэр е нэмыкIхэр чIэтынэу ашIырэ бгъагъэр ары Къакъырым чэмхэр чIэтых Къакъырым мэкъу чIэлъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 8къурмэн — (къурмэныр) 1. мусульманский праздник, когда режут овец, скот Быслъымэн мэфэкI мафэмэ ащыщ Къурмэн мафэм мэлхэр, былымхэр шIуабзых Къурмэн мафэм цIыфхэр зэлъэкIох 2. жертва Мэлы е былым шIуибзынышъ, псэпэ фэшIэу цIыфмэ аригъэшхыныр ары Ащ къурмэн …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 9отэр — I (отэрыр, отэрхэр) 1. стая Заулэу зэхэтыр ары Бзыу отэр блэбыбыкIыгъ 2. группа Былым отэр блафыгъ II (отэрыр, отэрхэр) стан (животноводческий) Былымхэр зыщаIыгърэ чIыпIэу, унэ къакъырэхэр зытетэу губгъом итыр ары Отэрым тес Былымхэр отэрым… …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 10псэушъхь — (псэушъхьэр, псэушъхьэхэр) живое существо, животное Псэоу щыIэр ары Зоологиер псэушъхьэмэ ящыIакIэ къытегущыIэ ЦIыфыр, хьакIэ къуакIэхэр, былымхэр, лэучэцIхэр псэушъхьэх …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 11пэсакIу — (пэсакIор, пэсакIохэр) сторож (охраняющий зерновые, огородные и бахчевые культуры) Лэжьыгъэхэр къэзыухъумэу апэсыр ары ПэсакIом былымхэр лэжьыгъэм хигъахьэхэрэп ПэсакIоу Iоф ешIэ ПэсакIо аштагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 12тесэн — (тесэныр тесагъэ) гл. имасд. покрыть снегом Бжыхьасэм ос тесэныр дэгъу …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 13тыригъэзыкIыгъ — (тырегъэзыкIы) езгъ. согнал, а, о (с) Тырифыгъ Iахъом чэмыр бжыхьасэм тыригъэзыкIыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 14тырифыгъэр — (тырифырэр) зыгъ. прич. прогнанный, ая, ое (с) Iахъом чэмэу бжыхьасэм тырифыгъэр Iэхъогъум хигъэзыхьажьыгъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 15хыпкъ — (хыпкъыр, хыпкъхэр) жнивье Лэжьыгъэр зытырахыгъэ чIыгу Хыпкъым былымхэр ратIупщхьагъэх …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 16хьэкъуашъо — (хьэкъуашъор, хьэкъуашъохэр) корыто, поилка Былымхэр псы рагъэшъон хъумэ псы зэрагъахъорэр ары Былымхэр псы ешъохэу хьэкъуашъом кIэлъырытыгъэх …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 17шхынлъ — (шхынлъэр, шхынлъэхэр) ясли, кормушка Былымхэр зыщагъашхэхэу, Iусхэр зыдалъхьэрэр ары Шхынлъэм мэкъу диз …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 18шъхьэ — (шъхьэр, шъхьэхэр) 1. голова ЦIыфым, псэушъхьэм ыпкъышъол щыщэу, пшъэм шIот къупшъхьэ зэхэлъ хъураеу шъхьакуцIыр зэрылъыр ары Ышъхьэ шъхьац тIыргъо шIагъо тет Шъхьэр псэумэ, паIо щыкIэрэп гущ. Шъхьэм акъыл имылъмэ, лъэр мэулэу гущ. 2. сам Ышъхьэ… …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 19Iахъо — (Iахъор, Iахъохэр) пастух Былымхэр зыгъэхъоу апэтыр ары Iахъоу Iоф ешIэ Iахъо кIуагъэ Iахъо ежьагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 20Iэщ — (Iэщыр, Iэщхэр) загон Былымхэр дэтынэу ашIырэ къэшIыхьагъэр ары Iэщым былымхэр дэтых …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ