бетке ұстар

 • 1бетке басар — (ҚХР) алдыңғы қатарлы, бетке ұстар. Әрі сол жылы Құлжа қаласындағы үшінші орта, жекелер басқаруындағы Іле «Ақсай» орта мектебі сияқты қаладағы шарт жағдайы жеткілікті, б е т к е б а с а р орта мектептердің назарын аударды («Іле кеші») …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 2бет — алдыңыздан жарылқасын! Құдай оңғарсын, сәтін берсін! Жолы да, атағы да үлкен Ғафаңа (Ғафу): Б е т а л д ы ң ы з д а н ж а р ы л қ а с ы н! дедім (Қаз. әдеб., 15.06.1973, 2). Бетке күйе жағу. этногр. Күнәлі адамға тағайындалған жазаның бір түрі. Б …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 3жалаңқай — (Жамб.: Шу, Луг.) тақыр. Қаланың алды ж а л а ң қ а й, бетке ұстар бір бұта я бір жылға жоқ («Соц. ең.», 1941, №99) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 4қарақшылы төбе — 1. (Түрікм., Красн.) әкімшілік, билік жүргізетін адамдардың отыратын төбесі. 2. (Түрікм., Красн.) көпті көрген, көп білетін, бір ауылдың бетке ұстар қариясы. Бұл ауылдың қ а р а қ ш ы л ы т ө б ес і Көшкін ақсақал. Көне әңгімені сол кісіден… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 5шікірә — 1 (Өзб.) бетке ұстар, әздек, қимас. Сен кімнің ш і к і ә р ә с і с і ң? (Өзб.) 2 (Жамб., Шу; Ауғ.; Ир.) кенже лақ …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 6жасауылбегі — зат. Жасауылдардың басшысы. Оларды қоралай тұрған қырық қаралы адам ішінде сұлтанның ж а с а у ы л б е г і, онбасылары, күреннің бетке ұстар азаматтары (М. Мағауин, Аласапыран, 98) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 7шоқжұлдыз — зат. астр. 1. Топ топқа бөлінген аспан жұлдыздарының жалпы атауы. Халықаралық астрономиялық одақтың бекітуі бойынша (1970), бүкіл аспан 88 ш о қ ж ұ л д ы з ғ а бөлінген (ҚСҒ, 12, 262). Астрономиялық еңбектерде Ақжұлдыз (Шолпан ), Қо сжұлдыз ,… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі