ар кандидатэу къэгъэлъэгъон

 • 1гъэлъэгъон — (гъэлъэгъоныр ыгъэлъэгъуагъэ) гл. имасд. 1. показать Ар гъэлъэгъон фэягъэп 2. выдвинуть ЗэIукIэм ар депутатынэу кандидатэу гъэлъэгъон фаеу ыцIэ къыриIуагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 2ы-гъэлъэгъуагъ — (е гъэлъагъо) езгъ. 1. показал, а, о ЦIыфмэ аригъэлъэгъугъ Сэнэхьатэу хэлъыр ащ къыгъэлъэгъуагъ 2. выдвинул, наметил Ыгъэнэфагъ ЗэIукIэм бзылъфыгъэр депутатынэу кандидатэу ыгъэнэфагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 3кандидат — (кандидатыр, кандидатхэр) кандидат 1. Хадзынэу, е зыгорэм аштэнэу агъэнэфагъэр ары Апшъэрэ Советым идепутатынкIэ кандидатэу агъэнэфагъ Партием кандидатэу аштагъ 2. Ученэ степень нахьыкI Ар тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидат …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • 4спектакль — (спектаклыр, спектакльхэр) спектакль Театральнэ къэгъэлъэгъон Клубым спектакль щыIагъ …

  Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ