амап

 • 1 АМАП — Программа арктического мониторинга и оценки англ.: AMAP, Arctic Monitoring and Assessment Programme англ …

  Словарь сокращений и аббревиатур

 • 2 кетек — (Шымк., Арыс; Қ орда: Арал, Қарм., Қаз.; Ақт., Шалқ.; Түрікм.: Ашх., Таш., Мары) шикі кесектен жасалған тауық қора. Тауықтар к е т е к т е, кешке қамап қоймаса, ит алып кетеді Қ орда., Арал). Тауықты түгелдей к е т е к к е қамап, үйге кірсем,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 3 ДЖЕРАВА — (самоназвания аназеле, гузува, азура, буджава, амап, нфа, чара, рибан и др.) народность общей численностью 200 тыс. чел., проживающая на территории Нигерии. Язык джерава. Религиозная принадлежность верующих: традиционные верования, часть… …

  Современная энциклопедия

 • 4 Отряды особого назначения — У этого термина существуют и другие значения, см. Омон (значения). ОМОН на Красной площади …

  Википедия

 • 5 ОМОН (Россия) — Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. На странице обсуждения должны быть пояснения. У этого термина существуют и другие значения, см …

  Википедия

 • 6 азбар — 1 1. (Көкш.: Щуч., Еңб.; Гур., Маңғ.; Ақт., Ырғ.; Қ орда, Арал; Қарақ.; Рес., Волг.) ашық қора. Малды а з б а р ғ а қамаңдар (Көкш., Щуч.). Сиырды бұзауымен а з б а р ғ а енгіз Қ орда., Арал). А з б а р д а тұрып жем жеген, Мырзалар мінген ат… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 7 аран — 1 (Көкш., Қ ту; Қар.) шөп, қиқоқырдан жасалған ашық қора. Қыста а р а н малға суық болады (Көкш., Қ ту). Оңтүстіктен солтүстікке қарай созылған биік, ұзын кірпіш а р а н н ы ң ішіндегі жоңышқасы аралас көк бидайық, қоян жон мая таудай, қанша жесе …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 8 жым — 1 (Жезқ., Ұлы.; Орал, Орда) қоянның жолы. Менің бұл тазым қыста қоянның ж ы м ы н а түсіп ізденді (Жезқ., Ұлы.) 2 Қ орда., Арал) қалың, ну өсімдікті жер. Есей ж ы м д ы шатқалға қамап қуып тыққан ызалы жолбарыстай қып қызыл көздерінен от төгіп… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 9 кетік — (Шымк., Арыс) тауық қора. Тауықтар к е т і к т е, кешке қамап қоймаса, ит алып кетеді (Шымк., Арыс). қ. кетек …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 10 қашар — 1 1. (Алм., Жам.; Сем., Ұрж.) мал қамайтын кең, жабық қора. Малды түсте қ аш а р ғ а қамап қой (Алм., Жам.). Колхоз қ аш а р ы н а мал көп сыяды (Алм., Жам.). Малды Әлімнің қ а ш а р ы н а қамау керек (Сем., Ұрж.). 2. (Түрікм., Таш.) қораның… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 11 лабақтылап қою — (Монғ.) қамап қою, түрмеге жауып қою …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 12 саңылтыр — (Қ орда: Сыр., Жал., Қаз.) қырқынды, сақ (қ.), кәшек (қ.). Жақсы шөптен с а ң ы л т ы р да аз қалды Қ орда., Жал.). Нузарды қойды қамап салып кісен, Астына шөп, с а ң ы л т ы р төсеп пішен (Рүс. дас., 102). Қар астында қалған азын аулақ с а ң ы л …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 13 сүрдең — 1 (Орал, Орда) сүрлеу жол. Адасып жүріп, намаздыгерде бір с ү р д е ң г е түстім. Сол с ү р д е ң мені мал фермасына алып келіп тіреді (Орал, Орда) 2 (Орал, Орда; Сем.: Абр., Шұб.) мал ізі немесе тапталған жер. Түйемен жүрген с ү р д е ң д і… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 14 тасшәй — (Монғ.) кірпіш шай. Жылқышы Асылбек пен Байқозыны қамал маңын барлауға қалтырып, алдына салған елу қараны таныс саудагер сарттың қорасын қамап, өзі т а с ш ә й ішіп, аз тынықты (С. Тәу., Арм. тау, 98). Өзіндік құнның келесі бірлігі саудада жиі… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 15 торық — (Жамб., Луг.) қамап алып тінту …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 16 ұйық — 1 (Қост., Жанг.) ми батпақ, тартпа жер. Мұхтар, бұзауды байқа, ұ й ы қ қ а түсіп кетпесін (Қост., Жанг.). Айналасының бәрін жау қамап шыға алмастық ұ й ы қ қ а батқан тәрізденді (Б. Майл., Шығ., 3 т., 157) 2 (Гур., Маңғ.) ұйысқан, қалың, бір… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 17 шетен азбар — (Рес., Орын.) төбесі жабық шыбықтан тоқылған қора. Бұзауларды ш е т е н а з б а р ғ а қамап келдім (Орын., Бөр.). қ. шетен 4 …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 18 жамырауық — сын. Жамырай беретін (қозы). ≈ Ж а м ы р а у ы қ қозыларды бөліп алып, қораға қамап қойды …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 19 қос — I зат. Арбаға, соқаға парлап жегілген өгіз (көлік). – Мұнысы қалай? Екі қ о с, үш кісімен не істейді? (Қ.Әбдіқадыров, Әңгім., 9). Жұрт көлік шаршады деп қ о с ы н доғарып жатқанда, қарнын кебеже теңдегендей қылып өгіздің егіс қорғанға кіргенін… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 20 құрттай — құжынады. Қаптап кетті. Мына ұшы қиырсыз далада қ ұ р т т а й қ ұ ж ы н а ғ а н қасқыр мал түгіл өзін қамап жеп қоюға шақ қалдырды емес пе? (А.Мекебаев, Алапат, 358) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі