(къыщышiын)

  • 1щышIын — (щышIыныр щышIыгъэ) гл. имасд. произойти, а, о (с ним) КъехъулIэн Ар къыщышIын Iоу ышIагъэп Фэсакъ, зыгорэ щышIынкIи мэхъу ◊ ЩышIын щыIэп ничего ФэIуагъэ щыIэп …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ