Список монгольских имён

Список монгольских имён

Ниже представлен список монгольских личных имён.

Русская форма Монгольская форма Примечания
Авдигаш Абдигааш
Абмэд Абмэд
Абу Абу
Авар Авар
Авардзэд Аварзэд
Авган Авгаан
Авдай Авдай
Авдил Авдил
Авид Авид
Авир Авир
Авирмэд Авирмэд
Авхиа Авхиа
Авхин Авхин
Агар Агар
Агван Агваан
Агийма Агиймаа
Агч Агч
Аги Агь
Адар Адар
Адилбиш Адилбиш
Адис Адис
Адуч Адууч
Адьша Адьшаа
Адья Адьяа
Аджив Ажив
Аджма Ажмаа
Аджнай Ажнай
Адзар Азар
Азамат Азамат
Аким Аким
Алаг Алаг
Алга Алга
Адгир Алгир
Алдар Алдар
Алдзахгүй Алзахгүй
Алиа Алиа
Алив Алив
Алима Алимаа
Алиман Алиман
Алмас Алмаас
Алмас Алмас
Алтай Алтай
Алтан Алтан
Алтаджин Алтжин
Алтаргана Алтаргана
Алха Алх
Амар Амар
Амбага Амбага
Амга Амгаа
Амгалан Амгалан
Амджа Амжаа
Амин Амин
Ананд Ананд
Анар Анар
Ангараг Ангараг
Ангирма Ангирмаа
Анар Анар
Анир Анир
Ану Анну
Ануджин Анужин
Анудари Ануударь
Анх Анх
Анхилун Анхилуун
Аравна Аравнаа
Аранджин Аранжин
Арвай Арвай
Арвий Арвий
Арвин Арвин
Арвиджир Арвижир
Арвиджих Арвижих
Арганбай Арганбай
Арилдий Арилдий
Ариуна Ариунаа
Арлан Арлаан
Арна Арнаа
Арсад Арсад
Арслан Арслан
Артаг Артаг
Арья Арьяа
Асалбай Асалбай
Асрал Асрал
Асралт Асралт
Атар Атар
Ахтан Ахтаан
Ахтама Ахтама
Ачима Ачимаа
Аюр Аюур
Аюш Аюуш
Бавай Баавай
Бабар Баабар
Бавгай Баавгай
Бадай Баадай
Бадгай Баадгаа
Баду Баадуу
Басан Баасан
Баста Бааст
Батар Баатар «Баатар» означает богатырь, батыр"[1]
Барай Баарай
Басай Баасай
Басан Баасан «Басаан» означает пятница, то есть имя по дню недели, когда родился.
Баст Бааст
Бая Бааяа
Бава Баваа
Баву Бавуу
Бага Багаа
Багай Багай
Багаху Багахүү
Багмид Багмид
Бадам Бадам
Бадан Бадан
Бадарч Бадарч
Бадга Бадгаа
Бадгар Бадгар
Бадил Бадил
Бадмараг Бадмаараг
Бадна Баднаа
Бадра Бадраа
Бадрал Бадрал
Бадрах Бадрах
Баджудай Бажуудай
Бадзар Базар
Байгалма Байгалмаа
Байгаль Байгаль
Байды Байды
Байджи Байжий
Байдзда Байзда
Байлы Байлы
Бал Бал
Балам Балам
Балбар Балбар
Балган Балган
Балдай Балдай
Балдан Балдан
Балдир Балдир
Балджи Балж
Балджид Балжид
Балджин Балжин
Балджир Балжир
Балиудз Балиуз
Балсан Балсан
Балт Балт
Балха Балхаа
Балчин Балчин
Бамбар Бамбар
Бамбаруш Бамбарууш
Банди Банди
Бандза Банзаа
Бандзар Банзар
Бандзрагч Банзрагч
Баньд Баньд
Бар Бар
Баранбай Бараанбай
Барайшир Барайшир
Барамсай Барамсай
Барду Барду
Барнан Барнан
Барса Барс
Бархас Бархас
Басан Басан
Басбиш Басбиш
Басма Басма
Басхү Басхүү
Бат Бат
Батлав Батлав
Батлай Батлай
Батма Батмаа
Бахдал Бахдал
Бахыт Бахыт
Баяджих Баяжих
Баялаг Баялаг
Баян Баян
Баяр Баяр
Баясал Баясал
Баясах Баясах
Баясгалан Баясгалан
Бибиш Бибиш
Бидэр Бидэр
Бидзъя Бизьяа
Бира Бийраа
Билгудэй Билгүүдэй
Билгун Билгүүн
Билгутэй Билгүүтэй
Билигт Билигт
Биндэрья Биндэрьяа
Бира Бира
Бирва Бирваа
Бишиндэ Бишиндээ
Бишрэлт Бишрэлт
Бодол Бодол
Бодо Бодоо
Бодь Бодь
Боджо Божоо
Бойр Бойр
Бойрой Бойрой
Болат Болат
Болод Болд
Болор Болор
Болхо Болхоо
Боль Боль
Бовий Боовий
Борой Боорой
Бор Бор
Боргил Боргил
Бордух Бордух
Борджигдай Боржигдай
Боролдой Боролдой
Борохой Бороохой
Буг Бөг
Бумбугу Бөмбөгөө
Бухий Бөхий
Буд Буд
Будга Будгаа
Буджгар Бужгар
Буджигдай Бужигдай
Будзма Бузмаа
Буйдай Буйдай
Буйдан Буйдан
Булаг Булаг
Булга Булга
Булгама Булгамаа
Булган Булган
Булху Булхүү
Бум Бум
Бумдай Бумдай
Буман Буман
Бумбага Бумбага
Бумбар Бумбар
Бундан Бундан
Бундма Бундмаа
Буниа Буниа
Бунтар Бунтар
Бурят Буриад
Бурма Бурмаа
Будай Буудай
Бурай Буурай
Бурал Буурал
Бутач Бутач
Буха Бухаа
Баяда Буядаа
Буян Буян
Буд Бүд
Будун Бүдүүн
Буджи Бүжий
Буджин Бүжин
Будзма Бүзмаа
Бултэн Бүлтэн
Булэнт Бүлэнт
Бундэн Бүндэн
Бувэй Бүүвэй
Бургэд Бүргэд
Бурнэ Бүрнээ
Бурэн Бүрэн
Бурэ Бүрээ
Бутэд Бүтэд
Бутэмджи Бүтэмж
Бувэй Бүүвэй
Бургэн Бүүргэн
Бутэлчи Бүтээлч
Бэг Бэг
Бэгдз Бэгз
Бэлэг Бэлэг
Бэр Бэр
Бэрх Бэрх
Бэхэ Бэхээ
Бэджий Бээжий
Бэджин (Пекин) Бээжин
Бямба Бямбаа
Бярудзана Бяруузана
Ванджав Ваанжав
Ванджил Ваанжил
Ванчиг Ваанчиг
Ванган Ванган
Вандан Вандан
Ванча Ванча
Ванчарай Ванчаарай
Ванчин Ванчин
Володж (Володя) Волоож
Гадамба Гаадамба
Гадан Гаадан
Гаджа Гаажаа
Гама Гаамаа
Гандий Гандий
Ганджур Гаанжуур
Гава Гава
Гаван Гаваан
Гавалма Гавалмаа
Гавья Гавьяа
Гадас Гадас
Гадий Гадий
Гаджид Гажид
Гайтав Гайтав
Гал Галл
Галарид Галаарид
Галда Галдаа
Галдма Галдмаа
Галдан Галдан
Галиндэв Галиндэв
Галсан Галсан
Галта Галт
Галтама Галтмаа
Гамба Гамбаа
Гана Ганаа
Ганбат Ганбат
Ганга Ганга
Ганган Ганган
Гандан Гандан
Гандарва Гандарваа
Ганди Ганди
Ганджид Ганжид
Ганджин Ганжин
Ганджур Ганжуур
Гантигма Гантигмаа
Ганьху Ганьхүү
Гарав Гарав
Гарам Гарам
Гарва Гарваа
Гариг Гариг
Гарийма Гариймаа
Гарма Гарма
Гарьда Гарьд
Гива Гиваа
Гиван Гиваан
Гийма Гиймаа
Гинаджав Гинаажав
Гинджэ Гинж
Гоё Гоё
Гомбо Гомбо
Гомпил Гомпил
Гонгор Гонгор
Гонджо Гонжоо
Гончиг Гончиг
Гогор Гоогор
Голинго Гоолингоо
Гоху Гоохүү
Гош Гоош
Готов Готов
Гочоо Гочо
Гоц Гоц
Гулгу Гөлгөө
Гунаа Гуна
Гунга Гунгаа
Гулирандза Гулираанз
Гулиа Гуулиа
Гулин Гуулин
Гун Гүн
Гунд Гүнд
Гундэн Гүндэн
Гунджид Гүнжид
Гунджин Гүнжин
Гунсэл Гүнсэл
Гунсма Гүнсмаа
Гунхэв Гүнхэв
Гунсэн Гүнсэн
Гунтэв Гүнтэв
Гунчин Гүнчин
Гунэгэ Гүнэгэ
Гур Гүр
Гудзэ Гүүз
Гунэ Гүүнээ
Гуш Гүүш
Гэгэн Гэгээн
Гэдзэгт Гэзэгт
Гэлэг Гэлэг
Гэмпэл Гэмпэл
Гэндэн Гэндэн
Гэнэн Гэнэн
Гэнэ Гэнээ
Гэрэл Гэрэл
Гэсэр Гэсэр
Гэцэл Гэцэл
Гэпэл Гээпэл
Гялдан Гялдан
Даджав Даажав
Дандай Даандай
Дарвий Даарвий
Дарий Дарий
Дава Даваа
Дагва Дагва
Дагдан Дагдан
Дагдама Дагдмаа
Дагдзал Дагзал
Дагдзама Дагзмаа
Дагий Дагий
Дагийрандз Дагийранз
Дагина Дагина
Дадам Дадам
Даджид Дажид
Дайрий Дайрий
Далай Далай
Далантай Далантай
Далиль Далиль
Далха Далх
Дамба Дамба
Дамбий Дамбий
Дамбу Дамбу
Дамдима Дамдимаа
Дамдин Дамдин
Дамиран Дамиран
Дампил Дампил
Дамча Дамчаа
Дана Данаа
Данга Дангаа
Дандай Дандай
Дандар Дандар
Дандий Дандий
Данджур Данжуур
Дандзан Данзан
Данигай Данигай
Дансал Дансал
Дансаран Дансран
Данхар Данхар
Данший Данший
Даравгар Даравгар
Дарам Дарам
Даргиа Даргиа
Дарджа Даржаа
Дарийма Даариймаа
Дархан Дархан
Дарив Дарив
Дарь Дарь
Дарьдзав Дарьзав
Дархи Дархи
Даулетбай Даулетбай
Даш Даш
Даян Даян
Дивангар Дивангар
Дийма Диймаа
Довдон Довдон
Довджид Довжид
Довчин Довчин
Догий Догий
Догмип Догмид
Догсом Догсом
Додь Додь
Додзма Дозмаа
Доёд Доёд
Доджо Дожоо
Долгион Долгион
Долгор Долгор
Долдо Долд
Долдой Долдой
Долджин Должин
Долджо Должоо
Долдзод Долзод
Долдзой Долзой
Долингор Долингор
Долма Долмаа
Долонджин Долоонжин
Домид Домид
Дондог Дондог
Дондж Донж
Донид Донид
Доной Доной
Донров Донров
Дончинбу Дончинбуу
Доньд Доньд
Домой Домой
Доров Дооров
Досма Доосмаа
Доху Доохүү
Дориг Дориг
Дордж Дорж
Дорлиг Дорлиг
Дохио Дохио
Дувчин Дөвчин
Дул Дөл
Дулгун Дөлгөөн
Дунгу Дөнгө
Дурвулджин Дөрвөлжин
Душ Дөш
Дугар Дугар
Дугуй Дугуй
Дуйнхор Дүйнхор
Дулан Дулаан
Дулам Дулам
Дума Думаа
Думба Думбаа
Думбарай Думбарай
Дун Дун
Дунгарма Дунгармаа
Дунджа Дунжаа
Духа Дух
Дувджир Дүвжир
Дувчин Дүвчин
Дугэр Дүгэр
Дуйнхор Дүйнхор
Дуйчир Дүйчир
Дульдзэн Дүлзэн
Дунгэр Дүнгэр
Дунджий Дүнжии
Дурдзэ Дүрзээ
Дурлийма Дүрлиймаа
Дудэй Дүүдэй
Дуджий Дүүжий
Дурийма Дүүриймаа
Дурэн Дүүрэн
Дэвэ Дэвээ
Дэгдэ Дэгд
Дэгмид Дэгмид
Дэджид Дэжид
Дэджийма Дэжиймаа
Дэджин Дэжин
Дэджэ Дэжээ
Дэлбэ Дэлбээ
Дэлгэр Дэлгэр
Дэлгэрэх Дэлгэрэх
Дэлэг Дэлэг
Дэмбэрэл Дэмбэрэл
Дэмбэ Дэмбээ
Дэмид Дэмид
Дэмул Дэмүүл
Дэмчиг Дэмчиг
Дэндэв Дэндэв
Дэндзэн Дэнзэн
Дэнсма Дэнсмаа
Дэрдэв Дэрдэв
Дэрджэ Дэржээ
Дэрэм Дэрэм
Дэрэн Дэрэн
Дэсэ Дэсээ
Дэчин Дэчин
Дэчма Дэчмаа
Дэчинма Дэчинмаа
Дэху Дээхүү
Еринтэй Еринтэй
Еро Ерөө
Еролт Ерөөлт
Есун Есөн
Есухэй Есүхэй
Ёмбоо Ёмбо
Ёндон Ёндон
Ержан Ержан
Джала Жаалаа
Джама Жаамаа
Джав Жав
Джавган Жавган
Джавджид Жавжид
Джавдзал Жавзал
Джавдзан Жавзан
Джавдзма Жавзмаа
Джавха Жавхаа
Джавхлан Жавхлан
Джагар Жагар
Джагварал Жагварал
Джагдаг Жагдаг
Джагдал Жагдал
Джагдзал Жагзал
Джадамба Жадамбаа
Джазаг Жазаг
Джадзма Жазмаа
Джайнер Жайнер
Джалан-Аджав Жалан-Аажав
Джала Жала
Джалам Жалам
Джалба Жалбаа
Джалбу Жалбуу
Джалцав Жалцав
Джалцан Жалцан
Джамбал Жамбал
Джамган Жамган
Джамлийха Жамлийхаа
Джамуха Жамух
Джамца Жамц
Джамьян Жамьян
Джангар Жангар
Джандав Жандав
Джандал Жандал
Джанджа Жанжаа
Джанджин Жанжин
Джанлав Жанлав
Джанцан Жанцан
Джанчив Жанчив
Джарантав Жарантав
Джарантай Жарантай
Джаргал Жаргал Блаженство
Джаргалан Жаргалан
Джасрай Жасрай
Джугдэн Жигдэн
Джигджид Жигжид
Джигмэд Жигмэд
Джигур Жигүүр
Джиджиг Жижиг
Джиджэ Жижээ
Джидий Жидий
Джил Жил
Джимсэ Жимс
Джимэ Жимээ
Джин Жин
Джинджий Жинжий
Джинсма Жинсмаа
Джияан Жияан
Джогно Жогноо
Джодов Жодов
Джомбо Жомбоо
Джовон Жоовон
Джодгой Жоодгой
Джоху Жоохүү
Джува Жуваа
Джудаг Жудаг
Джумба Жумба
Джумдан Жумдаан
Джунай Жунай
Джурамсай Журамсай
Джур Жуур
Джугдэн Жүгдэн
Джундэр Жүгдэр
Джугнэ Жүгнээ
Джурмэд Жүрмэд
Дзава Зава
Дзамар Заамар
Дзан Заан
Дзагал Загал
Дзагас Загас
Дзагда Загдаа
Дзагдан Загдан
Дзагир Загир
Дзадгай Задгай
Дзайсанов Зайсанов
Дзала Зала
Дзалдан Залдан
ЗалууДзалу
Дзалудай Залуудай
Дзамбага Замбага
Дзамбал Замбал
Дзамлин Замлин
Дзана Зана
Дзангад Зангад
Дзандан Зандан
Дзандара Зандраа
Дзардыхан Зардыхан
Дзая Заяа
Дзаяат Заяат
Дзима Зиймаа
Дзиналхан Зиналхаан
Дзинамэдэр Зинамэдэр
Дзогсо Зогсоо
Дзодов Зодов
Дзол Зол
Дзолбо Золбоо
Дзолбот Золбоот
Дзонров Зонров
Дзоригт Зоригт
Дзув Зөв
Дзулун Зөөлөн
Дзузанай Зузаанай
Дзул Зул
Дзулзага Зулзага
Зулькафиль Зулькафиль
Дзума Зумаа
Зундуй Дзундуй
Дзурганжин Зургаанжин
Дзунай Зуунай
Дзуг Зүг
Дзумбэ Зүмбээ
Дзумбэрэл Зүмбэрэл
Дзэв Зэв
Дзэвсэг Зэвсэг
Дзэвэг Зэвэг
Дзэгий Зэгий
Дзэлэм Зэлэм
Дзэнэмэдэр Зэнэмэдэр
Дзэнэ Зэнээ
Дзэсэн Зэсэн
Дзэ Зээ
Идшин Идшин
Идэвхэтэн Идэвхтэн
Идэр Идэр
Идэш Идэш
Ижил Ижил
Индира Индра
Индирэ Индрээ
Ирэдуй Ирээдүй
Итгэл Итгэл
Итгэлт Итгэлт
Ичин Ичин
Ихэ Их
Ихэр Ихэр
Иш Иш
Ишимхан Ишимхаан
Ишгэн Ишгэн
К
Камбар Камбар
Канада Канад
Карим Карим
Карма Карма
Куланда Куланда
Лаган Лааган
Лагдзама Лагзмаа
Лагир Лагир
Лагна Лагнаа
Лама Ламаа
Ламба Ламбаа
Ламджав Ламжав
Ланда Ландаа
Ланджа Ланжаа
Лантав Лантав
Ланту Лантуу
Ласран Ласран
Латиф Латиф
Лига Лига
Лигдэн Лигдэн
Лигджэма Лигжмаа
Лигу Лигүү
Лийрэв Лийрэв
Лингов Лингов
Ловон Ловон
Ловор Ловор
Логой Логой
Лодой Лодой
Лодон Лодон
Лоджма Ложмаа
Лоджо Ложоо
Ломбо Ломбо
Лонджид Лонжид
Лонцой Лонцой
Ловой Лоовой
Ловон Лоовон
Лолой Лоолой
Лохудз Лоохууз
Лосол Лосол
Лочин Лочин
Лувсан Лувсан
Луна Лунаа
Лунда Лундаа
Лута Лутаа
Лудзан Луузан
Лугдэв Лүгдэв
Лумбэн Лүмбэн
Лундэн Лүндэн
Лундэ Лүндээ
Лха Лха
Лхагва Лхагва
Лхам Лхам
Лхамадай Лхамаадай
Лхамджав Лхамжав
Лхана Лханаа
Лханаджав Лханаажав
Лхашид Лхаашид
Лхасран Лхасран
Лхумбэ Лхүмбэ
Лхундэв Лхүндэв
Лхунрэв Лхүнрэв
Лэгдэн Лэгдэн
Лэгджийма Лэгжиймаа
Лэгцэг Лэгцэг
Лянхау Лянхуа
Мадай Маадай
Мам Маам
Маарав Марав
Маху Маахүү
Махудз Маахууз
Мая Мааяа
Магван Мавган
Мавлет Мавлет
Магалджав Магалжав
Магван Магван
Магнай Магнай
Магсар Магсар
Мада Мадаа
Маджиг Мажиг
Май Май
Майдар Майдар
Майн Майн
Майхан Майхан
Малтар Малтар
Малчин Малчин
Манай Манай
Манал Манал
Мангал Мангал
Манда Мандаа
Мандал Мандал
Мандар Мандар
Мандах Мандах
Мандул Мандуул
Мандухай Мандухай
Мандир Мандир
Мандж Манж
Манджин Манжин
Манлай Манлай
Мантай Мантай
Манцуйт Манцуйт
Манибадар Маньбадар
Марав Марав
Марал Марал
Марат Марат
Маргад Маргад
Марха Мархаа
Махбал Махбал
Махбариад Махбариад
Махашир Махашир
Махарандз Махранз
Маш Маш
Машлай Машлай
Мекей Мекей
Мие Миеэ
Миджиг Мижиг
Миджид Мижид
Миджир Мижир
Миджэ Мижээ
Милха Милхаа
Минджэ Минж
Минджин Минжин
Минджир Минжир
Минджур Минжүүр
Минис Минис
Михлай Михлай
Мичид Мичид
Мишиг Мишиг
Мириам Мириам
Мишэлт Мишээлт
Мияаджав Мияажав
Могнон Могноон
Моголцог Моголцог
Моголдой Моголдой
Моё Моёо
Моёр Моёор
Молом Молом
Молор Молор
Монгол Монгол
Монголджин Монголжин
Мондон Мондоон
Монто Монтоо
Монхгоо Монхгоо
Монхо Монхоо
Монхор Монхор
Монх-Оргил Монх-Оргил Вечная вершина
Мондой Моондой
Мононху Моононхүү
Мунгун Мөнгөн
Мунтулэй Мөнтөөлэй
Мунх Мөнх
Муму Мөөмөө
Мурдорджи Мөрдорж
Мурун Мөрөн
Муджан Мужаан
Мулдзан Мулзан
Муна Мунаа
Мундаг Мундаг
Мурат Мурат
Мухай Муухай
Мухар Мухар
Мухлаш Мухлааш
Мухлай Мухлай
Мэдэх Мэдэх
Мэдрэ Мэдрээ
Мэлсэ Мэлс
Мэлхий Мэлхий
Мэндэ Мэнд
Мэргэн Мэргэн «Мэргэн» означает «меткий стрелок»[1]
Мэдэ Мээдээ
Мэхтэ Мэхт
Мяа Мяа
Мягмар Мягмар
Мядаг Мядаг
Мядар Мядар
Мялха Мялхаа
Мянга Мянгаа
Мянган Мянган
Мятав Мятав
Мяхдадаг Мяхдадаг
Мяхлай Мяхлай
Надай Наадай
Наван Наваан
Навагчамба Навагчамба
Навча Навчаа
Наганбу Нагаанбуу
Нагнай Нагнай
Надмид Надмид
Найгаль Найгал
Найдалма Найдалмаа
Найдан Найдан
Найдвар Найдвар
Найман Найман
Найрамдал Найрамдал
Налгар Налгар
Налджир Налжир
Намба Намбаа
Намбар Намбар
Намдаг Намдаг
Намджа Намжаа
Намджиг Намжиг
Намджил Намжил
Намджим Намжим
Намджир Намжир
Намнан Намнан
Намсан Намсан
Намсарай Намсрай
Намун Намуун
Намчин Намчин
Намхай Намхай
Намшир Намшир
Нандин Нандин
Нанджид Нанжид
Нандзад Нанзад
Нандзай Нанзай
Нансал Нансал
Нанчин Нанчин
Нар Нар
Нарав Нарав
Наран Наран
Насан Насан
Наст Наст
Нацаг Нацаг
Начин Начин
Наянтай Наянтай
Ниндж Нинж
Нинджин Нинжин
Номин Номин
Номто Номт
Номун Номуун
Носгой Ноосгой
Ност Ноост
Нордов Нордов
Нордог Нордог
Нордж Норж
Норджин Норжин
Норинпил Норинпил
Норов Норов
Норолхо Норолхоо
Норсон Норсон
Норпил Норпил
Нохойджав Нохойжав
Нум Нум
Нургуль Нургуль
Нурлан Нурлан
Нурма Нурма
Нурхадал Нурхаадал
Нурдэв Нүрдэв
Нурдзэд Нүрзэд
Нудэл Нүүдэл
Нудэн Нүүдэн
Нурэй Нүүрэй
Нэгдэл Нэгдэл
Нэмэх Нэмэх
Нэргуй Нэргүй
Нэхийт Нэхийт
Нягта Нягт
Нялха Нялхаа
Ням Ням «Ням» означает воскресенье, то есть имя по дню недели, когда родился[1].
Нямцо Нямцоо «Ням» означает воскресенье, то есть имя по дню недели, когда родился[1].
Нямбу Нямбуу «Ням» означает воскресенье, то есть имя по дню недели, когда родился[1].
Нянгар Нянгар
Няндаг Няндаг
Нянтай Нянтай
Огнон Огноон
Огторгуй Огторгуй
Од Од
Одво Одвоо
Овгийв Одгийв
Одон Одон
Оджгош Ожгоош
Оё Ооёо
Ойдов Ойдов
Олдох Олдох
Олдзвой Олзвой
Олдзон Олзон
Олдзот Олзот
Олон Олон
Ома Омаа
Омбо Омбоо
Онго Онгоо
Онолто Онолт
Онон Онон
Онхо Онх
Онхон Онхоон
Онхудай Онхуудай
Оргил Оргил
Оргодол Оргодол
Ориг Ориг
Орлом Орлом
Оролбай Оролбай
Оролма Оролмаа
Оросо Оросоо
Орхон Орхон
Орших Орших
Осор Осор
Отгома Отгомаа
Отгон Отгон
Отголой Отгоолой
Охино Охиноо
Очи Оч
Очир Очир
Ою Оюу
Оюума Оюумаа
Оюн Оюун
Оют Оюут
Увгун Өвгөн
Угудэй Өгөөдэй
Угумур Өгөөмөр
Ульгий Өлгий
Ульдзий Өлзий
Ундугу Өндөгөө
Уну Өнө
Унур Өнөр
Уду Өөдөө
Удус Өөдөс
Улдэ Өөлд
Урнул Өрнөл
Урнух Өрнөх
Усух Өсөх
Улэн Өүлэн
Пагам Пагам
Пагва Пагва
Пагма Пагма
Палан Палаан
Палам Палам
Паль Паль
Парчин Парчин
Пилджэ Пилжээ
Пунса Пунсаа
Пунсал Пунсал
Пунцаг Пунцаг
Пушил Пушил
Пулджин Пүлжин
ПүүшПуш
Пурэв Пүрэв
Пэлджид Пэлжид
Пэлджэ Пэлжээ
Пэрлэ Пэрлээ
Пэрэнлэй Пэрэнлэй
Пэрэнгэл Пэрэнгэл
Пялдзай Пялзай
Рапил Раапил
Раш Рааш
Равдан Равдан
Равджа Равжаа
Равджир Равжир
Равджих Равжих
Равсал Равсал
Рагча Рагчаа
Радна Раднаа
Ралдий Ралдий
Ранджин Ранжин
Рашан Рашаан
Ринчин Ринчин
Риймэд Риймэд
Родзон Роозон
Рэгджийбу Рэгжийбуу
Рэгдзэд Рэгзэд
Рэгдзэн Рэгзэн
Рэнцэн Рэнцэн
Рэнчин Рэнчин
Сарал Саарал
Савар Савар
Сагар Сагар
Сагараджав Сагараажав
Сагсай Сагсай
Сайджа Сайжаа
Сайджрах Сайжрах
Сайна Сайнаа
Сайхан Сайхан
Сайран Сайран
Салдан Салдан
Саманда Саманд
Самба Самба
Самбал Самбал
Самбу Самбу
Самгарьд Самгарьд
Самдан Самдан
Сампил Сампил
Самрандз Самраанз
Сана Санаа
Санал Санал
Санга Санга
Санги Санги
Сандав Сандав
Сандаг Сандаг
Сандалхан Сандалхаан
Санджа Санжаа
Санджидма Санжидмаа
Сандуй Сандуй
Сандудз Сандууз
Санджи Санж
Санджа Санжаа
Сансар Сансар
Санчигдан Санчигдан
Санчин Санчин
Санчир Санчир
Сара Сараа
Саран Саран
Сариг Сариг
Сарнай Сарнай
Сарул Саруул
Сахья Сахъяа
Саяна Саян
Сийлэгма Сийлэгмаа
Советхан Советхан
Сого Согоо
Сод Сод
Содов Содов
Соёл Соёл
Соёмбо Соёмбо
Сойдзма Сойзмаа
Солон Солон
Солонго Солонго
Соль Соль
Сонин Сонин
Сонгино Сонгино
Соном Соном
Сономпил Сономпил
Сонор Сонор
Сонсголон Сонсголон
Сорондзон Соронзон
Сосой Сосой
Сосор Сосор
Сувд Сувд
Суга Сугаа
Сугар Сугар
Султан Султан
Сума Сумаа
Сумху Сумхүү
Сумья Сумьяа
Сундуй Сундуй
Суран Суран
Сурь Суурь
Суядан Суядаан
Субэдэй Сүвээдэй
Суглэгма Сүглэгмаа
Суджигт Сүжигт
Сульд Сүлд
Сумбэ Сүмбээ
Сумбэрэл Сүмбэрэл
Сундэв Сүндэв
Сундэд Сүндэд
Сундэр Сүндэр
Сунджид Сүнжид
Сунрэв Сүнрэв
Сурма Сүрмаа
Сурэн Сүрэн
Сух Сүх
Сэвджид Сэвжид
Сэвхул Сэвхүүл
Сэд Сэд
Сэлэм Сэлэм
Сэлэнгэ Сэлэнгэ
Сэмбэ Сэмбээ
Сэмджид Сэмжид
Сэнгэ Сэнгээ
Сэндма Сэндмаа
Сэндэм Сэндэм
Сэндэн Сэндэн
Сэндэр Сэндэр
Сэргэлэн Сэргэлэн
Сэрджэ Сэржээ
Сэрийдэгма Сэрийдэгмаа
Сэр-Од Сэр-Од
Сэрсэн Сэрсэн
Сэрчин Сэрчин
Сэрчма Сэрчмаа
Сэрэ Сэрээ
Сэрэнэн Сэрээнэн
Сэрэтэр Сэрээтэр
Сэсма Сэсмаа
СэтэвСэтэв
Сэцэн Сэцэн
Сэсэр Сээсээр
Тадай Таадай
Таванджин Таванжин
Тавдан Тавдан
Тавилан Тавилан
Тавинтай Тавинтай
Тавхай Тавхай
Тагта Тагтаа
Таджа Тажаа
Таджив Тажив
Тайван Тайван
Тайшир Тайшир
Тамджав Тамжав
Тамджид Тамжид
Тамир Тамир
Тамсаг Тамсаг
Тангад Тангад
Тансаг Тансаг
Тара Тараа
Тарва Тарваа
Тая Таяа
Телеу Телеу
Товд Товд
Тово Товоо
Тову Товуу
Товуч Товууч
Тогмид Тогмид
Того Тогоо
Тогоч Тогооч
Тогос Тогос
Тогтмол Тогтмол
Тогто Тогтоо
Тогтол Тогтоол
Тогтох Тогтох
Тот Тод
Тодрол Тодрол
Тоджо Тожоо
Тойв Тойв
Тойвго Тойвгоо
Тойнху Тойнхүү
Томо Тоомоо
Торой Тоорой
Тосма Тосмаа
Тост Тост
Тошлой Тошлой
Тувшин Төвшин
Тугулдур Төгөлдөр
Тугс Төгс
Тумун Төмөн
Тумур (Тимур) Төмөр
Торул Төөрүүл
Тур Төр
Туван Туваан
Тугалху Тугалхүү
Тулга Тулга
Тулгат Тулгат
Тулуй Тулуй
Тумба Тумбаа
Тунамал Тунамал
Тунгалаг Тунгалаг
Тунсаг Тунсаг
Тунту Тунтуу
Тул Туул
Тулай Туулай
Туя Туяа Луч
Тувдэн Түвдэн
Тувшин Түвшин
Тугджи Түгж
Тугджил Түгжил
Тудэв Түдэв
Тулхур Түлхүүр
Тумбу Түмбүү
Тумбэ Түмбээ
Тумэн Түмэн
Тунджин Түнжин
Тунту Түнтүү
Тунхэ Түнхээ
Тувэ Түүвээ
Тудэ Түүдээ
Тушиг Түшиг
Тэгшэ Тэгшээ
Тэлмэн Тэлмэн
Тэмуджин Тэмүүжин
Тэмулэн Тэмүүлэн
Тэрбиш Тэрбиш
Тэргун Тэргүүн
Тэргэл Тэргэл
Увши Увш
Угта Угтаа
Удан Удаан
Удам Удам
Удан Удан
Удвал Удвал
Улан Улаан
Улам Улам
Улсу Улс
Улятайху Улятайхүү
Умба Умбаа
Ундарма Ундармаа
Ундра Ундраа
Ундрал Ундрал
Ундрам Ундрам
Ундрах Ундрах
Урам Урам
Уран Уран
Ургамал Ургамал
Ургац Ургац
Урянхай Урианхай
Уртанасан Уртнасан
Уган Ууган
Ушандза Уушаанз
Ухна Ухнаа
Учир Учир
Учрал Учрал
Уя Уяа
Уянга Уянга
Уенч Үенч
Удзмэ Үзмээ
Уйлс Үйлс
Уйлстэн Үйлстэн
Уйтумэн Үйтүмэн
Улэмджи Үлэмж
Унэн Үнэн
Урдэ Үрдээ
Урджил Үржил
Урджим Үржим
Урджин Үржин
Урджэ Үржээ
Урлийма Үрлиймаа
Урчгэр Үрчгэр
Урчэ Үрчээ
Уе Үүеэ
Ул Үүл
Ур Үүр
Урийн Үүрийн
Урцайх Үүрцайх
Хадгар Хаадгар
Хавдал Хавдал
Хавх Хавх
Хат Хад
Хаджид Хажид
Хайдав Хайдав
Хаймчиг Хаймчиг
Хайндзан Хайнзан
Хайрул Хайруул
Хайсанда Хайсандаа
Хайсамбу Хайсамбуу
Халдзан Халзан
Халиун Халиун Буланый (масть лошади)
Халтар Халтар
Халтма Халтмаа
Хангай Хангай
Хангал Хангал
Ханда Хандаа
Хандарма Хандармаа
Ханымхан Ханымхаан
Ханьсаг Ханьсаг
Харху Хархүү
Харцага Харцага
Хас Хас
Хасаг Хасаг
Хасар Хасар
Хасгиа Хасгиа
Хатан Хатан
Хаш Хаш
Хаян Хаян
Хаянхирва Хаянхирваа
Хивотдолда Хивотдолда
Хийморь Хийморь
Хийров Хийров
Хичэнгуй Хичээнгүй
Хишиг Хишиг
Хишигт Хишигт
Хойлог Хойлог
Хомбого Хомбого
Хомбо Хомбоо
Хомол Хомоол
Хонгор Хонгор
Ховой Хоовой
Хорло Хорлоо
Хорхой Хорхой
Хос Хос
Хугджил Хөгжил
Худулмур Хөдөлмөр
Хулуг Хөлөг
Хухулт Хөхөлт
Хохо Хөхөө
Хувь Хувь
Хулан Хулан Хулан, дикая лошадь
Хулгана Хулганаа
Хумбага Хумбага
Хумбан Хумбан
Хундагана Хундаганаа
Хурган Хурган
Хурца Хурц
Хутаг Хутаг
Хушан Хуушаан
Хуяг Хуяг
Худэр Хүдэр
Хулэг Хүлэг
Хунбиш Хүнбиш
Хурлэ Хүрлээ
Хурэт Хүрээт
Хусэл Хүсэл
Ху Хүү
Хухэнху Хүүхэнхүү
Хухэ Хүүхээ
Хуслэн Хүслэн
Хучит Хүчит
Хэнбиш Хэнбиш
Хэнмэдэх Хэнмэдэх
Хэрлэн Хэрлэн
Хэшиг Хээшиг
Цагадай Цагаадай
Цаган Цагаан
Цагач Цагаач
Цалигма Цалигмаа
Цайван Цайван
Цамба Цамба
Цамбал Цамбал
Цанджид Цанжид
Цанлиг Цанлиг
Цасан Цасан
Цасчихэр Цасчихэр
Цахиа Цахиа
Цахилган Цахилгаан
Цахирма Цахирмаа
Цахиур Цахиур
Цацралт Цацралт
Цийрэгдзэн Цийрэгзэн
Цово Цовоо
Цог Цог
Цогдог Цогдог
Цогдзол Цогзол
Цогт Цогт
Цодой Цодой
Цол Цол
Цолмон Цолмон
Цодол Цоодол
Цодж Цоож
Цомо Цоомоо
Цохио Цохио
Цулбур Цулбуур
Цэвэг Цэвэг
Цэвэл Цэвэл
Цэвэр Цэвэр
Цэвэн Цэвээн
Цэгмид Цэгмид
Цэгц Цэгц
Цэдма Цэдмаа
Цэдэв Цэдэв
Цэдэн Цэдэн
Цэен Цэен
Цэе Цэеэ
Цэлмэг Цэлмэг
Цэмбэл Цэмбэл
Цэмбэ Цэмбээ
Цэмпилма Цэмпилмаа
Цэнгун Цэнгүүн
Цэнгэ Цэнгэ
Цэнгэл Цэнгэл
Цэнгэн Цэнгэн
Цэнд Цэнд
Цэндэм Цэндэм
Цэндзэ Цэнзээ
Цэрма Цэрмаа
Цэрэв Цэрэв
Цэрэг Цэрэг
Цэрэн Цэрэн
Цэсма Цэсмаа
Цэсрэн Цэсрэн
Цэсэм Цэсэм
Цэсэн Цэсэн
Цэцэг Цэцэг Означает «цветок».
Цэцэн Цэцэн
Цэцэрлэг Цэцэрлэг
Цэлэ Цээлээ
Цэнэн Цээнэн
Цэнэ Цээнээ
Цэсэд Цээсэд
Цэцэ Цээцээ
Цэху Цээхүү
Цэхэ Цээхээ
Цэпил Цээпил
Чагдаг Чагдаг
Чагдар Чагдар
Чагна Чагнаа
Чагцал Чагцал
Чадал Чадал
Чадра Чадра
Чалха Чалхаа
Чамин Чамин
Чанаг Чанаг
Чандмань Чандмань
Чанлав Чанлав
Чанрав Чанрав
Чантав Чантав
Чанту Чантуу
Чанцал Чанцал
Чиладжав Чилаажав
Чилха Чилхаа
Чимэг Чимэг Украшения(е)
Чимид Чимид
Чина Чина
Чингис Чингис
Чингэл Чингэл
Чингунджав Чингүнжав
Чихэр Чихэр
Чогдог Чогдог
Чогдон Чогдон
Чогджу Чогжуу
Чогдон Чогдон
Чогдор Чогдор
Чогров Чогров
Чогсом Чогсом
Чоён Чоён
Чой Чой
Чойдог Чойдог
Чойдор Чойдор
Чойджо Чойжоо
Чоймбол Чоймбол
Чойн Чойн
Чойндон Чойндон
Чойнджур Чойнжуур
Чойнхор Чойнхор
Чомбу Чомбуу
Чонхлой Чонхлой
Чудур Чөдөр
Чувамид Чуваамид
Чулудай Чулуудай
Чулун Чулуун
Чулут Чулуут
Чума Чумаа
Чунаг Чунаг
Чунта Чунт
Чухал Чухал
Чултэм Чүлтэм
Шалав Шаалав
Шалай Шаалай
Шалу Шаалуу
Шаман Шааман
Шана Шаанаа
Шандар Шаандар
Шарий Шаарий
Шарийбу Шаарийбуу
Шагай Шагай
Шагдар Шагдар
Шагджи Шагж
Шадав Шадав
Шаджив Шажив
Шаджин Шажин
Шандас Шандас
Шар Шар
Шарга Шарга
Шарав Шарав
Шаралдай Шаралдай
Шаует Шаует
Шатар Шатар
Шиджир Шижир
Шиджэ Шижээ
Шийлэг Шийлэг
Шийрав Шийрав
Шийрэв Шийрэв
Шийтэр Шийтэр
Шилбур Шилбүүр
Шинэ Шинээ
Шинэн Шинэн
Ширэндэв Ширэндэв
Ширмэн Ширмэн
Ширчин Ширчин
Ширчима Ширчмаа
Ширэм Ширэм
Шиш Шиш
Шомбон Шомбон
Шонхор Шонхор
Шовдор Шоовдор
Шовдой Шоовдой
Шовой Шоовой
Шовон Шоовон
Шумар Шуумар
Шурав Шуурав
Шурай (Шура) Шуурай
Шугэр Шүгэр
Шур Шүр
Шурэн Шүрэн
Шухэрт Шүхэрт
Эвийху Эвийхүү
Эгийма Эгиймаа
Эгшиг Эгшиг
Эгшиглэн Эгшиглэн
Экей Экей
Элбэг Элбэг
Элбэрэл Элбэрэл
Элдэв Элдэв
Эмуджин Эмүжин
Эмэл Эмээл
Энх Энх
Энхэл Энхэл
Энэбиш Энэбиш
Энэрэл Энэрэл
Энэрэлт Энэрэлт
Эрдэв Эрдэв
Эрдэм Эрдэм
Эрдэнэ Эрдэнэ Драгоценность
Эрхэ Эрх
Эрхэм Эрхэм
Эрэгджийбу Эрэгжийбуу
Эрэндо Эрэндоо
Юмджа Юмжаа
Юмджир Юмжир
Юмчин Юмчин
Юмчма Юмчмаа
Юнгэрэн Юнгэрэн
Юндэн Юндэн
Юу Юу
Юувэ Юүвээ
Явган Явгаан
Яву Явуу
Яган Ягаан
Ядам Ядам
Яичил Яичил
Ялалт Ялалт
Ямахай Ямаахай
Ямрандз Ямранз
Янда Яндаа
Яндаг Яндаг
Янджив Янжив
Янджин Янжин
Янджма Янжмаа
Янпил Янпил
Янсан Янсан
Янтай Янтай
Яринпил Яринпил

Литература

 • Дашдоржийн Өлгийсайхан, Л. Г. Скородумова. Орчин үеийн монгол-орос сэдэвчилсэн толь. Современный монгольско-русский тематический словарь. М.: Восточная литература, РАН. Сс. 331—347

Примечания

 1. 1 2 3 4 5 Жуковская Н. Л. Заметки о монгольской антропонимии // Ономастика Востока. М.: Наука, 1980. — С.9-16

Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "Список монгольских имён" в других словарях:

 • Список Сводеша — (англ. Swadesh list)  предложенный американским лингвистом Моррисом Сводешем инструмент для оценки степени родства между различными языками по такому признаку, как схожесть наиболее устойчивого базового словаря. Представляет собой… …   Википедия

 • Список синологов — Список синологов, пишущих на русском языке   Это служебный список стате …   Википедия

 • Список изобретений, сделанных в Китае — Колесница с зонтом в упряжке из четырёх лошадей из терракотовой армии …   Википедия

 • Список синологов, пишущих на русском языке — …   Википедия

 • Список компаний Монголии — Эта статья содержит незавершённый перевод с английского языка. Вы можете помочь проекту, переведя её до конца …   Википедия

 • Список рыб на почтовых марках Монголии — Марка Монголии с изображением речного окуня (Perca fluviatilis) …   Википедия

 • Монгольское имя — Это статья об именах монголов Монголии. Ономастика монголов Внутренней Монголии имеет сходные традиции, однако отличается в силу влияния Китая и не рассматривается в данной статье. Личное имя имеет для монголов большое и символическое значение,… …   Википедия

 • Классическая монгольская письменность — Старомонгольское письмо Тип: консонантно вокалическое Языки: монгольский язык, эвенкийский язык Место возникновения: Китай Создатель: Тататунга (конец XII века?) …   Википедия

 • Классическое монгольское письмо — Старомонгольское письмо Тип: консонантно вокалическое Языки: монгольский язык, эвенкийский язык Место возникновения: Китай Создатель: Тататунга (конец XII века?) …   Википедия

 • Монгольское письмо — Старомонгольское письмо Тип: консонантно вокалическое Языки: монгольский язык, эвенкийский язык Место возникновения: Китай Создатель: Тататунга (конец XII века?) …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»