Перечень слогов китайского языка


Перечень слогов китайского языка

В этом списке перечисляются слоги китайского языка в транскрипции Пиньинь. Тон слога указан двумя способами: с помощью диакритического знака и цифры.

Слова в китайском языке составляются из ограниченного набора слогов. В зависимости от диалекта их насчитывается от 397 до 420-ти. Слог может иметь максимально 5 вариантов тонового произошения (тона). Различные тоны одного и того же слога, как правило, являются различными словами.

Слог с тоном-диакретиком Слог с тоном-цифрой Номер тона Пример иероглифа
1 ā a1 1
2 á a2 2
3 ǎ a3 3
4 à a4 4
5 a a5 5
6 āi ai1 1
7 ái ai2 2
8 ǎi ai3 3
9 ài ai4 4
10 ān an1 1
11 án an2 2
12 ǎn an3 3
13 àn an4 4
14 āng ang1 1
15 áng ang2 2
16 àng ang4 4
17 āo ao1 1
18 áo ao2 2
19 ǎo ao3 3
20 ào ao4 4
21 ba1 1
22 ba2 2
23 ba3 3
24 ba4 4
25 ba ba5 5
26 bāi bai1 1
27 bái bai2 2
28 bǎi bai3 3
29 bài bai4 4
30 bān ban1 1
31 bǎn ban3 3
32 bàn ban4 4
33 bāng bang1 1
34 bǎng bang3 3
35 bàng bang4 4
36 bāo bao1 1
37 báo bao2 2
38 bǎo bao3 3
39 bào bao4 4
40 bēi bei1 1
41 běi bei3 3
42 bèi bei4 4
43 bei bei5 5
44 bēn ben1 1
45 běn ben3 3
46 bèn ben4 4
47 bēng beng1 1
48 béng beng2 2
49 běng beng3 3
50 bèng beng4 4
51 bi1 1
52 bi2 2
53 bi3 3
54 bi4 4
55 biān bian1 1
56 biǎn bian3 3
57 biàn bian4 4
58 bian bian5 5
59 biāo biao1 1
60 biǎo biao3 3
61 biào biao4 4
62 biē bie1 1
63 bié bie2 2
64 biě bie3 3
65 biè bie4 4
66 bīn bin1 1
67 bìn bin4 4
68 bīng bing1 1
69 bǐng bing3 3
70 bìng bing4 4
71 bo1 1
72 bo2 2
73 bo3 3
74 bo4 4
75 bo bo5 5
76 bu1 1
77 bu2 2
78 bu3 3
79 bu4 4
80 ca1 1
81 ca3 3
82 cāi cai1 1
83 cái cai2 2
84 cǎi cai3 3
85 cài cai4 4
86 cān can1 1
87 cán can2 2
88 cǎn can3 3
89 càn can4 4
90 cāng cang1 1
91 cáng cang2 2
92 cāo cao1 1
93 cáo cao2 2
94 cǎo cao3 3
95 cào cao4 4
96 ce4 4
97 cēn cen1 1
98 cén cen2 2
99 cēng ceng1 1
100 céng ceng2 2
101 cèng ceng4 4
102 chā cha1 1
103 chá cha2 2
104 chǎ cha3 3
105 chà cha4 4
106 chāi chai1 1
107 chái chai2 2
108 chài chai4 4
109 chān chan1 1
110 chán chan2 2
111 chǎn chan3 3
112 chàn chan4 4
113 chāng chang1 1
114 cháng chang2 2
115 chǎng chang3 3
116 chàng chang4 4
117 chāo chao1 1
118 cháo chao2 2
119 chǎo chao3 3
120 chē che1 1
121 chě che3 3
122 chè che4 4
123 chēn chen1 1
124 chén chen2 2
125 chěn chen3 3
126 chèn chen4 4
127 chēng cheng1 1
128 chéng cheng2 2
129 chěng cheng3 3
130 chèng cheng4 4
131 chī chi1 1
132 chí chi2 2
133 chǐ chi3 3
134 chì chi4 4
135 chōng chong1 1
136 chóng chong2 2
137 chǒng chong3 3
138 chòng chong4 4
139 chōu chou1 1
140 chóu chou2 2
141 chǒu chou3 3
142 chòu chou4 4
143 chū chu1 1
144 chú chu2 2
145 chǔ chu3 3
146 chù chu4 4
147 chuā chua1 1
148 chuāi chuai1 1
149 chuái chuai2 2
150 chuǎi chuai3 3
151 chuài chuai4 4
152 chuān chuan1 1 穿
153 chuán chuan2 2
154 chuǎn chuan3 3
155 chuàn chuan4 4
156 chuāng chuang1 1
157 chuáng chuang2 2
158 chuǎng chuang3 3
159 chuàng chuang4 4
160 chuī chui1 1
161 chuí chui2 2
162 chuì chui4 4
163 chūn chun1 1
164 chún chun2 2
165 chǔn chun3 3
166 chuō chuo1 1
167 chuò chuo4 4
168 ci1 1
169 ci2 2
170 ci3 3
171 ci4 4
172 cōng cong1 1
173 cóng cong2 2
174 còu cou4 4
175 cu1 1
176 cu2 2
177 cu3 3
178 cu4 4
179 cuān cuan1 1 蹿
180 cuán cuan2 2
181 cuàn cuan4 4
182 cuī cui1 1
183 cuǐ cui3 3
184 cuì cui4 4
185 cūn cun1 1
186 cún cun2 2
187 cǔn cun3 3
188 cùn cun4 4
189 cuō cuo1 1
190 cuó cuo2 2
191 cuǒ cuo3 3
192 cuò cuo4 4
193 da1 1
194 da2 2
195 da3 3
196 da4 4
197 da da5 5
198 dāi dai1 1
199 dǎi dai3 3
200 dài dai4 4
201 dān dan1 1
202 dǎn dan3 3
203 dàn dan4 4
204 dāng dang1 1
205 dǎng dang3 3
206 dàng dang4 4
207 dāo dao1 1
208 dǎo dao3 3
209 dào dao4 4
210 de2 2
211 de de5 5
212 děi dei3 3
213 dēng deng1 1
214 děng deng3 3
215 dèng deng4 4
216 di1 1
217 di2 2
218 di3 3
219 di4 4
220 diǎ dia3 3
221 diān dian1 1
222 diǎn dian3 3
223 diàn dian4 4
224 diāo diao1 1
225 diǎo diao3 3
226 diào diao4 4
227 diē die1 1
228 dié die2 2
229 dīng ding1 1
230 dǐng ding3 3
231 dìng ding4 4
232 diū diu1 1
233 dōng dong1 1
234 dǒng dong3 3
235 dòng dong4 4
236 dōu dou1 1
237 dǒu dou3 3
238 dòu dou4 4
239 du1 1
240 du2 2
241 du3 3
242 du4 4
243 duān duan1 1
244 duǎn duan3 3
245 duàn duan4 4
246 duī dui1 1
247 duì dui4 4
248 dūn dun1 1
249 dǔn dun3 3
250 dùn dun4 4
251 duō duo1 1
252 duó duo2 2
253 duǒ duo3 3
254 duò duo4 4
255 ē e1 1
256 é e2 2
257 ě e3 3
258 è e4 4 饿
259 ēi ei1 1
260 éi ei2 2
261 ěi ei3 3
262 èi ei4 4
263 ēn en1 1
264 èn en4 4
265 en en5 5
266 ēng eng1 1
267 ér er2 2
268 ěr er3 3
269 èr er4 4
270 fa1 1
271 fa2 2
272 fa3 3
273 fa4 4
274 fān fan1 1
275 fán fan2 2
276 fǎn fan3 3
277 fàn fan4 4
278 fāng fang1 1
279 fáng fang2 2
280 fǎng fang3 3 访
281 fàng fang4 4
282 fēi fei1 1
283 féi fei2 2
284 fěi fei3 3
285 fèi fei4 4
286 fēn fen1 1
287 fén fen2 2
288 fěn fen3 3
289 fèn fen4 4
290 fēng feng1 1
291 féng feng2 2
292 fěng feng3 3
293 fèng feng4 4
294 fo2 2
295 fóu fou2 2
296 fǒu fou3 3
297 fu1 1
298 fu2 2
299 fu3 3
300 fu4 4
301 ga1 1
302 ga2 2
303 ga3 3
304 ga4 4
305 gāi gai1 1
306 gǎi gai3 3
307 gài gai4 4
308 gān gan1 1
309 gǎn gan3 3
310 gàn gan4 4
311 gāng gang1 1
312 gǎng gang3 3
313 gàng gang4 4
314 gāo gao1 1
315 gǎo gao3 3
316 gào gao4 4
317 ge1 1
318 ge2 2
319 ge3 3
320 ge4 4
321 gěi gei3 3
322 gēn gen1 1
323 gén gen2 2
324 gěn gen3 3
325 gèn gen4 4
326 gēng geng1 1
327 gěng geng3 3
328 gèng geng4 4
329 gōng gong1 1
330 gǒng gong3 3
331 gòng gong4 4
332 gōu gou1 1
333 gǒu gou3 3
334 gòu gou4 4
335 gu1 1
336 gu3 3
337 gu4 4
338 guā gua1 1
339 guǎ gua3 3
340 guà gua4 4
341 guāi guai1 1
342 guǎi guai3 3
343 guài guai4 4
344 guān guan1 1
345 guǎn guan3 3
346 guàn guan4 4
347 guāng guang1 1
348 guǎng guang3 3 广
349 guàng guang4 4
350 guī gui1 1
351 guǐ gui3 3
352 guì gui4 4
353 gǔn gun3 3
354 gùn gun4 4
355 guō guo1 1
356 guó guo2 2
357 guǒ guo3 3
358 guò guo4 4
359 ha1 1
360 ha2 2
361 ha3 3
362 hāi hai1 1
363 hái hai2 2
364 hǎi hai3 3
365 hài hai4 4
366 hān han1 1
367 hán han2 2
368 hǎn han3 3
369 hàn han4 4
370 hāng hang1 1
371 háng hang2 2
372 hàng hang4 4
373 hāo hao1 1
374 háo hao2 2
375 hǎo hao3 3
376 hào hao4 4
377 he1 1
378 he2 2
379 he4 4
380 hēi hei1 1
381 hén hen2 2
382 hěn hen3 3
383 hèn hen4 4
384 hēng heng1 1
385 héng heng2 2
386 hèng heng4 4
387 hōng hong1 1
388 hóng hong2 2
389 hǒng hong3 3
390 hòng hong4 4
391 hōu hou1 1
392 hóu hou2 2
393 hǒu hou3 3
394 hòu hou4 4
395 hu1 1
396 hu2 2
397 hu3 3
398 hu4 4
399 huā hua1 1
400 huá hua2 2
401 huà hua4 4
402 huái huai2 2 怀
403 huài huai4 4
404 huān huan1 1
405 huán huan2 2
406 huǎn huan3 3
407 huàn huan4 4
408 huāng huang1 1
409 huáng huang2 2
410 huǎng huang3 3
411 huàng huang4 4
412 huī hui1 1
413 huí hui2 2
414 huǐ hui3 3
415 huì hui4 4
416 hūn hun1 1
417 hún hun2 2
418 hùn hun4 4
419 huō huo1 1
420 huó huo2 2
421 huǒ huo3 3
422 huò huo4 4
423 ji1 1
424 ji2 2
425 ji3 3
426 ji4 4
427 jiā jia1 1
428 jiá jia2 2
429 jiǎ jia3 3
430 jià jia4 4
431 jiān jian1 1
432 jiǎn jian3 3
433 jiàn jian4 4
434 jiāng jiang1 1
435 jiǎng jiang3 3
436 jiàng jiang4 4
437 jiāo jiao1 1
438 jiáo jiao2 2
439 jiǎo jiao3 3
440 jiào jiao4 4
441 jiē jie1 1
442 jié jie2 2
443 jiě jie3 3
444 jiè jie4 4
445 jie jie5 5
446 jīn jin1 1
447 jǐn jin3 3
448 jìn jin4 4
449 jīng jing1 1
450 jǐng jing3 3
451 jìng jing4 4
452 jiōng jiong1 1
453 jiǒng jiong3 3
454 jiū jiu1 1
455 jiú jiu2 2
456 jiǔ jiu3 3
457 jiù jiu4 4
458 ju1 1
459 ju2 2
460 ju3 3
461 ju4 4
462 juān juan1 1
463 juǎn juan3 3
464 juàn juan4 4
465 juē jue1 1
466 jué jue2 2
467 jūn jun1 1
468 jùn jun4 4
469 ka1 1
470 ka3 3
471 kāi kai1 1
472 kǎi kai3 3
473 kài kai4 4
474 kān kan1 1
475 kǎn kan3 3
476 kàn kan4 4
477 kāng kang1 1
478 káng kang2 2
479 kàng kang4 4
480 kāo kao1 1
481 kǎo kao3 3
482 kào kao4 4
483 ke1 1
484 ke2 2
485 ke3 3
486 ke4 4
487 kěn ken3 3
488 kèn ken4 4
489 kēng keng1 1
490 kōng kong1 1
491 kǒng kong3 3
492 kòng kong4 4
493 kōu kou1 1
494 kǒu kou3 3
495 kòu kou4 4
496 ku1 1
497 ku3 3
498 ku4 4
499 kuā kua1 1
500 kuǎ kua3 3
501 kuà kua4 4
502 kuǎi kuai3 3
503 kuài kuai4 4
504 kuān kuan1 1
505 kuǎn kuan3 3
506 kuāng kuang1 1
507 kuáng kuang2 2
508 kuǎng kuang3 3
509 kuàng kuang4 4
510 kuī kui1 1
511 kuí kui2 2
512 kuǐ kui3 3
513 kuì kui4 4
514 kūn kun1 1
515 kǔn kun3 3
516 kùn kun4 4
517 kuò kuo4 4
518 la1 1
519 la2 2
520 la3 3
521 la4 4
522 la la5 5
523 lái lai2 2
524 lài lai4 4
525 lán lan2 2
526 lǎn lan3 3
527 làn lan4 4
528 lāng lang1 1
529 láng lang2 2
530 lǎng lang3 3
531 làng lang4 4
532 lāo lao1 1
533 láo lao2 2
534 lǎo lao3 3
535 lào lao4 4
536 le4 4
537 le le5 5
538 lēi lei1 1
539 léi lei2 2
540 lěi lei3 3
541 lèi lei4 4
542 lei lei5 5
543 léng leng2 2
544 lěng leng3 3
545 lèng leng4 4
546 li1 1
547 li2 2
548 li3 3
549 li4 4
550 li li5 5
551 liǎ lia3 3
552 lián lian2 2
553 liǎn lian3 3
554 liàn lian4 4
555 liáng liang2 2
556 liǎng liang3 3
557 liàng liang4 4
558 liāo liao1 1
559 liáo liao2 2
560 liǎo liao3 3
561 liào liao4 4
562 liē lie1 1
563 liě lie3 3
564 liè lie4 4
565 līn lin1 1
566 lín lin2 2
567 lǐn lin3 3
568 lìn lin4 4
569 līng ling1 1
570 líng ling2 2
571 lǐng ling3 3
572 lìng ling4 4
573 liū liu1 1
574 liú liu2 2
575 liǔ liu3 3
576 liù liu4 4
577 lo lo5 5
578 lōng long1 1
579 lóng long2 2
580 lǒng long3 3
581 lòng long4 4
582 lōu lou1 1
583 lóu lou2 2
584 lǒu lou3 3
585 lòu lou4 4
586 lou lou5 5
587 lu1 1
588 lu2 2
589 lu3 3
590 lu4 4
591 luán luan2 2
592 luǎn luan3 3
593 luàn luan4 4
594 lüè lüe4 4
595 lūn lun1 1
596 lún lun2 2
597 lùn lun4 4
598 luō luo1 1
599 luó luo2 2
600 luǒ luo3 3
601 luò luo4 4
602 luo luo5 5
603 lv2 2
604 lv3 3
605 lv4 4
606 ma1 1
607 ma2 2
608 ma3 3
609 ma4 4
610 ma ma5 5
611 mái mai2 2
612 mǎi mai3 3
613 mài mai4 4
614 mān man1 1
615 mán man2 2
616 mǎn man3 3
617 màn man4 4
618 māng mang1 1
619 máng mang2 2
620 mǎng mang3 3
621 māo mao1 1
622 máo mao2 2
623 mǎo mao3 3
624 mào mao4 4
625 me me5 5
626 méi mei2 2
627 měi mei3 3
628 mèi mei4 4
629 mēn men1 1
630 mén men2 2
631 mèn men4 4
632 men men5 5
633 mēng meng1 1
634 méng meng2 2
635 měng meng3 3
636 mèng meng4 4
637 mi1 1
638 mi2 2
639 mi3 3
640 mi4 4
641 mi mi5 5
642 mián mian2 2
643 miǎn mian3 3
644 miàn mian4 4
645 miāo miao1 1
646 miáo miao2 2
647 miǎo miao3 3
648 miào miao4 4
649 miē mie1 1
650 miè mie4 4
651 mie mie5 5
652 mín min2 2
653 mǐn min3 3
654 míng ming2 2
655 mǐng ming3 3
656 mìng ming4 4
657 miù miu4 4
658 mo1 1
659 mo2 2
660 mo3 3
661 mo4 4
662 mōu mou1 1
663 móu mou2 2
664 mǒu mou3 3
665 mu2 2
666 mu3 3
667 mu4 4
668 na2 2
669 na3 3
670 na4 4
671 na na5 5
672 nǎi nai3 3
673 nài nai4 4
674 nān nan1 1
675 nán nan2 2
676 nǎn nan3 3
677 nàn nan4 4
678 nāng nang1 1
679 náng nang2 2
680 nǎng nang3 3
681 nàng nang4 4
682 nāo nao1 1
683 náo nao2 2
684 nǎo nao3 3
685 nào nao4 4
686 ne4 4
687 ne ne5 5
688 něi nei3 3
689 nèi nei4 4
690 nèn nen4 4
691 néng neng2 2
692 ni1 1
693 ni2 2
694 ni3 3
695 ni4 4
696 niān nian1 1
697 nián nian2 2
698 niǎn nian3 3
699 niàn nian4 4
700 niáng niang2 2
701 niàng niang4 4
702 niǎo niao3 3
703 niào niao4 4 尿
704 niē nie1 1
705 nié nie2 2
706 niè nie4 4
707 nín nin2 2
708 níng ning2 2
709 nǐng ning3 3
710 nìng ning4 4
711 niū niu1 1
712 niú niu2 2
713 niǔ niu3 3
714 niù niu4 4
715 nóng nong2 2
716 nòng nong4 4
717 nòu nou4 4
718 nu2 2
719 nu3 3
720 nu4 4
721 nuǎn nuan3 3
722 nüè nüe4 4
723 nuó nuo2 2
724 nuò nuo4 4
725 nv3 3
726 nv4 4
727 ō o1 1
728 ó o2 2
729 ǒ o3 3
730 ò o4 4
731 ōu ou1 1
732 ǒu ou3 3
733 òu ou4 4
734 pa1 1
735 pa2 2
736 pa4 4
737 pāi pai1 1
738 pái pai2 2
739 pài pai4 4
740 pān pan1 1
741 pán pan2 2
742 pàn pan4 4
743 pāng pang1 1
744 páng pang2 2
745 pǎng pang3 3
746 pàng pang4 4
747 pāo pao1 1
748 páo pao2 2
749 pǎo pao3 3
750 pào pao4 4
751 pēi pei1 1
752 péi pei2 2
753 pèi pei4 4
754 pēn pen1 1
755 pén pen2 2
756 pèn pen4 4
757 pēng peng1 1
758 péng peng2 2
759 pěng peng3 3
760 pèng peng4 4
761 pi1 1
762 pi2 2
763 pi3 3
764 pi4 4
765 piān pian1 1
766 pián pian2 2 便
767 piǎn pian3 3
768 piàn pian4 4
769 piāo piao1 1
770 piáo piao2 2
771 piǎo piao3 3
772 piào piao4 4
773 piē pie1 1
774 piě pie3 3
775 pīn pin1 1
776 pín pin2 2
777 pǐn pin3 3
778 pìn pin4 4
779 pīng ping1 1
780 píng ping2 2
781 po1 1
782 po2 2
783 po3 3
784 po4 4
785 pōu pou1 1
786 póu pou2 2
787 pǒu pou3 3
788 pu1 1
789 pu2 2
790 pu3 3
791 pu4 4
792 qi1 1
793 qi2 2
794 qi3 3
795 qi4 4
796 qiā qia1 1
797 qiǎ qia3 3
798 qià qia4 4
799 qiān qian1 1
800 qián qian2 2
801 qiǎn qian3 3
802 qiàn qian4 4
803 qiāng qiang1 1
804 qiáng qiang2 2
805 qiǎng qiang3 3
806 qiàng qiang4 4
807 qiāo qiao1 1
808 qiáo qiao2 2
809 qiǎo qiao3 3
810 qiào qiao4 4
811 qiē qie1 1
812 qié qie2 2
813 qiě qie3 3
814 qiè qie4 4
815 qīn qin1 1
816 qín qin2 2
817 qǐn qin3 3
818 qìn qin4 4
819 qīng qing1 1
820 qíng qing2 2
821 qǐng qing3 3
822 qìng qing4 4
823 qiōng qiong1 1
824 qióng qiong2 2
825 qiū qiu1 1
826 qiú qiu2 2
827 qiǔ qiu3 3
828 qu1 1
829 qu2 2
830 qu3 3
831 qu4 4
832 quān quan1 1
833 quán quan2 2
834 quǎn quan3 3
835 quàn quan4 4
836 quē que1 1
837 qué que2 2
838 què que4 4
839 qūn qun1 1
840 qún qun2 2
841 rán ran2 2
842 rǎn ran3 3
843 ráng rang2 2
844 rǎng rang3 3
845 ràng rang4 4
846 ráo rao2 2
847 rǎo rao3 3
848 rào rao4 4
849 re3 3
850 re4 4
851 rén ren2 2
852 rěn ren3 3
853 rèn ren4 4
854 rēng reng1 1
855 réng reng2 2
856 rèng reng4 4
857 ri4 4
858 róng rong2 2
859 rǒng rong3 3
860 róu rou2 2
861 ròu rou4 4
862 ru2 2
863 ru3 3
864 ru4 4
865 ruán ruan2 2
866 ruǎn ruan3 3
867 ruí rui2 2
868 ruǐ rui3 3
869 ruì rui4 4
870 rún run2 2
871 rùn run4 4
872 ruò ruo4 4
873 sa1 1
874 sa3 3
875 sa4 4
876 sāi sai1 1
877 sài sai4 4
878 sān san1 1
879 sǎn san3 3
880 sàn san4 4
881 sāng sang1 1
882 sǎng sang3 3
883 sàng sang4 4
884 sāo sao1 1
885 sǎo sao3 3
886 sào sao4 4
887 se4 4
888 sēn sen1 1
889 sēng seng1 1
890 shā sha1 1
891 shá sha2 2
892 shǎ sha3 3
893 shà sha4 4
894 shāi shai1 1
895 shǎi shai3 3
896 shài shai4 4
897 shān shan1 1
898 shǎn shan3 3
899 shàn shan4 4
900 shāng shang1 1
901 shǎng shang3 3
902 shàng shang4 4
903 shāo shao1 1
904 sháo shao2 2
905 shǎo shao3 3
906 shào shao4 4
907 shē she1 1
908 shé she2 2
909 shě she3 3
910 shè she4 4
911 shéi shei2 2
912 shēn shen1 1
913 shén shen2 2
914 shěn shen3 3
915 shèn shen4 4
916 shēng sheng1 1
917 shéng sheng2 2
918 shěng sheng3 3
919 shèng sheng4 4
920 shī shi1 1
921 shí shi2 2
922 shǐ shi3 3 使
923 shì shi4 4
924 shōu shou1 1
925 shóu shou2 2
926 shǒu shou3 3
927 shòu shou4 4
928 shū shu1 1
929 shú shu2 2
930 shǔ shu3 3
931 shù shu4 4
932 shuā shua1 1
933 shuǎ shua3 3
934 shuà shua4 4
935 shuāi shuai1 1
936 shuǎi shuai3 3
937 shuài shuai4 4
938 shuān shuan1 1
939 shuàn shuan4 4
940 shuāng shuang1 1
941 shuǎng shuang3 3
942 shuǐ shui3 3
943 shuì shui4 4
944 shǔn shun3 3
945 shùn shun4 4
946 shuō shuo1 1
947 shuò shuo4 4
948 si1 1
949 si3 3
950 si4 4
951 sōng song1 1
952 sǒng song3 3
953 sòng song4 4
954 sōu sou1 1
955 sǒu sou3 3
956 sòu sou4 4
957 su1 1
958 su2 2
959 su4 4
960 suān suan1 1
961 suàn suan4 4
962 suī sui1 1 尿
963 suí sui2 2
964 suǐ sui3 3
965 suì sui4 4
966 sūn sun1 1
967 sǔn sun3 3
968 suō suo1 1
969 suǒ suo3 3
970 ta1 1
971 ta3 3
972 ta4 4
973 tāi tai1 1
974 tái tai2 2
975 tài tai4 4
976 tān tan1 1
977 tán tan2 2
978 tǎn tan3 3
979 tàn tan4 4
980 tāng tang1 1
981 táng tang2 2
982 tǎng tang3 3
983 tàng tang4 4
984 tāo tao1 1
985 táo tao2 2
986 tǎo tao3 3
987 tào tao4 4
988 te4 4
989 tēi tei1 1
990 téng teng2 2
991 ti1 1
992 ti2 2
993 ti3 3
994 ti4 4
995 tiān tian1 1
996 tián tian2 2
997 tiǎn tian3 3
998 tiàn tian4 4
999 tiāo tiao1 1
1000 tiáo tiao2 2
1001 tiǎo tiao3 3
1002 tiào tiao4 4
1003 tiē tie1 1
1004 tiě tie3 3
1005 tiè tie4 4
1006 tīng ting1 1
1007 tíng ting2 2
1008 tǐng ting3 3
1009 tìng ting4 4
1010 tōng tong1 1
1011 tóng tong2 2
1012 tǒng tong3 3
1013 tòng tong4 4
1014 tōu tou1 1
1015 tóu tou2 2
1016 tǒu tou3 3
1017 tòu tou4 4
1018 tou tou5 5
1019 tu1 1
1020 tu2 2
1021 tu3 3
1022 tu4 4
1023 tuān tuan1 1
1024 tuán tuan2 2
1025 tuǎn tuan3 3
1026 tuàn tuan4 4
1027 tuī tui1 1
1028 tuí tui2 2
1029 tuǐ tui3 3
1030 tuì tui4 4 退
1031 tūn tun1 1
1032 tún tun2 2
1033 tǔn tun3 3
1034 tùn tun4 4
1035 tuō tuo1 1
1036 tuó tuo2 2
1037 tuǒ tuo3 3
1038 tuò tuo4 4
1039 wa1 1
1040 wa2 2
1041 wa3 3
1042 wa4 4
1043 wa wa5 5
1044 wāi wai1 1
1045 wài wai4 4
1046 wān wan1 1
1047 wán wan2 2
1048 wǎn wan3 3
1049 wàn wan4 4
1050 wāng wang1 1
1051 wáng wang2 2
1052 wǎng wang3 3
1053 wàng wang4 4
1054 wēi wei1 1
1055 wéi wei2 2
1056 wěi wei3 3
1057 wèi wei4 4
1058 wēn wen1 1
1059 wén wen2 2
1060 wěn wen3 3
1061 wèn wen4 4
1062 wēng weng1 1
1063 wěng weng3 3
1064 wèng weng4 4
1065 wo1 1
1066 wo3 3
1067 wo4 4
1068 wo wo5 5
1069 wu1 1
1070 wu2 2
1071 wu3 3
1072 wu4 4
1073 xi1 1 西
1074 xi2 2
1075 xi3 3
1076 xi4 4
1077 xiā xia1 1
1078 xiá xia2 2
1079 xià xia4 4
1080 xiān xian1 1
1081 xián xian2 2
1082 xiǎn xian3 3
1083 xiàn xian4 4
1084 xiāng xiang1 1
1085 xiáng xiang2 2
1086 xiǎng xiang3 3
1087 xiàng xiang4 4
1088 xiāo xiao1 1
1089 xiáo xiao2 2
1090 xiǎo xiao3 3
1091 xiào xiao4 4
1092 xiē xie1 1
1093 xié xie2 2
1094 xiě xie3 3
1095 xiè xie4 4
1096 xīn xin1 1
1097 xín xin2 2
1098 xǐn xin3 3
1099 xìn xin4 4
1100 xīng xing1 1
1101 xíng xing2 2
1102 xǐng xing3 3
1103 xìng xing4 4
1104 xiōng xiong1 1
1105 xióng xiong2 2
1106 xiòng xiong4 4
1107 xiū xiu1 1
1108 xiǔ xiu3 3 宿
1109 xiù xiu4 4
1110 xu1 1
1111 xu2 2
1112 xu3 3
1113 xu4 4
1114 xu xu5 5
1115 xuān xuan1 1
1116 xuán xuan2 2
1117 xuǎn xuan3 3
1118 xuàn xuan4 4
1119 xuē xue1 1
1120 xué xue2 2
1121 xuě xue3 3
1122 xuè xue4 4
1123 xūn xun1 1
1124 xún xun2 2
1125 xùn xun4 4
1126 ya1 1
1127 ya2 2
1128 ya3 3
1129 ya4 4
1130 ya ya5 5
1131 yái yai 2
1132 yān yan1 1
1133 yán yan2 2
1134 yǎn yan3 3
1135 yàn yan4 4
1136 yāng yang1 1
1137 yáng yang2 2
1138 yǎng yang3 3
1139 yàng yang4 4
1140 yāo yao1 1
1141 yáo yao2 2
1142 yǎo yao3 3
1143 yào yao4 4
1144 ye1 1
1145 ye2 2
1146 ye3 3
1147 ye4 4
1148 yi1 1
1149 yi2 2
1150 yi3 3
1151 yi4 4 亿
1152 yīn yin1 1
1153 yín yin2 2
1154 yǐn yin3 3
1155 yìn yin4 4
1156 yīng ying1 1
1157 yíng ying2 2
1158 yǐng ying3 3
1159 yìng ying4 4
1160 yo1 1
1161 yo yo5 5
1162 yōng yong1 1
1163 yóng yong2 2
1164 yǒng yong3 3
1165 yòng yong4 4
1166 yōu you1 1
1167 yóu you2 2
1168 yǒu you3 3
1169 yòu you4 4
1170 yu1 1
1171 yu2 2
1172 yu3 3
1173 yu4 4
1174 yuān yuan1 1
1175 yuán yuan2 2
1176 yuǎn yuan3 3
1177 yuàn yuan4 4
1178 yuē yue1 1
1179 yuě yue3 3
1180 yuè yue4 4
1181 yūn yun1 1
1182 yún yun2 2
1183 yǔn yun3 3
1184 yùn yun4 4
1185 za1 1
1186 za2 2
1187 za3 3
1188 zāi zai1 1
1189 zǎi zai3 3
1190 zài zai4 4
1191 zān zan1 1
1192 zán zan2 2
1193 zǎn zan3 3
1194 zàn zan4 4
1195 zāng zang1 1
1196 zǎng zang3 3
1197 zàng zang4 4
1198 zāo zao1 1
1199 záo zao2 2
1200 zǎo zao3 3
1201 zào zao4 4
1202 ze2 2
1203 ze4 4
1204 zéi zei2 2
1205 zěn zen3 3
1206 zèn zen4 4
1207 zēng zeng1 1
1208 zéng zeng2 2
1209 zèng zeng4 4
1210 zhā zha1 1
1211 zhá zha2 2
1212 zhǎ zha3 3
1213 zhà zha4 4
1214 zhāi zhai1 1
1215 zhái zhai2 2
1216 zhǎi zhai3 3
1217 zhài zhai4 4
1218 zhān zhan1 1
1219 zhǎn zhan3 3
1220 zhàn zhan4 4
1221 zhāng zhang1 1
1222 zhǎng zhang3 3
1223 zhàng zhang4 4
1224 zhāo zhao1 1
1225 zháo zhao2 2
1226 zhǎo zhao3 3
1227 zhào zhao4 4
1228 zhē zhe1 1
1229 zhé zhe2 2
1230 zhě zhe3 3
1231 zhè zhe4 4
1232 zhe zhe5 5
1233 zhè zhei4 4
1234 zhēn zhen1 1
1235 zhěn zhen3 3
1236 zhèn zhen4 4
1237 zhēng zheng1 1
1238 zhěng zheng3 3
1239 zhèng zheng4 4
1240 zhī zhi1 1
1241 zhí zhi2 2
1242 zhǐ zhi3 3
1243 zhì zhi4 4
1244 zhōng zhong1 1
1245 zhǒng zhong3 3
1246 zhòng zhong4 4
1247 zhōu zhou1 1
1248 zhóu zhou2 2
1249 zhǒu zhou3 3
1250 zhòu zhou4 4
1251 zhū zhu1 1
1252 zhú zhu2 2
1253 zhǔ zhu3 3
1254 zhù zhu4 4
1255 zhuā zhua1 1
1256 zhuǎ zhua3 3
1257 zhuāi zhuai1 1
1258 zhuǎi zhuai3 3
1259 zhuài zhuai4 4
1260 zhuān zhuan1 1
1261 zhuǎn zhuan3 3
1262 zhuàn zhuan4 4
1263 zhuāng zhuang1 1
1264 zhuǎng zhuang3 3
1265 zhuàng zhuang4 4
1266 zhuī zhui1 1
1267 zhuì zhui4 4
1268 zhūn zhun1 1
1269 zhǔn zhun3 3
1270 zhuō zhuo1 1
1271 zhuó zhuo2 2
1272 zi1 1
1273 zi3 3
1274 zi4 4
1275 zi zi5 5
1276 zōng zong1 1
1277 zǒng zong3 3
1278 zòng zong4 4
1279 zōu zou1 1
1280 zǒu zou3 3
1281 zòu zou4 4
1282 zu1 1
1283 zu2 2
1284 zu3 3
1285 zuān zuan1 1
1286 zuǎn zuan3 3
1287 zuàn zuan4 4
1288 zuī zui1 1
1289 zuǐ zui3 3
1290 zuì zui4 4
1291 zūn zun1 1
1292 zǔn zun3 3
1293 zùn zun4 4
1294 zuō zuo1 1
1295 zuó zuo2 2
1296 zuǒ zuo3 3
1297 zuò zuo4 4

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Смотреть что такое "Перечень слогов китайского языка" в других словарях:

  • Китайский язык — Это статья о всей китайской языковой группе, включающей несколько различных языков (диалектов). О наиболее распространненом варианте китайского языка см. Севернокитайский язык и Путунхуа. Китайский язык Самоназвание: 中文, 汉语 …   Википедия

  • Япония — I КАРТА ЯПОНСКОЙ ИМПЕРИИ. Содержание: I. Физический очерк. 1. Состав, пространство, береговая линия. 2. Орография. 3. Гидрография. 4. Климат. 5. Растительность. 6. Фауна. II. Население. 1. Статистика. 2. Антропология. III. Экономический очерк. 1 …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Япония* — Содержание: I. Физический очерк. 1. Состав, пространство, береговая линия. 2. Орография. 3. Гидрография. 4. Климат. 5. Растительность. 6. Фауна. II. Население. 1. Статистика. 2. Антропология. III. Экономический очерк. 1. Земледелие. 2.… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Пиньинь — Системы транскрипции китайских иероглифов   Путунхуа Латиницей Пиньинь (ханьюй пиньинь) Уэйда Джайлза Гоюй ломацзы …   Википедия

  • Письменность — в Японии возникла на основе китайской немногим более 1200 лет назад. Различные гипотезы об исконных письменах, якобы существовавших у японцев до знакомства с китайской культурой, не выдерживают серьезной научной критики. В современной японской… …   Вся Япония

  • Тагальский язык — Самоназвание: Tagalog [tɐˈga:log] Страны: Филип …   Википедия

  • Tagalog — Тагальский язык Самоназвание: Tagalog [tɐˈga:log] Страны: Филиппины Регионы: Лусон Официальный статус: Филиппины Регул …   Википедия

  • Филипино — Тагальский язык Самоназвание: Tagalog [tɐˈga:log] Страны: Филиппины Регионы: Лусон Официальный статус: Филиппины Регул …   Википедия

  • Яванское письмо — Тип: абугида Языки: яванский язык …   Википедия