Диереза


Диереза

Диере́за (тж. диере́зис, диэре́зис) (др.-греч. ἡ διαίρεσις, деление, членение, различение) — фонетическое явление в античном стихе; раздельное произношение крайних гласных на словоразделе, в хиатусе; отсутствие номинальной для этого случая апокопы или элизии. Напр. «Ō ēt dē Latiō, ō ēt dē gēnte Sabīna» (Ovid. Metam. XIV 832), где все смежные гласные произносятся отдельно. В большинстве случаев явление диерезы происходит metri causa (по требованию метра) и вызвано необходимостью сохранить позицию икта, главного ритмического ударения, когда под него попадает одна из смежных гласных; то есть «Ó et dé Latió, o ét de génte Sabína». В латинском стихе диерезе может подвергаться фонема «v», которая в этом случае произносится как гласный, напр, «siluae» (si-lu-aj) вместо «silvae» (sil-vaj).

Литература

 • Цисык А. З., Шкурдюк И. А. Античная метрика. Минск, 2004.Wikimedia Foundation. 2010.

Смотреть что такое "Диереза" в других словарях:

 • ДИЕРЕЗА — [нем. Diärese < гр.] лингв. двухслоговое произнесение рядом стоящих гласных, для чего обыкновенно используется специальный знак в виде двух точек над буквой (трема). Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006 …   Словарь иностранных слов русского языка

 • диереза — диереза, диерезы, диерезы, диерез, диерезе, диерезам, диерезу, диерезы, диерезой, диерезою, диерезами, диерезе, диерезах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • диереза — (от греч. diairesis разрыв, разделение). Выкидка звука или слога, объясняемая удобством произношения, в результате ассимиляции или диссимиляции. Гру(сн)ый из грустный, пра(зн)ый из праздный, чу (ств)о из чувство, знаме(но)сец из знаменоносец п т …   Словарь лингвистических терминов

 • диереза — ДИЕРЕ´ЗА (греч. διαίρεσις разделённость) в античном стихе замена в стопе долгого (двудольного) слога двумя краткими (однодольными), например сто´пы хорея⌣̅⌣̅⌣ и ямба ⌣⌣̅⌣̅ могли быть заменены равноценной по своему долевому объему стопой трибрахия …   Поэтический словарь

 • диереза — диер еза, ы …   Русский орфографический словарь

 • диереза — (грч. diairesis) 1. грам. раздвојување, расчленување на еден дифтонг на две самогласки 2. поет. пауза во стихот кај која и стапката и стихот завршуваат заедно 3. мед. раздвојување на два дела ткиво, еден здрав и еден болен, заради изолирање на… …   Macedonian dictionary

 • Диереза — (выкидка) – утрата словом (морфемой) слога или звука. Часто происходит при освоении заимствования или в процессе дивергенции языков. Ср. лат. oblivio «забвение» и франц. oubli (то же); pater «отец» – франц. рёге (то же), saltus «прыжок» – франц.… …   Языковые контакты: краткий словарь

 • Гекзаметр — Гекзаметр, гексаметр, устар. ексаметр, ексаметрон, эксаметр, дактило хореический размер, шестеромерный стих (др. греч. ἑξάμετρον, от ἕξ  «шесть» и μέτρον  «мера»)  в античной метрике любой стих, состоящий из шести метров. В более… …   Википедия

 • Цезура — Содержание 1 Цезура в метрике 1.1 Цезура в героическом гекзаметре …   Википедия

 • Диастола (стихосложение) — У этого термина существуют и другие значения, см. Диастола (значения). Диастола (др. греч. ἡ διαστολή, растяжение, расширение, разрежение)  фонетическое явление в античном стихе; удлинение краткого слога metri causa (по требованию метра); то …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.