Тысячесловие

Тысячесловие
цяньцзывэнь — тысячесловие.

Тысячесловие — классический китайский мнемонический текст, применяемый для заучивания иероглифов. Авторство приписывают каллиграфу Ван Сичжи.

Цяньцзывэнь


( Тянь) ( Ди)( Сюань)( Хуан) ( Юй) ( Чжоу) ( Хун) ( Хуан) ( Жи) ( Юэ)( Ин)( Цзэ) ( Чэнь) 宿( Су) ( Ле) ( Чжан)
( Хань) ( Лай)( Шу)( Ван) ( Цю) ( Шоу)( Дун)( Цзан) ( Жунь) ( Юй)( Чэн)( Суй) ( Лу) ( Лу) 調( Дяо) ( Ян)
( Юнь) ( Тэн)( Чжи)( Юй) ( Лу) ( Цзе) ( Вэй) ( Шуан) ( Цзинь) ( Шэн) ( Ли) ( Шуй) ( Юй) ( Чу)( Кунь)( Ган)
( Цзянь) ( Хао) ( Цзюй) ( Цюэ) ( Чжу) ( Чэнь)( Е)( Гуан) ( Го) ( Чжэнь) ( Ли) ( Най) ( Цай) ( Чун)( Цзе)( Цзян)
( Хай) ( Сянь)( Хэ)( Дань) ( Линь) ( Цянь) ( Юй) ( Сян) ( Лун) ( Ши)( Хо)( Ди) ( Няо) ( Гуань) ( Жэнь) ( Хуан)
( Ши) ( Чжи) ( Вэнь) ( Цзы) ( Най) ( Фу)( И)( Шан) ( Туй) ( Вэй) ( Жан) ( Го) ( Ю) ( Юй)( Тао)( Тан)
( Дяо) ( Минь) ( Фа) ( Цзуй) ( Чжоу) ( Фа) ( Янь) ( Тан) ( Цзо) ( Чао)( Вэнь)( Дао) ( Чуй) ( Гун) ( Пин) ( Чжан)
( Ай) ( Юй)( Ли)( Шоу) ( Чэнь) ( Фу) ( Жун) ( Цян) ( Ся) ( Эр)( И)( Ти) ( Шуан) ( Бин)( Гуй)( Ван)
( Мин) ( Фэн) ( Цзай) ( Шу) ( Бай) ( Цзюй)( Ши)( Чан) ( Хуа) ( Бэй) ( Цао) ( Му) ( Лай) ( Цзи) ( Вань) ( Фан)
( Гай) ( Цы)( Шэнь)( Фа) ( Сы) ( Да) ( У) ( Чан) ( Гун) ( Вэй)( Цзюй)( Ян) ( Ци) ( Гань) ( Хуэй) ( Шан)
( Нюй) ( Му)( Чжэнь)( Цзе) ( Нань) ( Сяо)( Цай)( Лян) ( Чжи) ( Го) ( Би) ( Гай) ( Дэ) ( Нэн)( Мо)( Ван)
( Ван) ( Тань) ( Би) ( Дуань) ( Ми) ( Ши) ( Цзи) ( Чан) ( Синь) 使( Ши)( Кэ)( Фу) ( Ци) ( Юй) ( Нань) ( Лян)
( Мо) ( Бэй)( Сы)( Жань) ( Ши) ( Цзань) ( Гао) ( Ян) ( Цзин) ( Хан) ( Вэй) ( Сянь) ( Кэ) ( Нянь)( Цзо)( Шэн)
( Дэ) ( Цзянь) ( Мин) ( Ли) ( Син) ( Дуань)( Бяо)( Чжэн) ( Кун) ( Гу) ( Чуань) ( Шэн) ( Сюй) ( Тан)( Си)( Тин)
( Хо) ( Инь)( Э)( Цзи) ( Фу) ( Юань) ( Шань) ( Цин) ( Чи) ( Би)( Фэй)( Бяо) ( Цунь) ( Инь) ( Ши) ( Цзин)
( Цзы) ( Фу) ( Ши) ( Цзюнь) ( Юэ) ( Янь)( Юй)( Цзин) ( Сяо) ( Дан) ( Цзе) ( Ли) ( Чжун) ( Цзэ)( Цзинь)( Мин)
( Линь) ( Шэнь) ( Люй) ( Бо) ( Су) ( Син)( Вэнь)( Цин) ( Сы) ( Лань)( Сы)( Синь) ( Жу) ( Сун) ( Чжи) ( Чэн)
( Чуань) ( Лю)( Бу)( Си) ( Юань) ( Чэн) ( Цюй) ( Ин) ( Жун) ( Чжи) ( Жо) ( Сы) ( Янь) ( Цы)( Ань)( Дин)
( Ду) ( Чу) ( Чэн) ( Мэй) ( Шэнь) ( Чжун)( И)( Лин) ( Жун) ( Е) ( Со) ( Цзи) ( Цзи) ( Шэнь) ( У) ( Цзин)
( Сюэ) ( Ю)( Дэн)( Ши) ( Шэ) ( Чжи) ( Цун) ( Чжэн) ( Цунь) ( И)( Гань)( Тан) ( Цюй) ( Эр) ( И) ( Юн)
( Лэ) ( Шу)( Гуй)( Цзянь) ( Ли) ( Бе)( Цзунь)( Бэй) ( Шан) ( Хэ) ( Ся) ( Му) ( Фу) ( Чан)( Фу)( Суй)
( Вай) ( Шоу) ( Фу) ( Сюнь) ( Жу) ( Фэн) ( Му) ( И) ( Чжу) ( Гу)( Бо)( Шу) ( Ю) ( Цзы) ( Би) ( Эр)
( Кун) ( Хуай)( Сюн)( Ди) ( Тун) ( Ци) ( Лянь) ( Чжи) ( Цзяо) ( Ю)( Тоу)( Фэн) ( Це) ( Мо)( Чжэнь)( Гуй)
( Жэнь) ( Цы) ( Инь) ( Цэ) ( Цзао) ( Цы)( Фу)( Ли) ( Цзе) ( И) ( Лянь) 退( Туй) ( Дянь) ( Пэй) (Фэй) ( Куй)
( Син) ( Цзин) ( Цин) ( И) ( Синь) ( Дун) ( Шэнь) ( Пи) ( Шоу) ( Чжэнь) ( Чжи) 滿( Мань) ( Чжу) ( У) ( И) ( И)
( Цзянь) ( Чи) ( Я) ( Цао) ( Хао) ( Цзюэ) ( Цзы) ( Ми) ( Доу) ( И) ( Хуа) ( Ся) ( Дун) 西( Си) ( Эр) ( Ин)
( Бэй) ( Ман) ( МЯнь) ( Ло) ( Фу) ( Вэй) ( Цзюй) ( Цзин) ( Гун) 殿( Дянь) ( Пань) ( Юй) ( Лоу) ( Цюань) ( Фэй) ( Цзин)
( Ту) ( Се) ( Цинь) ( Шоу) ( Хуа) ( Цай) ( Сянь) ( Лин) ( Бин) ( Шэ) ( Бан) ( Ци) ( Цзя) ( Чжан) ( Дуй) ( Ин)
( Сы) ( Янь) ( Шэ) (Си) ( Гу) ( Сэ) ( Чуй) ( Шэн) ( Шэн) ( Цзе) ( На) ( Би) ( Бянь) ( Чжуань) ( И) ( Син)
( Ю) ( Тун)( Гуан)( Нэй) ( Цзо) ( Да) ( Чэн) ( Мин) ( Цзи) ( Цзи)( Фэн) ( Дянь) ( И) ( Цзюй) ( Цюнь) (Ин)
( Ду) 稿( Гао)( Чжун)( Ли) ( Ци) ( Шу) ( Би) ( Цзин) ( Фу) ( Ло)( Цзян)( Сян) ( Лу) ( Ся) ( Хуай) ( Цин)
( Ху) ( Фэн)( Ба)( Сянь) ( Цзя) ( Гэй) ( Цянь) ( Бин) ( Гао) ( Гуань)( Пэй)( Нянь) ( Цюй) ( Гу) ( Чжэнь) ( Ин)
( Ши) 祿( Лу)( Чи)( Фу) ( Чэ) ( Цзя) ( Фэй) ( Цин) ( Цэ) ( Гун)( Мао)( Ши) ( Лэ) ( Бэй) ( Кэ) ( Мин)
( Пань) ( Ци)( И)( Инь) ( Цзо) ( Ши) ( А) ( Хэн) ( Янь) ( Чжай) ( Цюй)( Фу) ( Вэй) ( Дань) ( Шу) ( Ин)
( Хуань) ( Гун)( Куан)( Гэ) ( Цзи) ( Жо) ( Фу) ( Цин) ( Ци) ( Хуэй)( Хань)( Хуэй) ( Шуй) ( Гань) ( У) ( Дин)
( Цзюнь) ( Ай)( Ми)( У) ( До) ( Ши) ( Ши) ( Нин) ( Цзинь) ( Чу)( Гэн)( Ба) ( Чжао) ( Вэй) ( Кунь) ( Хэн)
( Цзя) ( Ту)( Ме)( Го) ( Цзянь) ( Фу) ( Хуэй) ( Мэн) ( Хэ) ( Цзунь)( Яо)( Фа) ( Хань) ( Би) ( Фань) ( Син)
( Ци) ( Цзянь)( По)( Му) ( Юн) ( Цзюнь) ( Цзуй) ( Цзин) ( Сюань) ( Вэй)( Ша)( Мо) ( Чи) ( Юй) ( Дан) ( Цин)
( Цзю) ( Чжоу)( Юй)( Цзи) ( Бай) ( Цзюнь) ( Цинь) ( Бин) ( Юэ) ( Цзун)( )( Дай) ( Чань) ( Чжу) ( Юнь) ( Тин)
( Янь) ( Мэнь)( Цзы)( Сай) ( Цзи) ( Тянь) ( Чи) ( Чэн) ( Кунь) ( Чи)( Цзе)( Дань) ( Цзюй) ( Е) ( Дун) ( Тин)
( Куан) ( Юань)綿( Мянь)( Мяо) ( Янь) ( Сюй) ( Яо) ( Мин) ( Чжи) ( Бэнь)( Юй)( Нун) ( У) ( Цзы) ( Цзя) ( Сэ)
( Чу) ( Цзай)( Нань)( Му) ( Во) ( И) ( Шу) ( Цзи) ( Шуй) ( Шу)( Дун)( Синь) ( Цюань) ( Шан) ( Чу) ( Чжи)
( Мэн) ( Кэ)( Дунь)( Су) ( Ши) ( Юй) ( Бин) ( Чжи) ( Шу) ( Цзи)( Чжун)( Юн) ( Лао) ( Цянь) ( Цзинь) ( Чи)
( Лин) ( Инь)( Ча)( Ли) ( Цзянь) ( Мао) ( Бянь) ( Сэ) ( И) ( Цзюэ)( Цзя)( Ю) ( Мянь) ( Ци) ( Чжи) ( Чжи)
( Шэн) ( Гун)( Цзи)( Цзе) ( Чун) ( Цзэн) ( Кан) ( Цзи) ( Дай) ( Жу)( Цзинь)( Чи) ( Линь) ( Гао) ( Син) ( Цзи)
( Лян) ( Шу)( Цзянь)( Цзи) ( Цзе) ( Цзу) ( Шэй) ( Би) ( Со) ( Цзюй)( Цзянь)( Чу) ( Чэнь) ( Мо) ( Цзи) ( Ляо)
( Цюй) ( Гу)( Сюнь)( Лунь) ( Сань) ( Люй) ( Сяо) ( Яо) ( Синь) ( Цзоу)( Лэй)( Цянь) ( Гань) ( Се) ( Хуань) ( Чжао)
( Цюй) ( Хэ)( Дэ)( Ли) ( Юань) ( Ман) ( Чоу) ( Тяо) ( Пи) ( Па)( Вань)( Цуй) ( У) ( Тун) ( Цзао) ( Дяо)
( Чэнь) ( Чэнь)( Вэй)( И) ( Ла) ( Е) ( Пяо) ( Са) ( Ю) ( Кунь)( Ду)( Юнь) ( Лин) ( Мо) ( Цзян) ( Сяо)
( Дань) ( Доу)( Вань)( Ши) ( Юй) ( Му) ( Нан) ( Сян) ( И) ( Ю)( Бинь)( Вэй) ( Шу) ( Эр) ( Юань) ( Цян)
( Юй) ( Шань)( Цань)( Фань) ( Ши) ( Коу) ( Чун) ( Чан) ( Бао) ( Юй)( Пэн)( Цзай) ( Цзи) ( Янь) ( Цзао) ( Кан)
( Цинь) ( Ци)( Гу)( Цзю) ( Лао) ( Шао) ( И) ( Лян) ( Це) ( Юй)( Цзи)( Фан) ( Ши) ( Цзинь) ( Вэй) ( Фан)
( Вань) ( Шань)( Юань)( Цзе) ( Инь) ( Чжу) ( Вэй) ( Хуан) ( Чжоу) ( Мянь)( Си)( Мэй) ( Ла) ( Сунь) ( Сян) ( Чуан)
( Сянь) ( Гэ)( Цзю)( Янь) ( Цзе) ( Бэй) ( Цзюй) ( Шан) ( Цзяо) ( Шоу)( Дун)( Цзу) ( Юэ) ( Юй) ( Це) ( Кан)
( Ди) ( Хоу)( )( Сюй) ( Цзи) ( Сы) ( Чжэн) ( Чан) ( Цзи) ( Сан)( Цзай)( Бай) ( Сун) ( Цзюй) ( Кун) ( Хуан)
( Цзянь) ( Де)( Цзянь)( Яо) ( Гу) ( Да) ( Шэнь) ( Сян) ( Хай) ( Гоу)( Сян)( Юй) ( Чжи) ( Жэ) ( Юань) ( Лян)
( Люй) ( Ло)( Ду)( Тэ) ( Хай) ( Юэ) ( Чао) ( Сян) ( Чжу) ( Чжань)( Цзэй)( Дао) ( Бу) ( Хо) ( Пань) ( Ван)
( Бу) ( Шэ)( Ляо)( Вань) ( Цзи) ( Цинь) ( Жуань) ( Сяо) ( У) ( Ба)( Лунь)( Чжи) ( Цзюнь) ( Цяо) ( Жэнь) ( Дяо)
( Ши) ( Фэнь)( Ли)( Су) ( Бин) ( Цзе) ( Цзя) ( Мяо) ( Мао) ( Ши)( Шу)姿( Цзы) ( Гун) ( Пинь) ( Янь) ( Сяо)
( Нянь) ( Ши)( Мэй)( Цуй) ( Си) ( Хуэй) ( Лан) ( Яо) ( Сюань) ( Цзи)( Сюань)( Во) ( Хуэй) ( По) ( Хуань) ( Чжао)
( Чжи) ( Синь)( Сю)( Ху) ( Юн) ( Суй) ( Цзи) ( Шао) ( Цзюй) ( Бу)( Инь)( Лин) ( Фу) ( Ян)( Лан)( Мяо)
( Шу) ( Дай)( Цзинь)( Чжуан) ( Пай) ( Хуай)( Чжань)( Тяо) ( Гу) ( Лоу)( Гуа)( Вэнь) ( Юй) ( Мэн)( Дэн)( Цяо)
( Вэй) ( Юй)( Чжу)( Чжэ) ( Янь) ( Цзай)( Ху)( Е)

См. также

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "Тысячесловие" в других словарях:

  • Ханча — Тип: логографическое Языки: корейский …   Википедия

  • Дао цзан — Даосизм История Люди Школы Храмы Терминология …   Википедия

  • даосская сокровищница — ДАО ЦЗАН Сокровищница дао ( Сокровищница даос, писаний , Даос. сокровищница ) полное собр. религ. и филос. лит ры даосизма. Первая попытка библиографич. описания в рамках даос, традиции была предпринята Гэ Хуном (3 4 вв.), к рый в гл. 19 трактата …   Китайская философия. Энциклопедический словарь.

  • Кёику кандзи — Японская письменность Кандзи • …   Википедия

  • Дзёё кандзи — Японская письменность Кандзи • …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»